پیام جدید از من چه می‌خواهد؟

پیام جدید از شما صداقت، جدیت، درست‌کاری و تعهد می‌خواهد ـ تمام چیزهایی که هر کس باید در زندگی خود برقرار کند و تمام چیزهایی که باید در میان جوامع و روستاها و شهرها و ملل دنیا برقرار شوند

پیام جدید از شما می‌خواهد که نیاز خود و نیاز دنیا را اجابت کنید. از شما می‌خواهد که مواهب آفریدگار و آمادگی‌ای را که او برای خیر تمام بشر به دنیا فرستاده است، بشناسید و دریافت کنید

اگر این چیزها برای کسی زیاده از حد باشد، پس او نیازهای خود را نشناخته است. به درک نیازهای روح و قلب خود نرسیده‌ است. او دل‌مشغول چیزی ست که می‌خواهد و چیزی که از آن می‌هراسد. هنوز به این نقطه نرسیده است که بداند که باید هدف بزرگ‌ترش را در زندگی پیدا کند. برای آن که احساس رضایت و خوشبختی کند، وی نیازمند آن است که نقشی ایفا کند. او نیاز دارد که به حفظ دنیا کمک کند تا زندگی‌اش حسی از زنده‌ بودن، معنا و هدف‌دار بودن داشته باشد

پیام جدید خداوند از شما می‌خواهد که نیاز خود را به پیامی جدید بشناسید، که پیام جدید را بخوانید، بدان توجه کنید و رفته‌رفته آن را اِعمال و زندگی کنید

از شما می‌خواهد که مواهب، مزایا، نیرو و قدرت آن را در زندگی خودتان دریافت کنید

از شما می‌خواهد که این پیام جدید را با دیگران قسمت کنید و آن را به شکلی خالص حفظ کنید، بدون آن که آن را عوض کنید یا تغییر دهید یا سعی کنید که با چیزی دیگر تطبیقش دهید

در اصل، از شما خواسته شده که پیام جدید خداوند را دریافت کنید و شاهد آن باشید. و اگر بتوانید مواهب آن را دریافت کنید، از شما خواسته شده که مُبلغ آن و مُبلغ حفاظت از آن در دنیا باشید

پس پیام جدید از شما می‌خواهد آن چیزی را که نیاز دارید و دنیا بدان نیاز دارد دریافت کنید. باشد که تفاهم شما این باشد