پیام جدید خداوند چیست؟

پیام جدیدی از سوی خالق تمام هستی فرستاده شده است. پیامی است برای آماده کردن فرد و آماده کردن مردم دنیا برای بقا و پیشروی از میان خطرهای بزرگی که در انتظار بشریت است. این پیام هدیه‌ی بزرگی ست در مواجهه با نیازی اضطراری

پیام جدیدی از سوی خداوند در دنیا ست. هدیه‌ای ست از طرف خالق تمام هستی برای محافظت از بشر و پیشرفت او. این پیام برای مردمان تمام دنیا یک هشدار و یک موهبت و یک آمادگی را در بردارد

پیام جدید بر اساس هیچ سنت دینی یا آموزه‌ی معنویِ موجود نیست. هدیه‌ای ست برای تمام مردم، از هر ملت و هر دین که باشند. این پیامْ تمام پیام‌های بزرگی را که آفریدگار تا کنون به دنیا داده است محترم می‌شمارد، اما متفاوت با تمام چیزهایی ست که قبلا بر بشر آشکار شده است

پیام جدید خداوند ارتباطی اصیل از سوی آفریدگار است که در زمان تغییر بزرگ، کشاکش و آشوب به دنیا فرستاده شده است. پیام جدید آن دانش، خرد و هدایتی را فراهم می‌کند که بشر قادر نبود برای خود فراهم کند تا بر چالش‌های بزرگی که اکنون در برابر خانواده‌ی بشری قرار دارد، فائق آید

پیام جدید پاسخی‌ ست به دعاهای صمیمانه‌ی مردمِ تمام ملت‌ها و سنت‌های دینی برای آزادی، امنیت و رهایی. وحی‌ای جدید است درباره‌ی یگانه معنویت بشر، حفظ دنیا و آینده‌ و سرنوشت بشر در جامعه‌ی بزرگتری‌ از حیات هوشمند در کیهان