خدا چیست؟

“در اینجا کانون توجه شما بر خدای دنیای شما و زمان شما نخواهد بود، بلکه بر خدای تمام دنیاها و زمان‌ها خواهد بود.”

در پیام جدید، به خداوند در بستر بزرگ‌تر کل کیهان نگریسته خواهد شد، تا فقط در چارچوب این دنیا. سرنوشت بشریت این است که در این جامعه‌ی بزرگ‌تر از حیات هوشمند سر بر آورد

در معنویت جامعه‌ی بزرگ‌تر، کتاب الهیات پیام جدید، خداوند چنین توصیف شده است

در جامعه‌ی بزرگ‌تر، خداوند کامل است. در دنیای شما، خداوندْ خدای دنیای شما ست، خدای نژاد شما ست، خدای تاریخ شما ست، خدای خُلقیات شما ست، خدای ترس‌ها و آرزوهای شما ست، خدای قهرمانان بزرگ شما ست، خدای فجایع بزرگ شما ست، خدایی مرتبط با قبیله و زمان شما ست. اما در جامعه‌ی بزرگ‌تر، خداوند بسیار بسیار بزرگ‌تر است، بسیار کامل است ـ ورای تعاریف، ورای تاریخ، ورای خلقیات، ترس‌ها و آرزوهای همه‌ی نژادها، و ورای فهم هر فلسفه‌ی فردی یا جمعی ست. و با این همه، شما خداوند را در برانگیزشی ناب، در لحظه‌ی بی‌زمان شناخت، در تمنای عمل کردن ورای حیطه‌ی منافع و انگیزه‌های شخصی، در شناخت دیگری، در انگیزه‌ی بخشش، در تجربه‌ی توصیف‌ناپذیر خویشاوندی پیدا می‌کنید. این‌ها ترجمه‌پذیر هستند. این خداوند در عمل است. برای شما، این خداوند است

اکنون به خداوند در جامعه‌ی بزرگ‌تر فکر کنید ـ نه خدایی بشری، نه خدای تاریخ مکتوب شما، نه خدای حوادث و سختی‌های شما، بلکه خدایی برای کل زمان، برای تمام نژادها، برای تمام ابعاد، برای بدویان و متمدنان، برای آنان که مثل شما فکر می‌کنند و برای آنان که نظری بسیار متفاوت با شما دارند، برای آنان که ایمان دارند و برای کسانی که ایمان برای‌شان نامفهوم است. این است خداوند در جامعه‌ی بزرگ‌تر. و این جایی ست که باید از آنجا شروع کنید

معنویت جامعه‌ی بزرگ‌تر: وحی‌ای جدید
فصل 1: خدا چیست؟