آیا این دینی جدید است؟ چرا دنیا نیازمند دینی جدید است؟

دنیا نیازمند درک و آگاهی‌ای تازه است. اشکالی از مناسک و جوامع معنوی از دل آن بیرون خواهند آمد، و از این نظرگاه، بله، این به مانند دینی جدید است. اما هدف پیام جدید صرفا خلق دینی دیگر در رقابت یا تضاد با دیگر ادیان نیست بلکه در عوض، پیشبرد درک انسان از حقیقت معنوی خود، چالش‌های بزرگ‌ترش در دنیا و سرنوشتش در کیهانی آکنده از حیات هوشمند است

آنچه بشر بدان محتاج است تجربه‌ و تفاهمی جدید از اراده‌، نیت و حضور خداوند در دنیا ست و نیز، تغییر بزرگی که در حال آمدن است و نیروهایی که وحدت، آزادی و استقلال بشر را در دنیا مورد تهدید قرار
می‌دهند

بنابراین، دنیا آنقدر که محتاج تفاهم و آگاهی و تعهدی تازه به وحدت بشر در مقابله با تغییر مخرب بزرگ است، به دینی جدید نیاز ندارد. این صرفا یک ایده‌ی خوب نیست. صرفا یک اصل والای اخلاقی نیست. یک ضرورت است اگر که بشر می‌خواهد به بقای خود ادامه دهد و آزادی‌اش را حفظ کند

فقط چیزی که ضرورتی عظیم داشته باشد پیامی جدید از سوی خداوند به دنیا را طلب می‌کند. فقط نیازی بسیار غالب عهدی جدید را به دنیا می‌طلبد. فقط وضعیتی که بشر نتواند خود را برای آن مهیا کند پیامی جدید از سوی خداوند و، همراه با آن، آمادگی را به دنیا می‌خواند، آمادگی برای قادر ساختن انسان‌ها که این تجربه‌ و تفاهم تازه را که اینقدر در دنیای امروز مورد نیاز است، به دست آورند