برای اینکه پیام جدید را دریافت کنم آیا باید تغییر مذهب دهم یا پیرو پیام جدید شوم؟

خیر. دریافت پیام جدید یعنی دریافت خرد و آموزه‌های آن راجع به معرفت به خود، هدف، رابطه، اتحاد، همکاری و ورود بشر به جامعه‌ای بزرگ‌تر از حیات هوشمند در کیهان

پس پیام جدید را بگیرید و آن را به مردم، ملت، قبیله و دین خود دهید، و نیروهای بزرگی که بقا، آزادی و استقلال بشر را در این دنیا تهدید می‌کنند، بشناسید. باید تعهدی جدید به آزادی و اتحادِ انسان و حفظ این دنیا به وجود بیاید. این تعهد تنها از دانش عمیق‌تری که خداوند درون هر فرد قرار داده بر خواهد خاست

پس شما می‌توانید یک بودایی باشید با آگاهی و تعهد نسبت به جامعه‌ی بزرگ‌تر. می‌توانید یک مسلمان باشید با آگاهی و تعهد نسبت به جامعه‌ی بزرگ‌تر. می‌توانید یک کاتولیک یا پروتستان باشید، یا هر دین یا طریق معنوی دیگری را که برگزیده‌اید داشته باشید، اما با دیدی وسیع‌تر. چرا که در اینجا مهم است که بدانید خداوند در پی بنای دینی جدید نیست، بلکه می‌خواهد تفاهم و آگاهی و تعهدی جدید خلق کند. و این‌ها باید در کُنه تمام ملت‌ها و ادیان بشری وجود داشته باشند

با وجود این، کسانی هستند که پیام جدید برای‌ ایشان طریق و راه‌شان خواهد بود، و به اولین دریافت‌کنندگان و عمل‌کنندگان به آن تبدیل خواهند شد. آنان حس خواهند کرد که آنچه در جست‌وجویش بوده‌اند، که راهی جدید است، بدان‌ها داده شده است. برای دیگران، پیام جدید به بشر یک آگاهی و تفاهم و قدرت و تعهد بزرگ‌تر می‌بخشد که باید از طریق خانواده‌ی بشری به منصه‌ی ظهور برسد

پس پیام جدید را دریافت کنید. آن را به دل، ذهن، خانواده، جامعه، سنت دینی، ملت و درک خود از دنیا ببرید، و آن گاه است که پیام جدید خداوند را دریافت کرده‌اید