چرا اینجاست؟

شما شتابان به سمت آینده‌ای می‌روید که با گذشته متفاوت است، اما خود را مهیا نکرده‌اید. به همین دلیل است که پیامی جدید از سوی خداوند آمده است.

بشر در سراشیب تغییر بزرگ و آینده‌ای نامطمئن ایستاده است

اکنون و با رشد جمعیت در جهانی با منابع محدود، خطر فقرِ گسترده‌ی بشر، بالا گرفتن کشمکش و جنگ، بزرگ‌تر از هر زمان دیگری‌ست
به این دلیل است که پیامی جدید از سوی خداوند آمده است

بشریت با آثرات ویرانگر و رو به ازدیاد گرم شدن جهان، تغییرات فاجعه‌بار آب و هوایی و اضمحلال محیط روبرو ست
به این دلیل است که پیامی جدید از سوی خداوند آمده است

بسیاری از ادیان دنیا بیش از آن شاخه‌شاخه هستند، بیش از آن به گذشته گرایش دارند و بیش از آن درگیر رقابت با یکدیگرند که بتوانند خانواده‌ی بشری را هوشیار سازند و آن را برای چیزی که در حال آمدن است مهیا کنند
به این دلیل است که پیامی جدید از سوی خداوند آمده است

انسان‌ها متفرق هستند و از یگانه معنویت و یگانه منشأ تمام سنن دینی بشریت آگاهی ندارند
به این دلیل است که پیامی جدید از سوی خداوند آمده است

انسان‌ها از خداوند و دین برای توجیه اعمال موحشِ ظالمانه نسبت به دیگران و انتقام‌ گرفتن از یکدیگر استفاده می‌کنند. این‌ امر بیشتر باعث انشقاق در خانواده‌ی بشری می‌شود، آن هم در زمانی که اتحاد و همکاری بشر ضروری ست
به این دلیل است که پیامی جدید از سوی خداوند آمده است

بشر بر آستانه‌ی فضا و تماس با نژادهایی هوشمند متعلق به خارج از دنیا ایستاده است. این سرنوشت ما ست. بزرگ‌ترین واقعه در تاریخ بشر است. با این همه، بشر مهیا نشده است
به این دلیل است که پیامی جدید از سوی خداوند آمده است

حتی همین حالا هم، از سوی نیروهایی از خارج دنیا که در پی بهره‌برداری از خانواده‌ی ضعیف و تکه‌تکه‌ی بشری هستند، مداخله‌ای در حال وقوع است. با این همه، بشر ناآگاه و ناآماده است
به این دلیل است که پیامی جدید از سوی خداوند آمده است

این موج‌های بزرگ تغییر که به سوی دنیا می‌آیند بقای بشریت و توانایی‌اش را برای زندگی در قامت یک نژاد آزاد در آینده، مورد تهدید قرار می‌دهند
به این دلیل است که پیامی جدید از سوی خداوند آمده است

انسان‌ها به واقعیت و قدرتِ دانشی که درون آنها ست آگاهی ندارند، آن موهبتی که از سوی آفریدگار اعطا شده تا تک‌تک افراد را هدایت و محافظت کند
به این دلیل است که پیامی جدید از سوی خداوند آمده است

درون همه‌ی انسان‌ها در همه جا تمنایی ژرف برای داشتن رابطه‌ای تازه با لاهوت وجود دارد
به این دلیل است که پیامی جدید از سوی خداوند آمده است

بسیاری از انسان‌ها رفته‌رفته در حال درک نیاز بزرگ روح خود هستند: نیاز به هدف، معنا و جهت در زندگی‌شان و نیاز به ادای وظیفه به جهان
به این دلیل است که پیامی جدید از سوی خداوند آمده است

پیام جدید خداوند فرستاده شده تا کل خانواده‌ی بشر را هوشیار، متبرک و مهیا کند. پیام جدید گسترده و فراگیر است. تقریبا از همه‌ی ابعاد زندگی ما سخن می‌گوید. رسولِ آن به مدت بیش از 25 سال در حال دریافت این هدیه برای بشریت بوده است

و وحی تا به امروز ادامه دارد