خداوند دوباره سخن گفته است

درباره پیام جدید

به پیام جدید خداوند خوش آمدید. فوق العده است که پس از سفری دراز در زندگی که شاید اسرار آمیز هم بوده است، سرانجام به اینجا رسیده اید. شما پیام جدید خداوند را پیدا کرده اید، و البته شاید هم آن شما را پیدا کرده است. این امری تصادفی نیست

خداوند دوباره سخن گفته است. پیام جدید خداوند در جهان هست. این معجزه ی عشق و ارتباط خداوند با بشر است که در این زمان در حال روی دادن است، و شما جزو اولین کسانی هستید که بر این امر آگاه شده اید

پیام جدید خداوند ارتباطی اصیل از سوی خدا با تمام انسان های جهان است. این هدیه ی ارتباط و وحی، به مردم تمام ادیان و ملل داده شده، هدیه ای که اکنون به دنیای باسواد با ارتباطات جهانی و آگاهی رو به افزایش جهانی داده شده است

پیام جدید فقط برای یک قبیله، یک ملت یا یک گروه مذهبی نیست. بلکه این ارتباط خداوند با تمام جهان است

ارتباط خداوند این قدرت را دارد تا قلب معنوی بشر را مشتعل سازد و زنگ دعوت خداوند را برای وحدت میان ملل و ادیان جهان به صدا درآورد و بشریت را مهیای تغییرات بنیادین جهان و سرنوشت او در کیهان بزرگ حیات هوشمند سازد

پیام جدید طی مدت ۳۵ سال به مردی که مارشال ویان سامرز نام دارد وحی شد. او سفری طولانی و طاقت فرسا پیموده است تا پیام جدید خداوند را دریافت کرده و آن را به شما و همه ی کسانی که قادر به دریافت آن هستند، برساند

چرا شما؟

چرا شما به اینجا رسیده اید؟ چرا پیام جدید خداوند را پیدا کرده اید؟ ممکن است این امری اسرار آمیز یا یک اتفاق تصادفی به نظر برسد. اما در حقیقت اینکه شما پیام جدید را در چنین زمانی پیدا کرده اید، دلیلی دارد

چراکه خداوند در سراسر جهان تعداد زیادی از انسان ها را دعوت می کند تا بیدار و مهیای زندگی ای جدید و بزرگتر شوند – زندگی ای که اساسش هدفداری، روابط و خدمت به دنیایی است که به شما نیاز دارد. خداوند و شورای ملکی تعداد زیادی از انسان ها را دعوت می کنند تا هدف بالاترشان را کشف کرده و در زمان حاضر و زمان های دشوار پیش رو به بشریت خدمت کنند

آیا شما یکی از این افراد هستید؟ آیا حس می کنید که زندگی شما فراتر از شرایط عادی و روزمره، سرنوشت و هدفی بالاتر دارد؟ آیا حس می کنید باید افراد دیگری را پیدا کنید که هدف و سرنوشتشان با هدف و سرنوشت شما مرتبط است؟ آیا احساس می کنید جهان به سمت آینده ای دشوار می رود و شما باید پی ببرید که این به چه معناست و چگونه مهیا می شوید

اگر چنین باشد، پس ممکن است که پیدا کردن پیام جدید دیداری با سرنوشت باشد. چراکه پیام جدید به این پرسش ها و بسیاری مسائل دیگر نیز پاسخ می دهد

پیام جدید راهی واضح برای پرورش دانش، یعنی هوش ژرفتری که درون شما زنده است، عرضه می دارد — دانشی که تنها چیزی است که می تواند هدف بالاتر و روابطی که در دنیا برای شما مقدر شده است را آشکار کند

چرا حالا؟

اینکه شما در نقطه عطف عظیمی در تاریخ بشر زندگی می کنید فوق العاده است. این زمانی است با تغییرات، چالش ها و فرصت هایی بی سابقه، و مردم در همه جا با آن مواجه هستند

احتمال جنگ، نزاع دینی، تغییرات محیط زیستس فاجعه آمیز و درد و رنج انسان ها هرگز پیش از این بالاتر و عواقب این بحران ها وخیمتر نبوده است. با این حال فرصت برای وحدت و همکاری جهانی هم هیچگاه بزرگتر نبوده است

فارغ از این که کجا به دنیا آمدید، چگونه تربیت شدید، وضعت کنونی شما چیست، شما جزوی از این فصل تیین کننده در تاریخ هستید. پیام جدید به ما می آموزد که هر یک از ما به میل خود در چنین زمانی وارد جهان شدیم تا به بشریتِ در حال تقلا خدمت و نقش ایفا کنیم تا آتش معنوی را در دل بشر زنده نگاه داشته و هدیه ی فیض و خرد را از منزلگاه کهن به همراه آوریم و به جهان، در حالی که با بزرگترین آزمون های خود مواجه است، خدمت کنیم. شما خود به این پرسش بیندیشید که آیا به همین دایل اینجا هستید؟

دهه های پیش رو سرنوشت بشریت را تعیین خواهند کرد. این عملیات و تصمیمات تک تک انسان ها است که هم امروز و هم در سال های پیش رو، سرنوشت و آینده ی خانواده ی انسان را تعیین خواهد کرد. بشر باید در سال های آتی بین دو گزینه انتخاب کند: حرکت به جلو بر اساس راه جدید وحدت و همکاری یا آینده ای با ستیز ابدی و سقوط. خداوند دوباره سخن گفته است چراکه ما در این آستانه ی عظیم اسیتاده ایم

چرا یک پیام جدید؟

پیام جدید خداوند به دلیل چهار بحران اساسی ای آمده است که اکنون در جهان در حال پدیدار شدن هستند

۱
امواجِ عظیمِ تغییر و تحولِ زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی در یک زمان به سوی بشر می آیند و این امواج عظیم احتمال جنک و رنج انسان، در مقیاسی که هرگز پیش از این مشاهده نشده است، را به همراه دارد. بشر فاجعه ای جهانی به وجود آورده است که قدرت تغییر خهان آشنای کنونی را دارد. ما مهیای این امر نیستیم. خداوند از طریق پیام جدید، هم راهی نو در راستای پیشرفت بشر و هم راهی برای آمادگی درونی و برونی که تک تک افراد بتوانند آن را طی کنند، ارائه می دهد

۲
بشر سر از جامعه ی بزرگ حیاتِ در کیهان بر می آورد. تماس آغاز شده، و از سوی کسانی آغاز شده است که فرصت را برای سوء استفاده از بشرِ دوچارِ کشمکش و تفرقه مغتنم می شمارند. بشریت مهیای این امر نیست. برای اولین بار، خداوند کنه ی اصلی این تماس و واقعیت و معنویت حیاتِ در کیهان را آشکار می سازد. این زمینه ای بزرگتر برای درک تکامل و سرنوشت بشر و نحوه عملکرد خداوند در این دنیا و در تمام دنیا ها است

۳
ادیان جهان درگیر تفرقه و رقابت هستند، و حتا در درون خودشان. آنها به خاطر رقابت و تفرقه فزاینده، خانواده بشری را تضعیف کرده و در زمانی که ایجاد وحدت بشریت از بیشترین اهمیت برخوردار است، سبب کشمکش و تفرقه شدید می شوند. پیام جدید به ما می آموزد که خداوند آغازگر تمام ادیان جهان است و اینکه همه ی ادیان به دست انسان تغییر کرده اند

۴
انسن ها در همه جا، چه در کشور های ثروتمند چه در کشور های فقیر، احساس فقر درونی شدید می کنند، احساس جدا بودن از هدف، روابط و جهت بزرگتر زندگی. انسان ها در سراسر جهان نیاز های شدید معنوی در زندگی های شان دارند و به این خاطر در رنج به سر می برند. خداوند با بیدار کردن قدرت معنوی دانش در همه ی کسانی که قادر به پاسخ دادن هستند، به این نیاز و آرزو جواب داده است. دانش، اتصال ما به خداوند است. آنچه در تعیین سرنوشت و آینده ی جهان ما از بیشترین اهمیت برخوردار است، افراد هدایت شده توسط دانش است

در نتیجه ی این بحران چهارگانه خداوند دوباره با جهان سخن گفته و برای همه ملل، قبایل و ادیان بشر، هشدار، برکت و آمادگی فرستاده است

سرنوشت ما

پیام جدید آشکار کرده است که بشریت سرنوشتی بزرگ به عنوان نژادی آزاد و متحد دارد، هم در جهان ما و هم در جامعه ی بزرگ حیات هوشمند در کیهان. بشریت این قدرت را دارد تا مسئله ی جنگ را حل و محیط زیست را بازسازی کند تا زمین منزلگاه پاینده ی او در آینده باشد. بشر دارای هدایا و توانایی های بزرگی است که باید در سراسر جهان حفظ شوند، بروز و ظهور کنند و پرورش یابند. این فرصت و نیاز عظیمی است که اکنون پیش روی داریم

اما این کار را چگونه می توان انجام داد؟ بشر چگونه می تواند از این راه کنونی بی پروایی مصیبت امیز خارج شود؟ هنگامی که امواج عظیم تغییر محیط زیستی، سیاسی و اقتصادی، منافع و امنیت شخصی همه ی انسان ها را مورد تهدید قرار می دهد، چه چیز می تواند انگیزه و الهام بزرگتری به خانواده ی بشر القا کند؟

در پایان، این دانش، یعنی قدرت ژرفتر معنوی همه ی افراد، است که می تواند منبع الهام عملیات و انگیزه های ضروری تک تک انسان ها شود تا هدف بالاتر خود را در زندگی پیدا کنند، و نهایتا سبب می شود که بشر وحدت و همکاری را به جای رقابت، تفرقه و جنگ برگزیند

خداوند وحی جدید را ابلاغ کرده است تا این قدرت معنوی را در همه ی انسان ها بیدار کند و بینش و توانایی بزرگتری به وجود آورد و موجب ساختن آینده ای شود که بسیار بهتر از گذشته مان باشد. در اینجا خداوند از درون افراد تمام ملل و سنن دینی عمل می کند

کمک بزرگی اکنون از سوی خداوند و شورای ملکی ای که اراده ی خداوند را به زبان بشر ترجمه می کند، به جهان داده می شود. کمک آمده است. خداوند دوباره سخن گفته است. راهی جدید در راستای پیشرفت شما و تمام جهان وجود دارد

از کجا شروع کنیم؟

شما پیام جدید خداوند را پیدا کرده اید اما این به چه معناست؟ سپس چه خواهید کرد؟ برای اندیشیدن به اهمیت این کشف، وقت بگذازید و مراحل بعدی را مورد ملاحظه قرار دهید

داستان رسول را بخوانید

مارشال ویان سامرز ۳۵ سالِ گذشته ی زندگی اش را فدای دریافت پیام جدید خداوند کرده است. داستان رسول را بخوانید و درباره ی مردی که وظیفه ی رساندن پیام جدید را به جهان به عهده دارد، بیشتر یاد بگیرید

سخنان رسول را بشنوید

رسول امروز در جهان زندگی می کند. او گاه گاهی با یک پیام برای تمام جهان و دانش جویان پیام جدید، ظهور می کند. سخنان رسول را بشنوید

سفر را در کتاب گام هایی به سوی دانش، طی کنید

خداوند کتاب گام هایی به سوی دانش را فراهم آورده است به عنوان راهی که تک تک افراد بتوانند طی کنند تا این نیروی بنیادی و توانایی بزرگ در زندگی تقویت شود. این گام ها به صورت انلاین و رایگان در اختیار همه ی افراد قرار دارند

به آموزشگاه آزاد آنلاین پیام جدید بپیوندید

به آموزشگاه آزاد پیام جدید بپیوندید، آموزشگاهی متشکل از دانشجویان بیش از ۷۰ کشور که پیام جدید را آموخته و مطابق آموزه های آن زندگی می کنند

متن های بیشتری را از کتابخانه ی پیام جدید مرور کنید