The New Message from God

متون پیام جدید خداوند در اصل توسط شورای ملکی و به وسیله ی رسول مارشال ویان سامرز بیان شدند. این روندِ وحی الهی از سال ۱۹۸۳ میلادی در جریان است. وحی تا به امروز ادامه دارد

در اینجا ارتباط اصلی خدا، که فراتر از کلام است، توسط شورای ملکی که بر جهان نظارت دارد به زبان و فهم انسان ترجمه می شود. شورا سپس پیام خدا را از طریق رسول بیان می کند، پیامی که ضبط، آوانویسی و اکنون در مجموعه ی عظیم وحی های کتبی فراهم شده در اینجا
www.NewMessage.org

به علاوه، برای اولین بار در تاریخ، شما می توانید صدای ضبط شده ی اصلی وحی را بشنوید، مانند صدایی که با انبیا و رسولان گذشته سخن گفت، و اینک دوباره از طریق رسول جدیدی در جهان، سخن می گوید. هرگز پیش از این صدای پاک اصلی وحی ضبط و فراهم نشده است

کلام و صدا در جهان هستند. برای اولین بار در تاریخ، شما و تمام انسان ها می توانید صدای اصلی ضبط شده ی وحی را بشنوید. این صدا، صدای یک فرد نیست، بلکه صدای کلیه ی شورای ماکی است که همه با هم، با یک صدا سخن می گویند

در اینجا بشریت قادر می شود پیام اصلی وحی خداوند را دریافت کند، پیامی لفضی که صدای آن ضبط شد، آوانویسی شد و توسط رسولش گرداوری و اکنون به جهان ارائه می شود

برای شنیدن صدای وحی، که منشا متون مندرج در تمام کتاب های پیام جدید است، لطفا از این صفحه بازدبد کنید

www.NewMessage.org/experience

صدای اصلی ضبط شده اکنون برای همه ی مردمان فراهم شده

باشد که شما دریافت کننده ی این هدیه ی وحی شوید و باشد که در مورد دریافت پیامِ قدرتمند آن برای شما و زندگی شما، فکر شما باز باشد