Om Det Globale Fællesskab

Worldwide community of God's new message

Det Globale Fællesskab (engelsk, The Worldwide Community, forkortet WWC) er et åbent fællesskab bestående af mennesker fra alle nationer, kulturer og trosretninger, der søger at tage imod, studere og leve Det Nye Budskab fra Gud. Det Globale Fællesskab er åbent for alle, der oprigtigt søger at engagere sig i Det Nye Budskabs tekster, dets lærer og dets vej.

Gud har talt igen, og Gud kalder på, at et Globalt Fællesskab af mennesker samles for at støtte Budskabets og Budbringerens mission, for at være Det Nye Budskabs første studerende og praktiserende, og for at dele denne Åbenbaring med andre, og samlet arbejde sammen med   Budbringeren og The Society (Samfundet). Her er Det globale Fællesskabs mand og kvinde pionerer for en ny forståelse og oplevelse af Gud, af spiritualitet og af menneskelig skæbne.

Det Globale Fællesskab formes ved et afgørende vendepunkt, idet verden står overfor sit største evolutionære vendepunkt i historien. Menneskeheden dukker op i et Større Fællesskab af liv i universet og er dog uforberedt. Menneskeheden står overfor Forandringens Store Bølger: tiltagende økonomisk uro, accelererende klimaforandringer og ressoucemangel. Religiøse opdelinger og vold tiltager rundt om i verden på et tidspunkt, hvor behovet for sammenhold og samarbejde aldrig har været større. På samme tid opleves en stor åndelig fattigdom af mennesker globalt. Det er af disse grunde, at Gud har talt igen.

Det Nye Budskabs Globale Fællesskab er et vigtigt led i fremførelsen af Guds Nye Budskab i verden. Det er det fællesskab, der vil række Budskabet ud samordnet med Budbringeren og The Society, for at nå mennesker i alle verdenshjørner.

Det er Det Globale Fællesskabs evne til at tage imod og støtte Budskabet og Budbringeren, der vil være altafgørende for at bringe Guds Åbenbaring i dens rene form ind i verden på dette tidspunkt. Således er det dette fællesskabs opgave at studere, praktisere og leve Det Nye Budskab og være fortalere for Kundskab og for verdens opmærksomhed på Det Nye Budskab og dets Budbringer.

Det Globale Fællesskabs studerende yder en livsvigtig støtte til The Society for the New Message (Samfundet for Det Nye Budskab), den organisation, der er kernen i denne mission, – at bringe Guds Nye Budskab til verden. Ultimativt er det Budbringerens, The Societys og Det Globale Fællesskabs arbejde og bidrag, der vil få Det Nye Budskab til at slå rod i verden og gøre det til en stærk, levende kraft i generationer fremover. Med dette blomstrer Budskabets inderligste gave og bærer frugt og velsigner utallige mennesker og vil ultimativt ændre kursen på menneskehedens historie i overensstemmelse med Guds Større Plan for verden.

Hvem vi er

Vi er et varieret, globalt fællesskab af mennesker, der kommer fra alle samfundsklasser, trosretninger og socioøkonomiske baggrunde. Vi er muslimer, kristne, jøder og buddhister, og mennesker uden trostradition. Vi er unge forældre, enlige mødre, lærere, forretningsfolk, landmænd, skabsproducenter, arbejdsløse, sygeplejersker, studerende, kunstnere og pensionerede mennesker. Vi anerkender, at Gud har talt igen til menneskeheden og at Guds Budbringer lever i verden i dag. Vi deler den fælles opfattelse, at vi lever i en Åbenbaringens tid.

Det Nye Budskabs Globale Fællesskab strækker sig over hele verden. Vi er mennesker fra Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Asien, Australien og Europa. Vi taler arabisk, swahili, koreansk, kinesisk, italiensk, spansk, fransk, tyrkisk og mange andre sprog. Om vi er i London, Sao Paulo, Denver eller Riyadh, lærer, lever og deler vi Det Nye Budskab fra der, hvor vi befinder os, sammen med andre rundt om i verden.

Vi anerkender, at Skaberen giver en Ny Åbenbaring af en størrelse og af en størrelsesorden, der ikke før er set på Jorden. Dette er en Ny Åbenbaring fra Gud for vor tid og for de vanskelige tider, der er forude. Vi søger at studere dette Nye Budskab og bringe dets profeti, dets visdom, dets magt og dets praksis ind i vore liv, vore familier, vore trostraditioner og til verdens kendskab.

Hvordan Vi Lever

Det Globale Fællesskab søger at opfylde det hellige mandat, at Det Nye Budskab fra Gud bringes til alle de af Jordens mennesker, der søger det. Skønt vi, som studerende af Det Globale Fællesskab, lever rundt om i verden under varierede omstændigheder og livssituationer, søger vi alle at opretholde følgende søjler for deltagelse.

 1. Som Studerende: søger vi at lære og at leve Det Nye Budskab, ved at studere dets tekster og dets lærer, og ved at følge dets spirituelle vej for vort liv. Med dette praktiserer vi Trin til Kundskab, “de Store Praktikker” og søger at opbygge vort livs “Fire Søjler.” Vi søger at følge Kundskabens vejledning i vort arbejde, i vore interaktioner og i vor deltagelse i livet. Tilmed stræber vi efter at følge Budbringerens lærer og hans eksempel.
 2. Forhold: vi søger at opbygge og opretholde vort forhold til Gud, til Den Engelige Forsamling, til Kundskab, til Budbringeren, til The Society, til De Studerendes Globale Fællesskab af studerende og til hele menneskeheden og til verden selv, som vi er her for at tjene.
 3. Fortalervirksomhed: vi arbejder for at tale for Det Nye Budskab fra Gud og det, det lærer fra sig, både for den enkelte, og for hele verden. Med dette søger vi at gøre det kendt, at Gud har talt igen, at Gud har sendt et Nyt Budskab, en Ny Budbringer og med disse, en ny vej frem for hvert enkelt menneske og ultimativt for hele verden.
 4. Tjeneste: vi arbejder for at tjene verden, enten ved at assistere The Society i den direkte mission, at bringe Guds Nye Budskab til verden, eller gennem andre veje af vigtig tjeneste, der imødekommer menneskers og Jordens behov, med Det Nye Budskab som vor vejleder og vor inspiration. Vi søger at finde og opfylde denne tjeneste i overensstemmelse med Kundskabens vejledning, i overensstemmelse med vor natur og vort design, og i overensstemmelse med menneskehedens behov.
 5. At give: vi giver finansielt for at støtte fremkomsten af Det Nye Budskab i verden og The Societys arbejde, på hvilket som helst niveau, stort eller lille, i overensstemmelse med Kundskab og vore egne praktiske behov i verden.

Hvad Vi Praktiserer

Trin til Kundskab

Trin til Kundskab er en rejse på 365 trin / øvelser og er den centrale tekst i Det Nye Budskabs lærings- og levevej.

Trin til Kundskab Fortsættelses Træning fortsætter studiet i Trin gennem en serie på 84 tilføjede trin / øvelser.

De Store Praktikker

Meditation
At gå under intellektets overflade for at opleve Kundskabens tilstedeværelse og vilje i os.

Stilhed
Vi praktiserer at stilne sindet i mange slags situationer for klart at kunne se og erkende beviset på Kundskab i os og i andre.

Indre Lytning
Vi praktiserer indre lytning i vore engagementer i verden for at skelne sandheden eller fejl i vor tankegang, i vore beslutninger og handlinger, og i andres. Med dette kan vi begynde at skelne Kundskabens bevægelse i og omkring os.

Hver time
Vi stopper op hver time for at hvile vort sind, for at mærke, hvor vi er, hvad vi foretager os og ser, om der er noget Kundskab indikerer, som må ses, vides eller gøres.

At se
Vi praktiserer at se hinsides sindets begrænsninger og se efter større indsigt og forståelse i situationer, hvad angår dilemmaer og konflikter, der er langvarige af natur, samt at se hinsides vort livs umiddelbare horisont. På denne måde kan vi fornemme verdens overordnede retning, og hvordan vi i øjeblikket må forberede os på fremtidige eventualiteter. At se kan involvere oplevelser med bemærkelsesværdige indsigter hinsides almindelige tids- og rumparametre. Denne evne gøres mulig af Kundskab. Disse oplevelser kræver fortsat kontemplation og overvejelse.

Kontemplation
Vi tager tid til og sørger for objektivt at overveje meningen med og værdien af vore handlinger og beslutninger, spørgsmål og behov, og af andres handlinger. Tilmed praktiserer vi dybt at overveje oplevelser med Kundskab, for at forstå dem og for at vide, hvordan og hvornår vi skal handle. Sammen med dette overvejer vi dybt visse aspekter af Det Nye Budskab, der har speciel betydning for vore studier og udvikling, som mennesker af Det Nye Budskab.

Skarpsindighed og Diskretion
Vi tager tid til og sørger for objektivt at skelne, hvad der er foran os, og hvad vi ser i andre. Med diskretion søger vi at være selvbevidste og vide, hvad vi siger og gør i enhver given situation. På denne måde opretholder vi vor indre forbindelse med Kundskab, når vi engagerer os med verden.

Beslutningstagning
Vi stiller de mange spørgsmål og overlader vore livs beslutninger til Kundskab, så den kan vejlede vore handlinger og forme vort liv, for at forberede os på at finde og følge vort større formål med at være i verden.


De Fire Søjler
Vort liv og formål er bygget på Fire Søjler: Arbejde og Forsørgelsesevne, Mentalt og Fysisk Helbred, Forhold, og Åndelig Udvikling. Stærke Søjler gør os i stand til at få et stærkt fundament i vort liv og være fri til at påtage os en større tjeneste i verden. Vi indser, at vi ikke kan komme udenom at måtte opbygge hver af disse Fire Søjler, selv hvis man er i Det Nye Budskabs tjeneste.

Vagttårnet
Vi dyrker en vis forståelse af fortiden og en skarp vision om vor fremtid. Vi praktiserer at se forud, således at vi muligvis vil kunne se, hvad der er på vej over horisonten af vor umiddelbare fremtid og forberede os på de eventualiteter, de muligheder og de vanskeligheder, der kan opstå. Dette vil gøre det muligt for os at forberede os viseligt på fremtiden, idet vi benytter os af Kundskabens magt, som Gud har givet os.

Selv-Kundskab
Vi søger at dyrke en større grad af ærlighed og opmærksomhed omkring vore tanker, vor forfatning og vore sindstilstande, såvel som vort livs overordnede forfatning. Vi gør dette, så vi kan foretage konstruktive ændringer i vore liv for at blive dygtige og klar til at deltage i verden.

Hvad Vi Opfatter som Sandt

Gud

Gud er Skaberen af universet i alle dets dimensioner og er Kundskabens Kilde i alle sansende væsener. Gud er ingen person eller en singulær bevidsthed, men derimod en gennemtrængende kraft og virkelighed, der gennemtrænger alt liv. Kundskab eksisterer hinsides grænserne for al teologi og religiøs forståelse. Gud taler til den dybeste del af hvert menneske, gennem Kundskabens kraft, der lever i dem. Lær mere…

Det Nye Budskab fra Gud

Gud har sendt en Ny Åbenbaring, en Lære og en Vej, for at genoplive menneskehedens forhold til Skaberen, idet vi står overfor livet i en oprørt og tilbagegående verden. Det Nye Budskab kommer med Guds Vilje og Magt, for at forny verdens religioner, for at standse vore uophørlige konflikter og for at kalde de større gaver frem, som hvert enkelt menneske har bragt ind i verden. Det Nye Budskab er den største Åbenbaring af sin art nogensinde givet til menneskeheden. Lær mere…

Den Englelige Forsamling
Et Engleligt Nærvær overvåger vor verden. Forsamlingen, der overvåger vor verden, har oversat Guds Vilje gennem hele vor historie, og gennem Det Nye Budskab fra Gud nu for vor tid. Lær mere…

Budbringeren
Gud har sendt en Budbringer ind i verden for at tage imod Det Nye Budskab fra Gud. Hans navn er Marshall Vian Summers og han er den første nogensinde af Guds Budbringere, der åbenbarer virkeligheden af Det Større Fællesskab af liv i universet. Han lever i verden i dag og har brug for vor støtte. Lær mere…

Guds Tidligere Budbringere og Åbenbaringer

Gud har indviet alle verdens store religioner og har sendt Budbringere ind i verden, hver af dem fra Den Englelige Forsamling, udvalgt, forberedt og sendt, for at tage imod Guds Åbenbaring ved store vendepunkter i menneskehedens historie og evolution. Lær mere…

Det Større Fællesskab

Vor verden er ved at dukke op i et Større Fællesskab af intelligent liv i universet. Vor isolation er ovre, men vi har intet kendskab hertil og er uforberedte. Gud har sørget for en åbenbaring om de ting, vi har brug for at vide, i forbindelse med denne livets større arena, samt en forberedelse, som hver enkelt kan påtage sig, en forberedelse på vort forudbestemte møde med livet hinsides vor verden. Lær mere…

Kundskab
Kundskab er den større intelligens i os, en dybere forstand hinsides intellektet. Den er vor direkte forbindelse til Gud. Kundskab repræsenterer den del af os, der aldrig har forladt Gud og stadigt er forbundet med Guds Vilje og Tilstedeværelse. Lær mere…

Formål og Skæbne
Hver enkelt af os er sendt ind i verden med et højere formål, der venter på at blive opdaget. Dette højere formål holder til hinsides intellektets domæne og rækkevidde, i Kundskab, der lever dybt i os. Lær mere…

Forhold og Højere Formål

Hver enkelt af os har en skæbne sammen med bestemte enkeltpersoner for at udrette visse ting i overensstemmelse med vort højere formål og verdens behov, denne verden, som vi er her for at tjene. Lær mere…

Forandringens Store Bølger
Vi står på tærsklen til Store Bølger af miljømæssig, økonomisk og politisk forandring og uro, der vil forandre Jordens overflade. Menneskeheden må nu forberede sig og samarbejde tilstrækkeligt, for at forebygge store konflikter, stor lidelse og den menneskelige civilisations tilbagegang. Lær mere…

Mentalt Miljø

Vi lever både i et mentalt og i et fysisk miljø. Det Mentale Miljø indeholder kræfter, der påvirker vor tænkning og sindstilstande og kan dominere os, indtil vi bliver stærke med Kundskab. Lær mere…

Større Mørke

Der er en Intervention i gang af visse racer fra Det Større Fællesskab, der er her for at drage fordel af en svag og splittet menneskehed, mens vi står overfor De Store Bølger af forandring. Som denne verdens indfødte folk, tilkaldes vi for højlydt at gå imod denne Intervention, for at varsko og uddanne andre, og for at hjælpe med at opbygge menneskelig samhørighed i lyset af dette, der er menneskehedens største udfordring. Lær mere…

Menneskehedens Allierede

Velvidende om at menneskeheden står overfor en Intervention, har Gud tilkaldt de frie racer i vor region i rummet, til at sende deres visdom og vejledning, for at gøre menneskeheden i stand til at modvirke Interventionen og forberede vor fremtid og skæbne, som en fri race i Det Større Fællesskab. Denne visdom og vejledning er givet til Budbringeren, der er kommet ind i verden for at bringe Større Fællesskabs bevidsthed, Større Fællesskabs visdom og Større Fællesskabs spiritualitet til menneskeheden. Lær mere…

Spirituelle Familie
Hver især er vi del af en Spirituel Familie skabt efter Adskillelsen, for at gøre alle enkeltpersoner i stand til at arbejde henimod større tilstande af forening og forhold, opretholdt over en lang tidsperiode, og kulminerende i vor endelige tilbagevenden til Gud. Vor Spirituelle Familie repræsenterer de forhold, vi har genvundet gennem Kundskab under vor lange rejse gennem Adskillelse. Nogle medlemmer af vor Spirituelle Familie befinder sig i verden og nogle befinder sig hinsides. De Spirituelle Familier er en del af Guds mystiske Plan for at befri og genforene alle, der lever i Adskillelse. Lær mere…

Vi er hver især del af en Spirituel Familie, der blev skabt efter Adskillelsen, for at gøre alle mennesker i stand til at arbejde henimod højere tilstande af forening og forhold, foretaget gennem en lang tidsperiode, der kulminerer i vor endelige tilbagevenden til Gud. Vor Spirituelle Familie repræsenterer de forhold, vi har genvundet gennem Kundskab under vor lange rejse gennem Adskillelse. Nogle medlemmer af vor Spirituelle Familie befinder sig i verden og nogle befinder sig hinsides. De Spirituelle Familier er en del af Guds mystiske Plan om at befri og genforene alle, der lever i Adskillelse. Lær mere…

Ældgamle Hjem

Vort Ældgamle Hjem er en forbindelses og forholdstilstand til vor Spirituelle Familie, til Forsamlingen og til Gud. Nogle gange refereret til som Himlen, er ens Ældgamle Hjem den bevidstheds- og forholdstilstand, vi hver især havde inden vi kom ind i verden, og til hvilket, vi vil vende tilbage efter dette liv. Lær mere…

Det Globale Fællesskabs Mission

Vi er forbundet gennem Kundskab, vor Gudsforbindelses mystiske tilstedeværelse, der bevæger os til at studere, oversætte, støtte, beskytte og bevidne Det Nye Budskab fra Gud og dets Budbringer, Marshall Vian Summers. Vi gør dette, for at opnå følgende:

 • Vi bestræber os på at lære og at leve Det Nye Budskab i alle aspekter af vore liv.
 • Vi søger at opbygge vished, stabilitet og et netværk af målrettede forhold.
 • Vi lever enkelt og på en bæredygtig måde for at hjælpe med at sikre den menneskelige families overlevelse samt bevarelsen af Jorden.
 • Vi lærer at følge Kundskab, som kilden til vor styrke, vor visdom og vor opfyldelse, og forstår, at Kundskab forbinder os med Gud og vort højere formål med livet.
 • Vi støtter hinanden, som elever af Det Nye Budskab og i vor praksis af Trin til Kundskab, Det Nye Budskabs åndelige udviklingsvej.
 • Vi støtter alle de mennesker, der træder ind i Det Globale Fællesskab, og ansporer deres styrke og studievirksomhed på denne større rejse i livet.
 • Vi søger at være kanaler for Kundskab og legemliggøre dens visdom, så vi vil kunne være til tjeneste for alle de mennesker, vi kommer i kontakt med.
 • Vi deler Det Nye Budskab med andre, med det formål at opfylde Guds hensigt med at bringe det til menneskeheden i disse tider med stort behov, uden fortilfælde i verden.
 • Vi oversætter Guds Nye Budskabs ord og Budbringerens ord til vort sprog og deler dets visdom og dybgående Åbenbaring i vor by, vor region, vort land og vor verden.
 • Vi anerkender og taler for ægtheden af Budbringeren og støtter hans livsvigtige arbejde i verden. På denne måde, står vi ved hans side.
 • Vi støtter The Society i deres mission om at bringe Guds Nye Åbenbaring ud på denne tid, hvor der er allermest behov for den.