Velsignelsen


Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for Guds Budbringer
Marshall Vian Summers
den 20. april, 2007
i Istanbul, Tyrkiet

GHS Danish frontcover-6x9

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.


NOTE TIL LÆSERNE:
Denne oversættelse blev givet til The Society af en studerende af Det Nye Budskab, der meldte sig frivilligt til at oversætte den originale engelske tekst. Vi stiller denne oversættelse til rådighed for verden i denne tidlige form, for at give mennesker en mulighed for at engagere sig med en del af Det Nye Budskab på deres eget sprog.

Velsignelsen er over menneskeheden, for dette er en Åbenbaringens tid. Dette er tiden, hvor menneskeheden gives en stor gave, en stor gave til at give den formål og retning, idet den ser vanskelige og uvisse tider i øjnene.

Dette er det tidspunkt, hvor menneskeheden får en større forståelse af sin åndelighed, et kald på sin forening og sit samarbejde og sin skæbne – både i denne verden og hinsides denne verden, i et Større Fællesskab af intelligent liv i universet.

For menneskeheden har nået en stor tærskel, en tærskel hvorfra der ingen vej er tilbage. Det er en tærskel, der ikke ligner nogen tærskel, som menneskeheden som helhed nogensinde har nået før.

Nu må I blive ét folk af verden – ikke blot folk af én nation eller stamme eller gruppe. For I træder ind i et Større Fællesskab af intelligent liv, hvor alle I kan støde på og alle, der nu holder øje med jer, vil betragte jer som verdens folk.

Her træder I ind i et større panorama af liv og I træder ind i et konkurrencepræget miljø i universet, der ikke ligner noget, I endda ville kunne forestille jer. Hvordan I opfører jer her, hvordan I opfører jer i jeres forhold til hinanden, hvordan I betragter jeres position i universet – har alt sammen umådelig vægt med hensyn til at fastlægge jeres fremtid, og med hensyn til hvordan jeres skæbne i dette Større Fællesskab vil blive opfyldt, og endda om den kan blive opfyldt.

I har nået den store tærskel, hvor I har magten til at ødelægge denne verdens livsopretholdende ressourcer og hensætte menneskeheden i en permanent tilstand af tilbagegang.

I har magten til at konkurrere med hinanden, ligesom I altid har konkurreret med hinanden, drive menneskeheden ind i denne voldsomme tilstand af tilbagegang. Og [dog] har I magten til at vælge en anden vej, en vej ud af et dilemma, der kun vil blive mere vanskeligt og umedgørligt, som tiden går.

Hvad du, som enkeltperson, vil gøre, hvad du, som del af en større gruppe og en større nation, vil gøre, vil afgøre, hvilket af disse to store valg I vil træffe. Hvis I fortsætter med at opføre jer som tidligere, som I har for vane, så er jeres fremtid forudsigelig og yderst alvorlig.

Men, hvis I vælger en anden vej, så kan I etablere en ny begyndelse, og I kan udtrykke et større løfte, der holder til i hjertet af alle, der opholder sig her.

Velsignelsen her er at kalde dette større løfte frem. Det begynder naturligvis med den enkelte, men det strækker sig udover den menneskelige familie.

Dette har påkaldt et Nyt Budskab fra Gud til verden, for kun et Nyt Budskab fra Gud kan indeholde en sådan Velsignelse. Kun det har magten til at kalde den større visdom frem og den større medfølelse, som Skaberen af alt liv har anbragt i hver enkelt person.

Der er ingen enkeltperson, der er ingen filosofi, der er ingen filosofisk skole, der kan generere et kald som dette. Det må komme fra Skaberen af alt liv. Det må komme fra Guden af hele Det Større Fællesskab – Den Ene Gud, Den Ene Kilde, hvis Engle våger over verden, men hvis Magt strækker sig udover det, menneskeheden endda kan forestille sig.

Gud har i hver enkelt person anbragt Kundskabens frø, så dette kald kan besvares. Denne Kundskab er en større intelligens i hver enkelt person, der venter på at blive opdaget, men dens hele eksistens har et forhold til Skaberen af alt liv.

It is not a resource that you can use for yourself to enrich yourself or to gain advantage over others. For Knowledge will not do these things. Its purpose and its reality are to respond to the Creator of all life and to respond to the great calling that is going out as humanity continues to approach this great threshold in its existence.

For det er ved dette store vendepunkt, at menneskeheden vil vælge succes eller fiasko i lyset af enorme vanskeligheder i verden og i lyset af opponerende og konkurrerende kræfter fra selve Det Større Fællesskab, der søger at drage fordele af en kæmpende og opdelt menneskehed.

Mange mennesker rundt omkring i verden føler et stort ubehag, en stor uro i forbindelse med verdens tilstand, og har store bekymringer omkring dens fremtid og menneskehedens fremtid. De fornemmer og føler og ved, at de lever på et tidspunkt af stor magt, en tid, der vil afgøre skæbnen af og udfaldet for menneskeheden. Dette er ikke en intellektuel forståelse, så meget som det er en indre oplevelse, en magtfuld erkendelse, en medfødt bevidsthedsfølelse – hvilket alt sammen kommer fra Kundskab i dem.

Der er ingen flugt fra denne store tid, dette store vendepunkt. Der er ikke længere tid til at fortabe sig i sine fantasier eller i jeres individuelle forfølgelser. For træder du ind i denne store tid, denne store tærskel og denne Åbenbaringens tid, blind og selvbesat, vil du ikke kunne se, vide og forberede dig.

Du kan bede til Gud om forløsning. Du kan bede til Gud om Velsignelsen. Men Velsignelsen og forløsningen er allerede lagt i dig – i Kundskab i dig – afventende den tid, når du ville have modenheden, når du ville have behovet, når du ville have forståelsen, at sådan en magt i dig må påkaldes, må følges, må æres over alt andet.

For dette er dit forhold til Gud, og den presserende følelse, du har i dig, er Guds Kald – Kaldet om at vågne, være opmærksom og reagere..

Tænk ikke, at dit liv, uden din deltagelse, vil have en større mulighed. Tænk ikke, at du kan sove gennem den største begivenhed i menneskets historie og forvente at drage fordel af de foranderlige omstændigheder omkring dig. Og tænk ikke, at du kan finde fred og sindsro ved at prøve at overse de store tider, hvori du lever. For der vil ingen fred og sindsro være dér. Der vil ingen bekvemmelighed og trøst være dér.

Du lever i en Åbenbaringens tid. Du lever på et tidspunkt, hvor menneskeheden ser sin største tærskel i øjnene, sine største udfordringer, sin største fare, og alligevel sin største anledning til at etablere menneskeligt samarbejde og sammenhold, i lyset af alvorlige og frygtelige omstændigheder.

For at se dette og vide dette for dig selv, må du være i stand til at overvinde din egen fornægtelse. Du må være i stand til at overvinde din kulturs prægning af dig. Du må være i stand til at overvinde dine egne præferencer og din egen søgen efter flugt. Måske tænker du, at dette ikke er muligt, men Kundskabens magt i dig vil gøre dig i stand til at gøre dette og gøre andre i stand til at gøre dette.

Kaldet går nu ud. Et Nyt Budskab fra Gud er i verden. Budbringeren er i verden. Han er nu forberedt på at præsentere Det Nye Budskab. Det indeholder Velsignelsen. Det indeholder Advarslen. Det indeholder Forberedelsen.

Det er her ikke for at erstatte verdens religioner, men for at etablere og forstærke deres fælles grund, for at oplyse dem og give dem styrke og formål, så de kan have en fremtid – både i verden og i Det Større Fællesskab af liv, hvori menneskeheden nu dukker op.

I lyset af denne store tærskel, vil jeres regeringer ikke have et svar. Jeres filosoffer vil ikke have et svar. Måske vil folk se en del af løsningen og forsøge at udtrykke den, og det er nødvendigt, men svaret må komme fra en større magt i jer og en Større Magt hinsides jer.

For det, der vil være påkrævet, er et stort skift i menneskelig forståelse og en forandring i menneskelig adfærd. Disse ting må nødvendiggøres af en Større Magt og af en større reaktion i dig og i folk over hele verden. Ikke alle vil være nødt til at reagere, men tilstrækkeligt mange mennesker, mange steder, vil være nødt til at mærke dette kald og denne respons.

Der er kun kort tid. Nu er der ikke tid til at være ugidelig og ubeslutsom. Der er ingen luksus ved at forblive uviden og tåbelig i lyset af De Store Bølger af forandring.

For der er et Større Mørke i verden. Det er et Mørke, der er mere dybtgående og vil have større konsekvenser, end noget menneskeheden nogensinde før har måttet se i øjnene.

Det træder ind i verden på et tidspunkt, hvor den menneskelige familie er meget sårbar, idet I ser en tilbagegående verden i øjnene og idet I har den store beslutning foran jer, om menneskeheden vil vælge selvdestruktionens vej – en vej født af konkurrence, konflikter og krig – eller, om den anden vej, den anden måde, vil blive erkendt og hævdet og forlangt og udtrykt, en vej mod samarbejde og sammenhold, i lyset af stor fare.

Mange mennesker rundt omkring i verden begynder at se beviserne på denne store fare, men mange sover stadigt, drømmer om deres egen personlige opfyldelse, ubevidst om og uopmærksom på De Store Bølger af forandring, der allerede skyller ind over verden.

Derfor vil det være nødvendigt for de mennesker, der kan reagere, at reagere fuldstændigt – at erkende den store trussel, at høre den store advarsel og at tage imod den store Velsignelse fra Skaberen af alt liv.

Der er et svar for menneskeheden, men det er ikke et svar, som menneskeheden helt selv kan opfinde. For svaret må have magten til at kalde folk til højere tjeneste for hinanden. Det må have magten til at overvinde og tilsidesætte de psykologiske, de sociale og de politiske ideologier og tendenser, der fortsætter med at kaste menneskeheden i opposition til sig selv. Det må være en magt stor nok til at tilskynde til medfølelse, tolerance og tilgivelse i den menneskelige familie.

Det er ikke blot en række idéer. Det er forløsningsmagten. Det er kaldet fra Gud og et svar fra Guds Skabelse – en respons i folk, en respons i dig.

Tag derfor imod Velsignelsen. Du vil ikke være i stand til at forstå den intellektuelt, men du kan mærke den og vide, at den er ægte. Du kan mærke responsen røre sig i dig.

Ær denne reaktion og lad den komme frem i din bevidsthed. Lad den lede dig fremad. Det er den vejledning, som Skaberen giver dig. Den har sovet i dig, ligesom du har sovet omkring den.

Nu må den vågne, for tiden for dens fremkomst er kommet. Nu må du se ud i verden med klare og objektive øjne. Nu må du tilsidesætte de barnlige og tåbelige interesser, der kun kan holde dig svag og blind og sårbar.

Dette er en tid for Åbenbaring. Sådanne tider kommer kun meget sjældent – på store vendepunkter for den menneskelige familie, på store øjeblikke af muligheder, hvor Skaberen af alt liv kan give menneskeheden en større Visdom og Kundskab og en ny tilførsel af inspiration og åndelig magt.

Dette er din tid. Dette er det tidspunkt du er kommet for. For du kom ikke hele vejen til denne verden med Den Englelige Værts assistance blot for at være en forbruger her – blot for at bygge en rede til dig selv, blot for at berige dig selv og for at kæmpe med andre om denne berigelse.

Skønt det kan være dit livs virkelighed her på dette tidspunkt, er det ikke din større virkelighed, som er at bringe noget mere dyrebart ind til verden, noget verden ikke kan give sig selv, og lade denne gave genforme dit liv og omdirigere dit liv i tjeneste til menneskeheden og i tjeneste til liv i denne verden.

Men et formål må aktiveres af et større kald og af en større række af omstændigheder. Vig derfor ikke tilbage fra De Store Bølger af forandring, der kommer, men se dem i øjnene. Du vil være skræmt og uvis i deres skygge, men deres virkelighed vil også tænde en åndelig magt i dig, og denne åndelige magt vil komme frem på grund af Kaldet, på grund af Velsignelsen.

For Gud kalder på alle, der sover nu, til at vågne fra deres drømme om elendighed og opfyldelse, til at reagere på denne store tid og forberede sig på at yde de gaver, som de var sendt til verden for at give, til en kæmpende menneskehed – en menneskehed, hvis fremtid i det store og hele vil blive afgjort i de kommende få år. Dette er Velsignelsen.

Du kan bede til Gud om mange ting. Du kan spørge om at blive bevaret. Du kan bede om muligheder og fordele. Du kan bede for dine familiemedlemmers og kæres velbefindende. Men der er ikke nogen større respons, du kunne give, og ingen større gave, der kunne gives, end Velsignelsen. For Velsignelsen besvarer et langt større spørgsmål, der kommer fra dit indre, fra din sjæls behov. Det er en kommunikation langt hinsides intellektets rækkevidde eller øjeblikkets behov. Den sørger for langt mere, end I har lært at spørge om.

Det er en måde. Det er en vej. Det er en bevidsthed. Det er en rejse. Det er et bjerg at bestige. Det er Velsignelsen.

Det er dette, der vil omarrangere dit liv og give det mening. Det er dette, der vil organisere din tænkning og give dig en flugt fra ambivalens og kaos. Dette vil, uanset dine omstændigheder, bringe Velsignelsen ind i dit liv, så andre kan se den og mærke den og reagere på den. Den er uhåndgribelig. Den er uudsigelig. Og dog har den magten til at bringe alle de større belønninger til den menneskelige familie.

Det er kun Velsignelsen, der kan forberede og beskytte menneskeheden. Det er kun Velsignelsen, der vil give dig vejen gennem de kommende uvisse og vanskelige tider. Og det er kun Velsignelsen, der kan forberede dig på Det Større Mørke, der er i verden – Det Større Mørke, der har magten til at afgøre alle personers og alle fremtidige personers fremtid i denne verden.

Dette er en tid, der påkalder menneskeligt sammenhold og menneskelig magt og menneskelig visdom at komme forrest. For nu ser I konkurrence fra hinsides verden i øjnene, ligesom skæbnesvangre omstændigheder i verden. Det er en række omstændigheder, der ikke før er set i hele menneskehedens eksistens.

Tænk ikke, at denne virkelighed vil komme i en eller anden fjern fremtid eller ikke er over jer nu. Medmindre du kan se den store udfordring, vil du ikke mærke det store behov. Hvis du ikke kan mærke det store behov, vil du ikke erkende Velsignelsen. Du vil ikke mærke behovet for Velsignelsen. Du vil ikke se, at uden Velsignelsen, vil menneskeheden træde ind i en periode med langvarig tilbagegang, med alvorlige og umådeligt vanskelige omstændigheder.

Gud forstår den knibe, menneskeheden står i, selv om menneskeheden ikke selv kan erkende den. Gud kender din sjæls behov, selv om du ikke helt kan mærke det i dig selv. Gud ved, hvad der kommer for menneskeheden og påkalder, at menneskeheden forbereder sig – at blive vågen og opmærksom – at forberede sig.

Guds Vilje og menneskelig beslutning er ikke de samme. Derfor er udfaldet op til mennesker. Skaberen har allerede givet Kundskabens store begavelse. Englene våger over verden. Men udfaldet ligger i folkets hænder.

Folk kan vælge – ligesom mange andre racer i Det Større Fællesskab gennem umindelige tider har valgt – at slå fejl, at forfalde, at falde under andre kræfters overtalelse og dominans. Dette er sket talløse gange, både i jeres verden og i universets enorme vidder.

Det, Gud vil og det, folk vælger og vil for sig selv, er ikke det samme. Og det er problemet. Det er gåden. Det er det, der skaber den store Adskillelse. Det er det, der gør jer ude af stand til at følge Kundskab i jer selv. Det er dette, der holder folk blinde og avler tåbelig og destruktiv adfærd. Derfor, hvis du kan erkende problemet, sætter du dig selv i en position, hvor du kan erkende løsningen.

Kaldet må komme fra Gud. Svaret er i Kundskab i dig og i Kundskab i alle. Der er ingen konkurrence eller konflikter mellem denne Kundskab, da den eksisterer i alle. Hvor anderledes er dette ikke fra jeres teorier og idéer, jeres forskrifter og jeres samfunds forskrifter.

I sidste ende må menneskeheden handle modigt og træffe vanskelige beslutninger. Men Kaldet er dér.

Dine beslutninger og dine handlinger må følge Velsignelsen og ikke gå forud for den. Tillad dig selv at tage imod Velsignelsens gave og derefter vil du, trin for trin, vide, hvad du skal gøre – hvilken række af handlinger, du må gennemgå, den tærskel, du må gå over og den forandring du må få til at ske i din egen tænkning og i dine egne omstændigheder. Handling og forståelse følger Velsignelsen.

For at give, må du først tage imod. For at vide, må dine øjne først være åbne. For at have magten og modet til at reagere, må du se behovet og mærke den tids storhed, hvori du lever.

Du må forberede din forstand og dine emotioner. Du må forberede dig selv for tage imod Velsignelsen og opleve den større respons i dig, det store kald på Kundskab i dig. Du må lade denne Kundskab langsomt komme frem, uden at prøve at styre den eller dominere den eller manipulere med den på nogen måde.

På denne måde, vil Velsignelsen gribe fat i dig og vokse frem i dig. For Velsignelsen er ingen flygtig ting. Den er ikke noget, du oplever, som et lynglimt. Den oplyser ikke landskabet om natten kun i et sekund.

Det sætter gang i en fremkomstproces. Den sætter gang i en fornyelsesproces. Den sætter gang i en forløsningsproces, der kan dirigere og opfylde resten af dit liv her. Så stort er menneskehedens behov, og så stort er din sjæls behov og alles behov, der holder til her.

Må Velsignelsens magt nu og må din situations alvor afsløre sig yderst magtfuldt for dig. Og må du gå gennem de indledende følelser af frygt, usikkerhed og utilstrækkelighed, for at kunne reagere og lade reaktionen ske i dit liv, som den vil gøre i dag, i morgen og hver efterfølgende dag. For dette er Åbenbaringens tid. Og du befinder dig her i Åbenbaringens tid.

 
 

Gud Har Talt Igen – Indholdsfortegnelse

Introduktion

Kapitel 1: Proklamationen

Kapitel 2: Recitationen

Kapitel 3: Engagementet

Kapitel 4: Gud Har Talt Igen

Kapitel 5: Profeternes Segl

Kapitel 6: Budbringerens Mission

Kapitel 7: Initieringen

Kapitel 8: Velsignelsen

Kapitel 9: At leve i en Tid for Åbenbaring

Kapitel 10: Forsamlingen

Kapitel 11: Guds Nye Budskab til Verden

Kapitel 12: Gud Bevæger Menneskeheden i en Ny Retning

Kapitel 13: Verden Må Tage Imod Guds Nye Budskab

Kapitel 14: Kaldet