Recitationen


Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for Guds Budbringer
Marshall Vian Summers
den 1. april, 2011
i Boulder, Colorado

GHS Danish frontcover-6x9

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.


NOTE TIL LÆSERNE:
Denne oversættelse blev givet til The Society af en studerende af Det Nye Budskab, der meldte sig frivilligt til at oversætte den originale engelske tekst. Vi stiller denne oversættelse til rådighed for verden i denne tidlige form, for at give mennesker en mulighed for at engagere sig med en del af Det Nye Budskab på deres eget sprog.

God has spoken again.

Gud har talt igen.

We are the ones to bring the Message. God’s Will is presented through Us.

Det er Os, der skal bringe Budskabet. Guds Vilje præsenteres gennem Os.

We are beyond your estimation, beyond your religious theories and your personal speculation.

Vi er hinsides jeres skøn, hinsides jeres religiøse teorier og jeres personlige spekulationer.

For human imagination can only fabricate from what it experiences in the physical world. But reality exists beyond this—beyond the realm and the reach of the intellect.

For menneskelig forestilling kan kun fabrikere ud fra, hvad den oplever i den fysiske verden. Men virkeligheden eksisterer hinsides denne – hinsides intellektets rige og rækkevidde.

This is the truth throughout the universe, the Greater Community of life in which you live.

Dette er sandheden i hele universet, Det Større Fællesskab af liv, hvori I lever.

We bring the Great Message for this era, born of the Creator of all the universes, for the protection of humanity, for the salvation of the world.

Vi bringer Det Store Budskab for denne æra, født af Skaberen af alle universer, for beskyttelsen af menneskeheden, for verdens frelse.

We are the ones whom you cannot understand. But We are the source and the medium of what humanity must recognize and do on its own behalf, what it must see, what it has not seen, what it must know, what it has not known, what it must do, which it has not done.

Vi er Dem, som I ikke kan forstå. Men Vi er kilden til og mediet for, hvad menneskeheden må erkende og gøre på sine egne vegne, hvad den må se, som den ikke har set, hvad den må vide, som den ikke har vidst, hvad den må gøre, som den ikke har gjort.

This is the Message for this era. This is the time of Revelation.

Dette er Budskabet for denne æra. Dette er Åbenbaringens tid.

One has been sent into the world to receive the Revelation and to bring it into human awareness, a monumental task.

Der er én, der er sendt til verden, for at tage imod Åbenbaringen og bringe den til menneskelig bevidsthed, en monumental opgave.

To receive the New Message is to receive the greatest Revelation that has ever been given to the human family.

At tage imod Det Nye Budskab er at tage imod den største Åbenbaring, der nogensinde er givet til den menneskelige familie.

To present it to the world is a monumental task, a task for the Messenger and for all who will assist him in bringing the Revelation everywhere it is needed.

At præsentere den for verden er en monumental opgave, en opgave for Budbringeren og for alle, der vil assistere ham, med henblik på at bringe Åbenbaringen, hvorhen der end er behov for den.

It is needed everywhere, for humanity is facing great peril. It has sown the seeds of its own demise through the destruction and the degradation of its environment—its waters, its soil, its air—to the point where the world itself is beginning to change, a change that will bring great trial and tribulation to the world of people and to the human family.

Der er behov for den overalt, for menneskeheden ser stor fare i øjnene. Den har sået frøene til sit eget fald, gennem ødelæggelsen og forringelsen af sit miljø – sine vande, sine jorde, sin luft – i så høj grad, at verden selv begynder at forandre sig, en forandring, der vil bringe stor prøvelse og modgang til folks verden og til den menneskelige familie.

Humanity is facing a universe of intelligent life. It will have to prepare for this now, for contact has begun—contact by those who see the opportunity to take advantage of a weak and conflicted humanity.

Menneskeheden står overfor et univers af intelligent liv. Nu vil den være nødt til at forberede sig på dette, for kontakt er begyndt – kontakt fra dem, der ser muligheden for at drage fordel af en svag og konfliktfyldt menneskehed.

It is a time of great change and uncertainty, where foreign powers will seek to gain influence and where humanity will fall prey to its own ignorance, foolishness and indulgences.

Det er en tid for stor forandring og uvished, hvor fremmede magter vil søge at få indflydelse, og hvor menneskeheden vil være bytte for sin egen uvidenhed, tåbelighed og laster.

The Message is too big to say in a sentence, but it will bring you closer to God and what God has sent you, as an individual, here to do in the world now, which is far different from what you believe and imagine today.

Budskabet er for stort til at rummes i én sætning, men det vil bringe dig nærmere Gud og hvad Gud har sendt dig, som enkeltperson, her for at gøre nu i verden, hvilket er meget anderledes end det, du tror og forestiller dig i dag.

God has brought wisdom from the universe to prepare humanity for the universe.

Gud har bragt visdom fra universet for at forberede menneskeheden på universet.

God has brought the essence of spirituality in a pure form—unclouded by history and human manipulation, unfettered by human politics, will and corruption.

Gud har bragt åndelighedens essens i en ren form – uformørket af historien og af menneskelig manipulation, uhindret af menneskelig politik, vilje og korruption.

We bring the Steps to Knowledge so that you may know of the deeper mind that God has placed within you to guide you in an increasingly perilous world.

Vi bringer Trin til Kundskab, så du kan kende til det dybere sind, som Gud har lagt i dig, for at lede dig i en tiltagende farlig verden.

Great upheaval will now occur and is beginning to occur—natural disasters born of humanity’s ignorance and overuse and misuse of the world.

Stor omvæltning vil nu ske og begynder at ske – naturkatastrofer, født af menneskehedens uvidenhed og overforbrug og misbrug af verden.

It is a time of reckoning, a time of responsibility, a time to end foolishness and arrogance.

Det er regnskabets tid, tid til at tage ansvar, tid til at stoppe tåbelighed og arrogance.

Only God knows what is coming.

Kun Gud ved, hvad der kommer.

And We have brought the Message—a Message of a thousand messages, a Message of a thousand teachings, a Message great enough to occupy you for the rest of your time, a Message great enough to redirect human effort, energy and awareness so that humanity may have a greater future than its past, so that humanity may survive the Great Waves of change and intervention and competition from the universe around you.

Og Vi har bragt Budskabet – et Budskab af et tusinde budskaber, et Budskab af et tusinde lærer, et Budskab stort nok til at optage dig resten af din tid, et Budskab stort nok til at omdirigere menneskelig stræben, energi og bevidsthed, så menneskeheden kan have en større fremtid end sin fortid, så menneskeheden kan overleve De Store Bølger af forandring og intervention og konkurrence fra universet omkring jer.

Hear this then, not with your ideas, your beliefs or your judgments, but with the deeper mind that God has given you to hear, to see, to know and to act with greater certainty.

Så, hør dette, ikke med dine idéer, dine overbevisninger eller domfældelser, men med det dybere sind, som Gud har givet dig til at høre, se, vide og handle med større vished.

Our words are not for speculation or debate. That is the indulgence of the foolish, who cannot hear and cannot see.

Vore ord er ikke til spekulation eller debat. Det er tåbens last, der ikke kan høre og ikke kan se.

You are terrified of the Revelation, for it will change your life. But you desire the Revelation, for it will change your life.

Du er rædselsslagen for Åbenbaringen, for den vil ændre dit liv. Men du higer efter Åbenbaringen, for den vil ændre dit liv.

It is your conflict of mind that blinds you. It is the purposes that run counter to one another that keep you in a state of confusion and do not allow you to see.

Det er konflikten i din forstand, der blænder dig. Det er de formål, der strider imod hinanden, der holder dig i en tilstand af forvirring og ikke lader dig se.

We are the Ones who have brought all of the Revelations into the world.

Vi er Dem, der har bragt alle Åbenbaringerne til verden.

For God does not speak. God is not a person or a personage or a personality or a singular awareness. To think like this is to underestimate the Creator and to overestimate yourself.

For Gud taler ikke. Gud er ikke en person eller en personage eller en personlighed eller en singulær bevidsthed. At tænke sådan er at undervurdere Skaberen og overvurdere sig selv.

It is We who spoke to Jesus and the Buddha, the Mohammad and other teachers and seers through the ages who have brought a greater clarity into the world—to the prophets in every age and to the Messengers who only come at great turning points for humanity.

Vi er Dem, der talte til Jesus og Buddha, Mohammad og andre lærere og seere gennem tiderne, der har bragt en større klarhed til verden – Vi, der talte til profeterne i hver tidsalder og til de Budbringere, der kun kommer ved store vendepunkter for menneskeheden.

You cannot worship Us. You will not know Our names.

I kan ikke tilbede Os. I vil ikke kende Vore navne.

For you must now become responsible and utilize the skills and the power the Creator has given you in service to a world of increasing need, turbulence and upheaval.

For nu må du blive ansvarlig og anvende de færdigheder og den magt, Skaberen har givet dig, i tjeneste til en verden i tiltagende nød, turbulens og omvæltning.

Do not prostrate yourself to the Creator if you are unwilling to carry out what you were sent here to do, if you cannot take the Steps to Knowledge, if you have the arrogance to think you can determine your fate and your destiny and fulfillment.

Kast dig ikke ned for Skaberen, hvis du er uvillig til at udføre det, du var sendt hertil for at gøre, hvis du ikke kan tage Trin til Kundskab, hvis du har arrogancen til at tænke, at du kan bestemme dit lod og din skæbne og opfyldelse.

Do not be hypocritical. Do not fall down and worship the God whom you cannot serve or will not serve.

Vær ikke hyklerisk. Fald ikke på knæ og tilbed den Gud, du ikke kan tjene eller ikke vil tjene.

It is better then to live your self-determined life and face all of the hazards of this than it is to worship a God whom you cannot serve.

Så er det bedre at leve sit selvvalgte liv og se alle de farer i øjnene ved dette, end at tilbede en Gud, man ikke kan tjene.

And if you cannot respond to the Revelation, then what are you doing here now?

Og hvis du ikke kan reagere på Åbenbaringen, hvad foretager du dig så her nu?

Every Messenger has been persecuted. Every Messenger has been misunderstood. Every New Revelation has been resisted and denied and disputed.

Hver eneste Budbringer er blevet forfulgt. Hver eneste Budbringer er blevet misforstået. Hver eneste Åbenbaring er blevet modstået, fornægtet og bestridt.

There is no time for this now. The fate of humanity will be determined in the next twenty years—the condition of the world, the condition of the human family, the fate and the future of human civilization.

Der er ingen tid for dette nu. Menneskehedens skæbne vil blive afgjort indenfor de næste tyve år – verdens tilstand, den menneskelige families tilstand, menneskelig civilisations skæbne og fremtid.

You are no longer alone in the world or even in the universe, of course. You do not know what is occurring and what is coming over the horizon because you are too afraid to see and too arrogant, assuming that you know. That is why the Revelation must be given to show you what you cannot see and do not know beyond human speculation and estimation. This is embedded in all of the Teachings of the New Message.

I er ikke længere alene i verden eller endda i universet, naturligvis. Du ved ikke, hvad der foregår og hvad der kommer over horisonten, fordi du er for bange for at se og for arrogant, idet du antager, at du ved. Det er grunden til, at Åbenbaringen må gives, for at vise dig, hvad du ikke kan se og ikke ved, hinsides menneskelig spekulation og skøn. Dette er integreret i alle Det Nye Budskabs Lærer.

This is the New Message. Struggle against this and you struggle against your own recognition.

Dette er Det Nye Budskab. Hvis du kæmper imod dette, kæmper du imod din egen erkendelse.

For you must come to know of the greater mind and the greater strength the Creator has given you.

For du må blive bekendt med det større sind og den større styrke, Skaberen har givet dig.

Taught in every religion, but clouded and obscured by every religion, this is what must be recognized now.

Undervist i enhver religion, men formørket og tilsløret af enhver religion, er det dette, der nu må anerkendes.

God is not managing the world. God is not creating the catastrophes, the storms, the earthquakes, the floods, the droughts.

Gud administrerer ikke verden. Gud skaber ikke katastroferne, stormene, jordskælvene, oversvømmelserne, tørken.

God is watching to see how humanity will deal with a world it has changed—a new world, a new and unpredictable world.

Gud holder øje, for at se, hvordan menneskeheden vil tage sig af en verden, den har forandret – en ny verden, en ny og uforudsigelig verden.

Humanity is emerging into a Greater Community of life in the universe because others are here to seek influence and domination of a world of great value and importance.

Menneskeheden dukker op i et Større Fællesskab af liv i universet, fordi andre er her for at søge indflydelse og dominans i en verden af stor værdi og vigtighed.

But the people do not see. They do not hear. And if they think at all, it is to create an understanding that affirms their ideas and their beliefs.

Men folket ser ikke. De hører ikke. Og hvis de overhovedet tænker, er det for at skabe en forståelse, der bekræfter deres idéer og deres overbevisninger.

So the peoples do not see. The nations do not prepare. And the destructive behavior continues.

Så folkene ser ikke. Nationerne forbereder sig ikke. Og den destruktive adfærd fortsætter.

We watch over the world. We have been watching for a very long time.

Vi holder øje med verden. Vi har holdt øje i meget lang tid.

We are those that God has sent to oversee humanity’s development and evolution and to receive the Revelations that are then given to the Messengers, to receive the insights that are given to the prophets, to sound the warnings, to provide the blessings and now to provide a preparation for a world unlike the past you have experienced and for a future where humanity will have to contend with the Greater Community itself.

Vi er dem, som Gud har sendt for at føre tilsyn med menneskehedens udvikling og evolution og tage imod Åbenbaringerne, der derefter gives til Budbringerne, tage imod de indsigter, der gives til profeterne, for at lyde advarslerne, sørge for velsignelserne og nu sørge for en forberedelse på en verden, der ikke ligner den fortid, I har oplevet, og på en fremtid, hvor menneskeheden bliver nødt til at kæmpe med selve Det Større Fællesskab.

God will not save humanity by driving away the evil, by ending the problems that humanity has created or the problems it must face as a natural part of its evolution.

Gud vil ikke redde menneskeheden ved at drive det onde væk, ved at afslutte de problemer, som menneskeheden har skabt, eller de problemer, den må se i øjnene, som en naturlig del af dens evolution.

To think of this is to misunderstand your relationship with the Divine, as you now live in a state of Separation.

At tænke sådan, er at misforstå jeres forhold til Det Guddommelige, idet I nu lever i en Adskillelstilstand.

But the Separation was never completed because there is a part of you that is still connected to God.

Men Adskillelsen blev aldrig fuldført, for der er en del af dig, der stadigt er forbundet med Gud.

This We call Knowledge. And this will prove to be the decisive factor in the outcome of your personal life—the meaning and the value of your life—and whether humanity can prepare, adapt and create in a new world, in a new set of circumstances.

Vi kalder denne del for Kundskab. Og den skal vise sig at være den afgørende faktor for resultatet af dit personlige liv – betydningen og værdien af dit liv – og om menneskeheden kan forberede sig, tilpasse sig og skabe en ny verden, under en ny række omstændigheder.

Never before has such a Revelation been given to the human family, for it was not needed.

Aldrig før er en sådan Åbenbaring blevet givet til den menneskelige familie, for der var ikke behov for den.

You have created a civilization in the world. Fractured and divided it is, but it is a civilization.

I har skabt en civilisation i verden. Brudt og opdelt er den, men den er en civilisation.

You have become increasingly interdependent between your nations and cultures. This was the intention of the Creator, for this is the natural evolution of humanity and all intelligent races in the universe.

I er i stigende grad blevet indbyrdes afhængige mellem jeres nationer og kulturer. Det var Skaberens intention, for dette er menneskehedens naturlige evolution og den naturlige evolution for alle intelligente racer i universet.

Now you must face the next great threshold—a world in decline, a world of declining resources, a world of declining stability, a world of diminishing food and water, a world where a growing humanity will have to face the conditions of the world. For this you need the New Revelation.

Nu må I se den næste store tærskel i øjnene – en verden i forfald, en verden af svindende ressourcer, en verden med aftagende stabilitet, en verden med svindende mad og vand, en verden, hvor en voksende menneskehed vil være nødt til at se verdens tilstand i øjnene. For at gøre dette, har I brug for Den Nye Åbenbaring.

The past Revelations of the Creator cannot prepare you for the Great Waves of change. They cannot prepare you for your destiny in the Greater Community. They cannot prepare you for the great thresholds that are now upon you and will be upon you increasingly.

Skaberens forrige Åbenbaringer kan ikke forberede jer på De Store Bølger af forandring. De kan ikke forberede jer på jeres skæbne i Det Større Fællesskab. De kan ikke forberede jer på de store tærskler, der nu er over jer og i stigende grad vil være over jer.

You do not have answers in the face of these things. That is why the Revelation is being given. For humanity now needs to be advised and warned, blessed and given the preparation for a future that will be unlike the past.

I lyset af disse ting, har I ikke svarene. Det er grunden til, at Åbenbaringen bliver givet. For menneskeheden har nu brug for at blive rådført og advaret, velsignet og givet forberedelsen på en fremtid, der ikke vil ligne fortiden.

Hear these words, not with your intellect but with your heart. They speak to a greater truth within you—a greater truth beyond concepts, beliefs and ideas.

Hør disse ord, ikke med dit intellekt men med dit hjerte. De taler til en større sandhed i dig – en større sandhed hinsides begreber, overbevisninger og idéer.

They speak to a natural resonance within you, a natural affinity, a natural inclination, a natural direction that lives within you every moment, beyond the realm and the reach of the intellect.

De taler til en naturlig resonans i dig, en naturlig affinitet, en naturlig tilbøjelighed, en naturlig retning, der lever i dig hvert øjeblik, hinsides intellektets rige og rækkevidde.

This is a communication to your deeper nature—to amplify it, to call it forth, to set it in contrast to your ideas, your beliefs and your activities as they exist today.

Dette er en kommunikation til din dybere natur – til at forstærke den, kalde den frem, sætte den i kontrast til dine idéer, dine overbevisninger og dine aktiviteter, som de eksisterer i dag.

You are unprepared. God has sent the preparation.

Du er uforberedt. Gud har sendt forberedelsen.

You are unaware. God is providing the awareness.

Du er ubevidst. Gud har sørget for bevidstheden.

You are uncertain. God is calling you to the center of certainty within yourself.

Du er uvis. Gud kalder dig til vishedens center i dig.

You are conflicted. God is providing the pathway out of conflict.

Du er konfliktfyldt. God sørger for vejen ud af konflikter.

You are self-demeaning and demeaning of others. God is restoring to you your true value and purpose in the world.

Du er selvfornedrende og fornedrer andre. Gud genopretter for dig dit sande værd og formål i verden.

The world is changing, but you do not see. God has given you the eyes to see and the ears to hear, but they are different from what you do today and what you understand today.

Verden forandrer sig, men du ser det ikke. Gud har givet dig øjnene at se med og ørerne at høre med, men de er anderledes, end dem du bruger i dag og det, du forstår i dag.

Humanity will fail without the New Revelation. The world will become ever darker, more dangerous and conflicted without the Revelation.

Menneskeheden vil falde uden Den Nye Åbenbaring. Verden vil blive mere og mere mørk, mere farlig og konfliktfyldt uden Åbenbaringen.

Humanity will falter and fail in the face of its own errors and lack of clarity.

Menneskeheden vil vakle og fejle i lyset af sine egne fejl og manglende klarhed.

The resources of the world will be spent through conflict, competition and war. People will rise up against their governments. People will rise up against one another.

Verdens ressourcer vil blive brugt gennem konflikter, konkurrence og krig. Folk vil rejse sig imod deres regeringer. Folk vil rejse sig imod hinanden.

There will be untold conflict in the future, greater and more continuous than anything you have seen before.

Der vil være uhørte konflikter i fremtiden, værre og mere kontinuerlige, end noget I har set før.

It is the New Revelation that holds the missing ingredients to your understanding, the key to your awareness and the source of your power, strength and determination.

Det er Den Nye Åbenbaring, der har de manglende ingredienser til jeres forståelse, nøglen til jeres bevidsthed og kilden til jeres magt, styrke og beslutsomhed.

For this you must have a serious mind, take your life seriously and begin to attend to the greater needs and requirements of your life.

Til dette skal du have et seriøst sind, tage dit liv alvorligt og begynde at tage dig af dit livs større behov og krav.

That is why God has sent the Revelation.

Det er derfor Gud har sendt Åbenbaringen.

This is the Revelation. We are the Revelation.

Dette er Åbenbaringen. Vi er Åbenbaringen.

There are no heroes to worship now, no individuals to deify, only greater responsibility to be assumed and a greater wisdom to be utilized.

Der er ingen helte at tilbede nu, ingen enkeltpersoner at guddommeliggøre, blot større ansvar at påtage sig og en større visdom at anvende.

There is no escape through personal enlightenment. There is no running away.

Der er ingen flugt gennem personlig oplysning. Der er ingen løben væk.

There is no self-deception. There is only greater resonance and responsibility, greater sacrifice and contribution.

Der er intet selvbedrag. Der er blot større resonans og større ansvar, mere afkald og bidrag.

That is what will save the world. That is what will save humanity’s freedom and self-determination in a universe where freedom is rare and must be protected very carefully.

Det er dette, der vil redde verden. Det er dette, der vil redde menneskehedens frihed og selvbestemmelse i et univers, hvor frihed er sjælden og må beskyttes meget omhyggeligt.

This is what will restore dignity to the individual and the ability to contribute something of greater power and significance, no matter what your circumstances may be.

Det er dette, der vil genoprette den enkeltes anstændighed og evnen til at bidrage noget af større magt og betydning, uanset hvad dine omstændigheder måtte være.

Hear these words—not with your ideas, your beliefs or your contentions, but with your heart, your deeper nature.

Hør disse ord – ikke med dine idéer, dine overbevisninger eller dine påstande, men med dit hjerte, din dybere natur.

For God can only speak to what God has created in you. God did not create your social personality. God did not create your ideas and beliefs. God did not create your decisions, your failures and your regrets.

For Gud kan kun tale til det, Gud har skabt i dig. Gud skabte ikke din sociale personlighed. Gud skabte ikke dine idéer eller overbevisninger. Gud skabte ikke dine beslutninger, dine fiaskoer eller ærgrelser.

God can only speak to what God created in you, which is something deeper, more pervasive and more natural within you.

Gud kan kun tale til det, Gud skabte i dig, hvilket er noget dybere, mere gennemtrængende og mere naturligt i dig.

The New Message is calling to you. Once you become aware of it, then you must face the challenge of recognition and what this will mean for your life.

Det Nye Budskab påkalder dig. Når du én gang bliver opmærksom på det, må du se udfordringen af denne erkendelse i øjnene og hvad dette vil betyde for dit liv.

People reject the Revelation because they do not want to change. They do not want to have to reconsider their beliefs, their ideas and their position in society.

Folk afviser Åbenbaringen, fordi de ikke har lyst til at forandre sig. De har ikke lyst til at være nødt til at genoverveje deres overbevisninger, deres idéer eller deres stilling i samfundet.

They cannot dispute the New Message, really. They can only avoid it and contend against it to protect their previous investment and idea of themselves.

De kan ikke bestride Det Nye Budskab, virkeligt. De kan kun undgå det og kæmpe imod det for at beskytte deres tidligere investeringer og idéer om sig selv.

Who can contend against the Will and the Wisdom of the Creator, except on spurious grounds?

Hvem kan kæmpe imod Skaberens Vilje og Visdom, undtagen på falskt grundlag?

Here you will see the dilemma facing each person. How honest do they really want to be with themselves, what they see and know? How aware do they really want to be of themselves, their situation and the world around them? How responsible are they willing to be to bring their life into balance and to make the difficult decisions they have failed to make before?

Her vil du se det dilemma, hver enkelt person må se i øjnene. Hvor ærlige vil de virkeligt gerne være overfor sig selv og overfor det, de ser og ved? Hvor bevidste vil de virkeligt gerne være om sig selv, deres situation og verden omkring dem? Hvor ansvarlige er de villige til at være for at bringe deres liv i balance og træffe de vanskelige beslutninger, de har undladt at træffe før?

Here you will see the intellect parading as a kind of god when, in fact, it is an exquisite servant. That is its purpose and its design.

Her vil du se intellektet optræde som en slags gud, når den faktisk er en udsøgt tjener. Det er dets formål og dets design.

Here you will see arrogance and ignorance wedded together in a self-deceptive form that so many people adhere to.

Her vil du se arrogance og uvidenhed gå hånd i hånd i en selvbedragerisk form, som så mange mennesker holder sig til.

You will see what is great and what is small, what is strong and what is weak, what is true and what is false, what is precious and what only pretends to be precious.

Du vil se, hvad der er stort og hvad der er småt, hvad der er stærkt og hvad der er svagt, hvad der er sandt og hvad der er falskt, hvad der er dyrebart og hvad der kun foregiver at være dyrebart.

The Revelation reveals everything.

Åbenbaringen afslører alting.

It calls on you to follow what is great within you and to manage what is small. It does not speak of any middle ground in this regard.

Den kalder på, at du følger det, der er stort i dig og at tage hånd om det, der er småt. Den taler ikke om nogen mellemting i denne henseende.

You cannot have everything. You cannot have your future and your past together because they are not compatible.

Du kan ikke have alt. Du kan ikke have din fremtid og din fortid samtidigt, for de er ikke forenelige.

It is only through disappointment and failure that you come to see that you are not living the life you were meant to live and that you are not being honest and true to yourself and honest and true with others—a harsh but necessary reckoning in a time of reckoning, a time of realization, a time of Revelation.

Det er kun gennem skuffelse og fiasko, du kommer til at se, at du ikke lever det liv det var din hensigt at leve, og at du ikke er ærlig og sandfærdig overfor dig selv og ærlig og sandfærdig overfor andre – en barsk men nødvendig erkendelse i regnskabets time, en erkendelsens tid, en Åbenbaringens tid.

Listen to these words—not with your ideas, your assumptions, not with your defenses, not with arrogance, pride or foolishness, but with your deeper nature, for that is what must be revealed to you.

Lyt til disse ord – ikke med dine idéer, dine antagelser, ikke med dit forsvar, ikke med din arrogance, stolthed eller tåbelighed, men med din dybere natur, for det er den, der må afsløres for dig.

That is part of the Revelation.

Dette er del af Åbenbaringen.

Gud Har Talt Igen – Indholdsfortegnelse

Introduktion

Kapitel 1: Proklamationen

Kapitel 2: Recitationen

Kapitel 3: Engagementet

Kapitel 4: Gud Har Talt Igen

Kapitel 5: Profeternes Segl

Kapitel 6: Budbringerens Mission

Kapitel 7: Initieringen

Kapitel 8: Velsignelsen

Kapitel 9: At leve i en Tid for Åbenbaring

Kapitel 10: Forsamlingen

Kapitel 11: Guds Nye Budskab til Verden

Kapitel 12: Gud Bevæger Menneskeheden i en Ny Retning

Kapitel 13: Verden Må Tage Imod Guds Nye Budskab

Kapitel 14: Kaldet