Proklamationen

Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)


Som åbenbaret for Guds Budbringer
Marshall Vian Summers
den 1. april, 2011
i Boulder, Colorado

GHS Danish frontcover-6x9

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.


NOTE TIL LÆSERNE:
Denne oversættelse blev givet til The Society af en studerende af Det Nye Budskab, der meldte sig frivilligt til at oversætte den originale engelske tekst. Vi stiller denne oversættelse til rådighed for verden i denne tidlige form, for at give mennesker en mulighed for at engagere sig med en del af Det Nye Budskab på deres eget sprog.

There is a New Message from God in the World. It has come from the Creator of all life.

Der er et Nyt Budskab fra Gud i Verden. Det er kommet fra Skaberen af alt liv.

It has been translated into human language and understanding through the Angelic Presence that oversees this world.

Det er oversat til menneskeligt sprog og menneskelig forståelse gennem Det Englelige Nærvær, der fører tilsyn med denne verden.

It continues the great series of transmissions from the Creator that have occurred over centuries and millennia.

Det fortsætter den store række af transmissioner fra Skaberen, der har fundet sted i århundreder og årtusinder.

It is a New Message for this time and the times to come.

Det er et Nyt Budskab for denne tid og for kommende tider.

It fulfills the former Messages that have been given to humanity, and yet it reveals things that have never been shown to humanity before. For humanity is now facing a grave and perilous set of challenges, both within the world and from beyond the world.

Det opfylder de tidligere Budskaber, der er givet til menneskeheden, og dog afslører det ting, der aldrig før er blevet vist til menneskeheden. For menneskeheden står nu overfor en alvorlig og faretruende række af udfordringer, både indefra verden og fra hinsides verden.

The New Message from God is here to alert, to empower and to prepare the human family—people from all nations and religious traditions, from all tribes, groups and orientations.

Det Nye Budskab fra Gud er her for at advare, styrke og forberede den menneskelige familie – folk fra alle nationer og religiøse traditioner, fra alle stammer, grupper og orienteringer.

It has come at a time of great need, a time of great consequence. It is preparing people for things that have not even been recognized.

Det er kommet på et tidspunkt med stort behov, en tid med store konsekvenser. Det ruster folk til ting, der end ikke er blevet erkendt.

It is prophetic in alerting people to the Great Waves of change that are coming to the world and to humanity’s position in the universe, especially regarding your contact with other races.

Det er profetisk ved at advare folk om De Store Bølger af forandring, der kommer til verden, og om menneskehedens position i universet, specielt med hensyn til jeres kontakt med andre racer.

It calls upon the great spiritual presence within each person—the great endowment of Knowledge that has been given to the entire human family, which must now be cultivated, strengthened and brought forth.

Det påkalder det store åndelige nærvær i hver enkelt person – Kundskabens store begavelse, der er givet til hele den menneskelige familie, der nu må dyrkes, styrkes og bringes frem.

It speaks to the great spiritual need of the individual—the need for purpose, meaning and direction.

Det taler til enkeltmenneskets store åndelige behov – behovet for formål, mening og retning.

It speaks to the great relationships that people can establish with one another, relationships representing their higher purpose in life.

Det taler til de fremragende forhold, folk kan etablere mellem hinanden, forhold, der repræsenterer deres højere formål med livet.

It speaks to the needs of the world and the needs of the future. In so doing, it brings purpose and recognition, unity and cooperation, wisdom and strength to all who can receive it, who can learn it, who can follow its steps, who can contribute it to others and who can share its wisdom in service to other individuals, to families, to communities, to nations and to the whole world.

Det taler til verdens behov og fremtidens behov. Dermed bringer det formål og erkendelse, samhørighed og samarbejde, visdom og styrke til alle, der kan tage imod det, der kan lære det, der kan følge dets trin, der kan bidrage med det til andre, og der kan dele dets visdom i tjeneste til andre enkeltpersoner, til familier, til fællesskaber, til nationer og til hele verden.

Receive this blessing. Learn of the New Message from God. Realize it will affirm all that is true within your current traditions, and it will speak to the deeper wisdom that you already possess. It will speak to your heart, even beyond your thoughts and beliefs and the thoughts and beliefs of your culture or your nation.

Tag imod denne velsignelse. Lær om Det Nye Budskab fra Gud. Indse, at det vil bekræfte alt det, der er sandt i jeres nuværende traditioner, og det vil tale til den dybere visdom, som I allerede besidder. Det vil tale til dit hjerte, endda hinsides dine tanker og overbevisninger og din kulturs eller nations tanker og overbevisninger.

Receive this gift and learn of it patiently, taking the Steps to Knowledge, learning the wisdom from the Greater Community and recognizing the power of the One Spirituality of humanity in uniting humanity, in strengthening humanity and in preparing humanity to recognize and to navigate the difficult times ahead.

Tag imod denne gave og lær tålmodigt af den, idet du tager Trin til Kundskab, lærer visdom fra Det Større Fællesskab og erkender magten af menneskehedens Ene Spiritualitet til at forene menneskeheden, til at styrke menneskeheden og til at forberede menneskeheden på at erkende og navigere i de vanskelige tider forude.

Receive the New Message in its calling for the preservation and the strengthening of human freedom, cooperation and responsibility.

Tag imod Det Nye Budskab i dets opfordring til at bevare og styrke menneskehedens frihed, samarbejde og ansvar.

For without this New Message, humanity is facing a grave and precipitous decline.

For uden dette Nye Budskab står menneskeheden overfor en alvorlig og brat tilbagegang.

It is facing the loss of its freedom and sovereignty in this world to other intervening forces from the universe around you.

Den står overfor tabet af sin frihed og suverænitet i denne verden til andre indblandende kræfter fra universet omkring jer.

Without this New Message, the human spirit will remain dormant, and people will live lives of desperation, competition and conflict.

Uden dette Nye Budskab, vil den menneskelige ånd forblive slumrende, og folk vil leve et liv i desperation, konkurrence og konflikter.

It is the Creator’s Will that humanity emerge into the Greater Community of life in the universe as a free and sovereign race—as a strong race, as a united race, as a race that is capable of maintaining its cultural diversity while honoring the deeper strength and purpose that will keep the world strong and keep the human family vital, active and creative, presenting a new opportunity for advancement in the future.

Det er Skaberens Vilje, at menneskeheden dukker op i Det Større Fællesskab af liv i universet som en fri og suveræn race – som en stærk race, som en forenet race, som en race, der kan bevare sin kulturelle mangfoldighed, idet den ærer den dybere styrke og det dybere formål, der vil bevare verden stærk og bevare den menneskelige familie livskraftig, aktiv og kreativ og præsentere en ny mulighed for fremskridt i fremtiden.

But to advance you must survive. You must survive the difficult times ahead, and you must survive competition from beyond the world regarding who will control this world and its destiny.

Men for at gøre fremskridt, må I overleve. I må overleve de vanskelige tider forude, og I må overleve konkurrence fra hinsides verden, med hensyn til hvem, der skal kontrollere denne verden og dens skæbne.

Each individual must recognize that they have a great opportunity to discover the deeper Knowledge that God has given them—the Knowledge which contains their purpose, their meaning and their direction and the criteria for all their meaningful relationships.

Hvert enkelt menneske må erkende, at de har en stor mulighed for at opdage den dybere Kundskab, som Gud har givet dem – den Kundskab, der indeholder deres formål, deres mening og deres retning, samt kriterierne for alle deres meningsfulde forhold.

Therefore, there is a New Message from God for the individual, and there is a New Message from God for the entire world. It is here now.

Derfor er der et Nyt Budskab fra Gud for den enkelte, og der er et Nyt Budskab fra Gud for hele verden. Det er her nu.

It has taken a long time for the Messenger to receive it, for the Message is very great.

Det har taget lang tid for Budbringeren at tage imod det, for Budskabet er meget stort.

Honor then the one who has come to bring the New Message into the world.

Ær derfor den ene, der er kommet for at bringe Det Nyt Budskab til verden.

He is a humble man. He has developed the wisdom necessary to undertake such a great role, and he has been sent into the world for this purpose.

Han er en ydmyg mand. Han har udviklet den nødvendige visdom for at påtage sig en så stor rolle, og han er sendt til verden med dette formål.

Receive him. Understand him. Do not exalt him. He is not a god. He is a Messenger bringing the New Message from God into the world.

Tag imod ham. Forstå ham. Ophøj ham ikke. Han er ingen gud. Han er en Budbringer, der bringer Det Nye Budskab fra Gud til verden.

This is the time now. This is the great opportunity. This is the answer to people’s prayers all around the world—prayers through every faith tradition, through every nation and culture, praying for wisdom, strength, unity, freedom and deliverance.

Dette er nu tiden. Dette er den store lejlighed. Dette er svaret på folks bønner fra hele verden – bønner gennem hver trostradition, gennem hver nation og kultur, bønner om visdom, styrke, forening, frihed og befrielse.

Receive this New Message now. It is come, and it is come at just the right time.

Tag imod dette Nye Budskab nu. Det er kommet, og det er kommet på det helt rigtige tidspunkt.

 

Gud Har Talt Igen – Indholdsfortegnelse

Introduktion

Kapitel 1: Proklamationen

Kapitel 2: Recitationen

Kapitel 3: Engagementet

Kapitel 4: Gud Har Talt Igen

Kapitel 5: Profeternes Segl

Kapitel 6: Budbringerens Mission

Kapitel 7: Initieringen

Kapitel 8: Velsignelsen

Kapitel 9: At leve i en Tid for Åbenbaring

Kapitel 10: Forsamlingen

Kapitel 11: Guds Nye Budskab til Verden

Kapitel 12: Gud Bevæger Menneskeheden i en Ny Retning

Kapitel 13: Verden Må Tage Imod Guds Nye Budskab

Kapitel 14: Kaldet