Profeternes Segl


Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for Guds Budbringer
Marshall Vian Summers
den 21. maj, 2014
i Boulder, Colorado

GHS Danish frontcover-6x9

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.


NOTE TIL LÆSERNE:
Denne oversættelse blev givet til The Society af en studerende af Det Nye Budskab, der meldte sig frivilligt til at oversætte den originale engelske tekst. Vi stiller denne oversættelse til rådighed for verden i denne tidlige form, for at give mennesker en mulighed for at engagere sig med en del af Det Nye Budskab på deres eget sprog.

Det er meget vigtigt nu, at Vi taler om Profeternes Segl, så verdens folk kan forstå, hvad dette virkeligt betyder og hvorfor det er vigtigt at beskytte Guds store Åbenbaringer, som kun gives ved bestemte nøgle-vendepunkter i menneskehedens udvikling og evolution.

De store Åbenbaringer er så vældigt vigtige for verden. De leverer byggeklodserne til den menneskelige civilisation.

Nu har Gud talt igen for at beskytte menneskelig civilisation mod intern opløsning og kollaps og mod undertvingelse fra kræfter i universet, der søger at drage fordel af menneskelig konflikt og uvidenhed.

Det er en tærskel, der længe var ventet og bestemt til at ankomme, og den ville ankomme på et tidspunkt, hvor menneskeheden var begyndt at etablere en verdenscivilisation – afgjort ikke en perfekt civilisation, men ikke desto mindre en civilisation.

Det ville ske, når visse tilstande var imødekommet og når menneskehedens sårbarhed overfor sine egne fejl ville vokse så vidt, at selve menneskelig civilisation ville være i fare, gennem miljømæssig forfald og forstyrrelse, og ved at Jorden blev plyndret i så høj grad, at den ikke længere kunne levere tilstrækkeligt til en voksende menneskehed.

Det måtte afvente det tidspunkt, hvor menneskehedens sårbarhed overfor universet ville nå en kritisk tærskel. For Jorden har længe været observeret af visse racer med deres egne formål og design for øje.

Gud ved naturligvis dette, for dette er del af enhver verdens evolution – enhver verden, der har været et udspring for en races opdukken, eller enhver verden, der er blevet kultiveret af besøgende fra hinsides. Det er forudsigeligt. Det vil ske før eller senere. Og tiden for dette er nu kommet for menneskeheden.

Gud beskytter de store Åbenbaringer med et Segl. Seglet betyder, at Den Englelige Forsamling ikke vil levere en anden stor Åbenbaring, før Herren af universet indikerer, at det må ske. Det er deres Segl, til at beskytte Åbenbaringerne fra ulovlig tilegnelse, fra plagiering og fra dem, der proklamerer, at de selv er udsendinge og budbringere, hvilket uundgåeligt vil ske efter en stor Åbenbaring for verden.

Jordens folk vil ikke vide, at dette Segl eksisterer. Det er ikke noget, de kan røre. Det er ikke skrevet i deres grundlove. Det er ikke i vid udstrækning forstået eller accepteret.

Men blandt Den Englelige Tilstedeværelse og Forsamling, der fører tilsyn med denne verden, er det et meget klart mandat og må etableres, ellers kan de store Åbenbaringer blive forurenede til ukendelighed. De vil med tiden blive påvirket og ændret af mennesker, gennem uvidenhed og korruption og gennem misbrug ved optagelse. Men Seglet i Himlen er fuldkomment, ser du.

På et vist tidspunkt vil Gud imidlertid bryde Seglet, fordi en Ny Åbenbaring må komme. For de store Lærer, der blev givet tidligere, ville være utilstrækkelige til, som helhed, at imødekomme den menneskelige families virkelige behov.

Intervallet mellem de store Åbenbaringer vil, i de fleste tilfælde, være meget lang, for de er fyldestgørende til at imødekomme menneskehedens behov i en lang tidsperiode fremover.

Men nu har I nået den store tærskel, hvor Gud har talt igen – en stor tærskel for hvilken menneskeheden er uvidende og uforberedt, en stor tærskel, som de store Åbenbaringer givet i antikken ikke kan adressere. Det blev de ikke designet til. De blev ikke givet med dette formål. De var afgørende med henblik på at opbygge menneskelig civilisation, med tiden en verdenscivilisation.

Men nu er menneskelig civilisation, som den står i dag, truet både indefra og udefra, truet så alvorligt, at Gud har talt igen, for risiciene er for høje, farerne for store, menneskelig uvidenhed for dybtgående.

Selv de store Åbenbaringer, der blev givet tidligere, er brudte og stridbare i sig selv og mellem hinanden. De kan ikke forberede menneskeheden på et Større Fællesskab af liv i universet. De kan ikke forberede menneskeheden på en verden i miljømæssigt forfald – den største forandring, der kunne ske for nogen civilisation i nogen verden. De var ikke designet med dette formål.

Gud ved naturligvis dette. Men menneskeheden ved det ikke. Den erkender ikke, hvad der er på vej over horisonten. Den forstår ikke sin tilstand i lyset af livet omkring sig i universet. Den kender ikke nok til Jordens tilstand for at se, hvor meget den har overtaget og overforbrugt sine naturlige ressourcer i denne verden. Det er på en hensynsløs selvdestruktiv kurs og med tiden en opløsnings kurs.

De store forandringer, der vil komme til selve planeten, er nok til alvorligt at reducere menneskelig civilisation, hvis menneskeheden ikke er forberedt.

Her brydes Seglet, for en Ny Åbenbaring må gives. Seglet blev brudt efter Jesu liv, da Muhammad blev givet sin store mission på Jorden. Og nu brydes Seglet igen med Guds Nye Åbenbaring [for] verden.

Her må I forstå, at de store Budbringere alle er kommet fra Den Englelige Forsamling, sendt til verden på en stor mission, sendt til verden på store vendepunkter og muligheder. De er alle kommet fra Den Englelige Forsamling. De har alle en fælles Kilde. De er ikke Guds sønner. De er ikke universets centrum.

De er kommet fra Forsamlingen, der fører tilsyn med denne verden, en verden af stor vigtighed og betydning i universet, fordi menneskeheden har holdt sin åndelige bevidsthed i live. Til trods for sine mange fejl og tragiske historie – store konflikter og store ulykker, som den har forvoldt sig selv og verden – er den stadigt en verden med stort løfte og betydning.

Gud vil skabe et nyt Segl, når Proklamationen på dette tidspunkt er fuldkommen, og det vil vare i århundreder.

Folk vil stadigt hævde at have budskaber fra Gud eller at være profeter eller forløsere. Men Den Englelige Forsamling vil ikke give dem det, der vil være påkrævet at give dem, for at dette kan være virkelig sandt og autentisk. På denne måde gør Himlen det, den kan, for at beskytte de store Åbenbaringer, der er så sårbare overfor menneskeligt misbrug og misforståelse.

Guds Nye Åbenbaring for verden ved dette store vendepunkt er den mest omfattende nogensinde givet til verden – nu givet til en boglig verden, en verden af global kommers og kommunikation, en verden af globale farer og risici, nu givet med sine egne ledsagetekster for at begrænse muligheden for misfortolkning og forkert anvendelse i fremtiden, givet med mange gentagelser, sagt på mange måder, for at give den største mulighed for folk virkeligt at forstå det, de tager imod, og hvorfor den må gives på dette tidspunkt.

Guds Nye Åbenbaring for verden indeholder en advarsel, en velsignelse og en stor forberedelse. Uden forberedelsen, kunne du ikke reagere på advarslen. Uden advarslen, ville du ikke forstå vigtigheden af forberedelsen. Og uden velsignelsen, ville du ikke have styrken eller vide, hvor du skal vende din opmærksomhed i dit indre eller mellem hinanden, for at have modet og beslutsomheden til at gøre det, der må gøres for verden, til at forstå den virkelige betydning af dit formål her og hvorfor du er kommet ved dette store vendepunkt.

Dette er ikke en gave til de udvalgte få, eller til nogle få valgte enkeltpersoner, eller til de rigeste og mest privilegerede blandt jer. Den er givet til hele verden, givet i de enkleste termer, givet på den klarest mulige måde, givet med stor styrke og taler til næsten ethvert emne i den menneskelige oplevelse, givet for at give menneskeheden sin ene store chance til at genoprette verden og forberede sig på Det Større Fællesskab af liv, som den nu må lære at reagere på.

Tænk ikke, at dette er irrelevant for dine behov, for dette er den verden, du er kommet for at tjene. Disse to store begivenheder vil i alle henseender, på alle mulige måder afgøre, hvilket slags liv du vil kunne have, afgøre det, der vil begrænse dit liv og det, der kan trække dine største styrker og dit højeste formål frem, som ligger skjult i dig under din forstands overflade. Tænk ikke, at dette ikke taler til dig, for du er sendt til verden på grund af dette.

Hvad der sker i denne verden og hinsides denne verden, vedrørende denne verden, vil afgøre hver eneste persons skæbne, der lever i dag, og hvert af deres børns og de kommende generationers skæbne. Det er hvor magtfuldt dette er. Det er hvor nødvendigt dette er.

Det [Det Nye Budskab fra Gud] vil forandre din forståelse af religion og bringe stor klarhed her. Det vil etablere alle religioners samhørighed og hvordan de har bygget på hinanden for at give det sande moralske og etiske grundlag for menneskelig opførsel og forståelse.

Men du lever nu i en anderledes verden, og du ser en meget anderledes verden i øjnene i fremtiden – en verden med svindende ressourcer og ustabilt klima, en verden, der vil påvirke alles liv, rig som fattig, i alle dele af verden.

Så stort er dette behov. Så stor er risikoen. Så stor er påvirkningen og dettes magt, at Gud har talt igen og sendt en ny Budbringer til verden. Sendt fra Den Englelige Forsamling er han, beslægtet med alle dem, der var sendt før. De står med ham, for han er denne tids Budbringer, Budbringer af denne æra og af kommende tider i meget lang tid fremover.

Seglet vil være med ham, og Himlen vil observere, for at se, hvem der kan reagere på hans tilstedeværelse på Jorden. For nu er han en ældre mand og har ikke lang tid til at undervise i dette.

[Han] har brugt sit liv til at tage imod en Åbenbaring, der er mere omfattende og mere fuldkommen end noget, der nogensinde er givet til menneskeheden før.

Den vil afsløre meningen med livet i universet. Den vil afsløre det, der kommer over dit livs og hele verdens horisont. Den vil afsløre den menneskelige spiritualitets sande natur på et højere plan, på et plan kaldet Kundskab. Den vil afsløre, hvad menneskeheden må lære for at skabe virkeligt samarbejde her på Jorden og standse sine uophørlige konflikter og sin forfærdelige udplyndring af verden. For denne verden er den eneste verden, I vil have, der kan opretholde jer.

Universet omkring jer vil ikke være et univers I kan erobre eller udforske, hinsides dette solsystem. Der er store farer dér, om hvilke menneskeheden intet ved overhovedet. Den ser stadigt med primitive øjne, uvidenhedens og de håbefulde forventningers øjne. Den ved ikke, hvad den har med at gøre i et Større Fællesskab af liv i universet.

Gud må nu sørge for dette, i det mindste tilstrækkeligt til, at menneskeheden kan forberede sig og handle med visdom og betænkelighed for fremtiden, snarere end blot at handle for øjeblikkets hensigtsmæssighed.

Dette har alt at gøre med, hvem du er – din dybere natur, hvorfor du er, som du er og hvorfor du er designet, som du er – hvilket er noget du ikke kan forstå, før du erkender, at det er for et højere formål, som du i virkeligheden endnu har at opdage.

Du må acceptere, at Profeternes Segl er blevet brudt. Ikke af nogen person, ikke af nogen religion, men af Gud, der kommunikerer til verden gennem Den Englelige Tilstedeværelse og Forsamling, som fører tilsyn med denne verden og den menneskelige families fremgang og evolution.

Her vil der være stor klarhed til spørgsmål om religion, meningen med dit liv, menneskehedens skæbne og de kommende store udfordringer, som menneskeheden på dette tidspunkt må forberede sig på.

Unddrag dig ikke dette. Fald ikke ind i dine interessers skygge. Bliv ikke desperat. For Gud har givet dig en dybere styrke i dig, for at gøre dig i stand til at reagere, til at forberede dig på at se en større verden i øjnene og opleve et større liv.

Du ved endnu ikke, hvad dette betyder, men med tiden bliver det ligeså klart som dagen. For Gud har givet dig øjnene at se med og ørerne at høre med, men det er ikke de øjne, du ser med nu, eller de ører, du hører med nu. Dog er de i dig – dybere i dig.

Dette er dit livs sande styrke. Dette er den menneskelige families sande styrke. Det er denne, der vil gøre hele forskellen på resultatet af dit liv her på Jorden og menneskehedens fremtid og skæbne.

Nu er det kun Guds Nye Åbenbaring for verden, der kan afsløre disse ting for jer. Uden denne vil menneskeheden fortsætte i sit kamplystne fald, sin desperate kamplystne retning i livet, opbruge verden så alvorligt, at den ikke vil kunne opretholde menneskelig civilisation i nogen genkendelig form. I vil falde som bytte for universets dominerende kræfter, og alt, hvad I har skabt af værdi, vil gå tabt.

Det er kun Guds Åbenbaring for verden, der klart kan afsløre dette for dig, uden forvrængning, uden nogen fremmed races interesse involveret, uden nogen manipulation eller noget bedrag overhovedet.

I dit hjerte vil du reagere, fordi du stadigt er forbundet med Gud på et dybere plan. Om du er religiøs eller ej, om du har en trostradition eller ej, er du stadigt forbundet med Gud. Og det er løftet om din fremtidige forløsning, kilden til din større styrke og din større løsning på, hvad der end er sket med dig før.

Profeternes Segl er igen blevet brudt af Gud. Det var bestemt til at blive brudt, når én gang menneskeheden nåede et bestemt sted, nåede et stort vendepunkt, hvor den ville se udfordringer, som den menneskelige familie som helhed aldrig har set i øjnene før, se en verden i forfald i øjnene samt virkelighederne af universet omkring sig.

Nu har Gud givet klarheden til at forstå, hvad alle de store traditioner virkeligt talte om, inden de blev ændret og tilpasset og anvendt gennem generationer, af enkeltpersoner og regeringer, med deres egne formål for øje.

Her ærer du alle de store Budbringere og forstår deres mission på Jorden mere fuldkomment, i et klart lys. For der skulle ingen strid eller konkurrence være mellem verdens religioner, for de blev alle initieret af Gud, og de er alle blevet ændret af mennesket.

Seglet er brudt, men det vil blive genetableret, når én gang Guds Nye Åbenbaring er fuldkomment, og når én gang Budbringeren har tid til at præsentere det i sin egen tid, som nu må ske, for at Åbenbaringen kan være virkelig, fuldstændigt autentisk. Den kan ikke samles senere af de mennesker, der ikke kendte ham.

Det har været hans store opgave at tage imod den største Åbenbaring nogensinde givet til denne verden – samle den, sikre dens nøjagtighed, lære af den således, at den kunne undervises i, mens han er en person her i verden, og omkring ham samle modige enkeltpersoner, der ville assistere ham i disse store opgaver, så Åbenbaringen kunne leveres i sin rene form, mens han levede, og løse et dilemma, der har plaget de tidligere Åbenbaringer for menneskeheden.

Velsignelsen er med dig. Den er med verden, men den kommer med stor uopsættelighed og nødvendighed. Den er ikke noget, du kan bruge i forsøget på at berige dig selv eller soppe rundt i. Du må nærme dig den med ærbødighed og stor alvor og villigheden til at se, hvad den virkeligt betyder for dig og for verden.

Den må tale til mennesker i alle trostraditioner og i alle nationer og kulturer.

Den må være fri for enhver form for ejerskab fra en eksisterende religiøs institution ud over, hvad Budbringeren har stiftet, til at tage imod den, forberede den og give den til verden.

Han vil have brug for din støtte. Men du må lære af den og gøre den gældende i dit liv for at forstå den. Du kan ikke skille dig ud fra den og forstå den, for det er ikke muligt med en stor Åbenbaring, født af Himlen for verdens velbefindende og beskyttelse.

Må Velsignelsen være med Budbringeren og med alle de mennesker, der assisterer ham i hans resterende år på Jorden. Og må de mennesker, der har mod, ydmyghed og det store behov for at forstå, tage imod denne Velsignelse i tide til at erkende dens afgørende vigtighed for deres liv og for denne verdens fremtid.

Gud Har Talt Igen – Indholdsfortegnelse

Introduktion

Kapitel 1: Proklamationen

Kapitel 2: Recitationen

Kapitel 3: Engagementet

Kapitel 4: Gud Har Talt Igen

Kapitel 5: Profeternes Segl

Kapitel 6: Budbringerens Mission

Kapitel 7: Initieringen

Kapitel 8: Velsignelsen

Kapitel 9: At leve i en Tid for Åbenbaring

Kapitel 10: Forsamlingen

Kapitel 11: Guds Nye Budskab til Verden

Kapitel 12: Gud Bevæger Menneskeheden i en Ny Retning

Kapitel 13: Verden Må Tage Imod Guds Nye Budskab

Kapitel 14: Kaldet