Gud Har Talt Igen – Introduktion

GHS Danish frontcover-6x9

Bind 1 > Gud Har Talt Igen > Introduktion

Denne bog indeholder de indledende ord i et Nyt Budskab fra Gud.

På de følgende sider taler Gud påny til menneskeheden og giver en advarsel, en velsignelse samt en forberedelse på de store forandringer, der er på vej i verden.

Gud har talt igen i en tid med store verdensomspændende behov og vanskeligheder. Dette er et Guddommeligt svar på de voksende kriser, der omfatter krig, ubønhørlig klimaforandring, religiøs konflikt og menneskelig lidelse og nød, der nu eskalerer i verden.

Det Nye Budskab fra Gud er en levende kommunikation fra Gud til hjertet af enhver mand, kvinde og ethvert barn på Jorden. Ordet og Lyden er i verden igen. Vi lever i en tid med en Åbenbaring.

Det Nye Budskab fra Gud har ikke nået verden via dagens eksisterende religiøse autoriteter og institutioner. Det er ikke kommet til religiøse ledere eller til dem, der indhøster berømmelse og anerkendelse.

I stedet er Guds Nye Budskab trådt ind i verden, således som det altid er sket. Det er kommet stilfærdigt, uventet og uannonceret, givet til en ydmyg mand, der blev udvalgt og sendt ind i verden med denne ene opgave, at være en Budbringer for menneskeheden ved dette store vendepunkt.

Selvom det synes at være en bog i hånden, er Gud Har Talt Igen noget langt større. Det er begyndelsen på en levende kommunikation fra Gud til dig. På denne bogs sider kalder Guds Tilstedeværelse til dig og til alle mennesker, kalder dig for at vække dig af drømmen og mareridtet, der kommer af at leve adskilt fra din Kilde, der kalder ned igennem De Ældgamle Korridorer i dit sind til den åndelige tilstedeværelse og kraft, der lever i dig og venter på at blive opdaget.

Det er denne åndelige tilstedeværelse i dig, der vil bekræfte sandheden og ægtheden af Guds Nye Budskab. Her kan sindet tvivle og kæmpe med Det Nye Budskabs gave og udfordring, men dit hjerte vil ikke være i tvivl. På dette dybere niveau vil du ikke have behov for at blive overbevist – sandheden vil være synlig for dig.

Har Gud talt igen? Er dette det Budskab, du har ledt efter? Læs Åbenbaringens ord i denne bog og på et dybere niveau vil du vide, hvorvidt det er ægte, ærligt og rent, selv hvis det adskiller sig fra, hvad du for øjeblikket tror. Det er denne indre viden og bekræftelse, der på ny kan kalde dig til dybden og kraften af din forbindelse med Gud.

Hvad du holder i hånden er en Åbenbaringens bog. Ordene i denne tekst er den direkte kommunikation fra Gud, oversat til menneskeligt sprog af Den Engelige Tilstedeværelse, der våger over verden, og derefter udtalt gennem deres Budbringer, Marshall Vian Summers.

Det Nye Budskab fra Gud er den største Åbenbaring, der nogensinde er givet menneskeheden, nu givet til en belæst verden med global kommunikation og voksende global bevidsthed. Det er ikke givet alene til en stamme, en nation eller en religion, men skal i stedet nå hele verden, en verden som er meget forskellig fra tidligere Budbringeres antikke verden. Aldrig før har der været en Guddommelig Åbenbaring af denne dybde og dette omfang, givet af Gud til alle mennesker i verden i Budbringerens livstid.

I centrum af Det Nye Budskab fra Gud er den originale Åbenbaringens Stemme, som har udtrykt hvert ord i hver bog i Det Nye Budskab. Aldrig før har Åbenbaringens Stemme, Stemmen, der talte til Budbringerne og Profeterne i fortiden, blevet optaget i sin originale renhed og stillet til rådighed for, at ethvert menneske kan høre og opleve det personligt. På denne måde er Ordet og Lyden kommet til verden.

I denne bemærkelsesværdige proces af udtalt Åbenbaring kommunikerer Guds Nærvær hinsides ord til Den Englelige Forsamling, der våger over verden. Forsamlingen oversætter da denne kommunikation til menneskeligt sprog og taler alle som én gennem deres Budbringer, hvis stemme bliver mediet for den større Stemme – Åbenbaringens Stemme.

Denne Stemmes ord blev optaget i lydform, skrevet ud og er nu stillet til rådighed i de tekster og lydoptagelser, der udgør Det Nye Budskab. På denne måde er renheden i Guds originale Budskab bevaret og givet til alle mennesker i hele verden.

Budbringeren har vandret en lang og vanskelig vej for at bringe Det Nye Budskab fra Gud ind i verden. Åbenbaringsprocessen påbegyndtes i 1982 og fortsætter endnu denne dag.

På dette tidspunkt er Budbringeren engageret i at samle den over tre årtier udtalte Åbenbaring i en afsluttende og fuldstændig tekstform. Det Nye Budskab vil ultimativt blive indeholdt i seks bind og muligvis flere. Hvert bind vil indeholde to eller flere bøger og hver bog vil være organiseret i kapitler og vers. Det Nye Budskab fra Gud vil derfor være struktureret på følgende måde: Bind > Bog > Kapitel > Vers.

Gud Har Talt Igen er Bog 1, indeholdt i Bind 1 af Det Nye Budskab fra Gud. Derfor indeholder denne tekst åbningsordene af Guds Nye Budskab og står som den første bog i Den Nye Åbenbarings voksende bibliotek.

Gud Har Talt Igen indeholder 14 individuelle åbenbaringer, samlet i denne bog af Budbringeren. Hermed bør læseren forstå, at denne bog ikke er en serie af kapitler leveret i rækkefølge, men i stedet en samling af individuelt udtalte åbenbaringer, givet på forskellige tider og steder.

Med henblik på at kunne bringe denne udtalte kommunikation i skriftlig form er små tekstmæssige og grammatiske justeringer gennemført af Budbringeren. Dette blev han pålagt af Den Englelige Forsamling for at understøtte læserens forståelse og for at videregive Budskabet i overensstemmelse med det skriftlige engelske sprogs grammatiske standarder.

I nogle tilfælde har Budbringeren indført et ord, der ikke oprindeligt blev udtalt i Åbenbaringen. Når dette er tilfældet, vil det indskudte ord blive markeret således [klammer]. Betragt disse markerede indskydelser som direkte klarifikationer fra Budbringeren, anbragt i teksten af ham alene for at sikre, at uklarheder i den udtalte kommunikation ikke giver anledning til forvirring eller ukorrekte fortolkninger af teksten.

I visse tilfælde har Budbringeren fjernet et ord for at fremme tekstens læselighed. Dette har især været gjort i tilfælde af visse konjunktioner, (såsom ordene and/og, but/men), som gjorde teksten kejtet eller grammatisk ukorrekt.

Budbringeren alene har foretaget disse mindre forandringer og kun for at videregive den originale udtalte kommunikation med den størst mulige klarhed. Ingen af de originale meninger eller intentioner i kommunikationen er blevet ændret.

Denne bogs tekst er blevet struktureret af Budbringeren i verseform, idet hvert vers i det store og hele signalerer begyndelsen eller afslutningen af distinkte emner eller budskabspointer, der er kommunikeret af Kilden.

Versestrukturen i teksten giver læseren adgang til indholdets rigdom og de fine budskaber, som ellers kunne gå tabt i længere tekstafsnit, der videregiver forskelligartede emner. På denne måde får hvert emne og hver ide, kommunikeret af Kilden, sin egen identitet, som tillader den at tale ud af siden og direkte til læseren. Budbringeren har besluttet, at struktureringen af teksten i vers er den mest virkningsfulde og pålidelige måde at videregive Det Nye Budskabs originale talte åbenbaringer.

Gengivelsen af denne tekst sker i overensstemmelse med Budbringerens originale vilje og intention. Vi er her privilegerede ved at være vidne til processen at samle teksten, som Budbringeren har påtaget sig i sin egen tid og med egne hænder. Dette er i kontrast til det faktum, at de tidligere store traditioner ikke blev afleveret i skriftlig form af deres Budbringere, hvilket efterlod de originale Åbenbaringer sårbare overfor ændring og forvanskelse over tid.

Herved forsegler Budbringeren renheden i teksterne fra Guds Nye Budskab og giver dem til dig, til verden og til alle mennesker i fremtiden. Uanset om denne bog åbnes i dag eller om 500 år, vil Guds originale kommunikation tale fra disse sider med den samme intimitet, renhed og kraft som den dag, hvor ordene udtaltes.

 Gud Har Talt Igen er begyndelsen på en levende kommunikation fra Gud til menneskeheden. Denne bogs kapitler er som åndedrag i den kommunikation. Her kalder Gud på menneskeheden; kalder tværs gennem verden ind i hver nation, kultur og hvert trosfællesskab; kalder ind i salene tilhørende regeringer og religioner; kalder ind i de mørkeste steder, hvor indre lidelse og fysiske afsavn er dybest; kalder på, at menneskehedens åndelige kraft vil bryde frem og at menneskeheden vil forene sig og samarbejde i tilstrækkelig grad til at forberede sig på de store udfordringer forude.

Bemærkelsesværdigt har du fundet Det Nye Budskab fra Gud, eller det har fundet dig. Det er intet sammentræf, at dette er tilfældet. Gud kalder nu tværs over verden og dette kald har fundet dig.

Her åbner sig det næste kapitel i dit livs mysterium og din tilstedeværelse i verden i denne tid. Døren åbner sig foran dig. Du behøver kun at gå ind for at begynde.

Efterhånden, som du går dybere ind i Åbenbaringen, vil påvirkningen af dit liv vokse og bringe en større oplevelse af klarhed, indre vished og sand retning i dit liv. Med tiden vil dine spørgsmål blive besvaret, idet du finder frihed fra tvivl på dig selv, fra indre konflikt og fortidens begrænsninger.

Dette er Himlens Kraft, der taler til dig direkte, og åbenbarer for dig det større liv, som du hele tiden har været bestemt til at leve.

New Knowledge Library

 
 

Gud Har Talt Igen – Indholdsfortegnelse

Introduktion

Kapitel 1: Proklamationen

Kapitel 2: Recitationen

Kapitel 3: Engagementet

Kapitel 4: Gud Har Talt Igen

Kapitel 5: Profeternes Segl

Kapitel 6: Budbringerens Mission

Kapitel 7: Initieringen

Kapitel 8: Velsignelsen

Kapitel 9: At leve i en Tid for Åbenbaring

Kapitel 10: Forsamlingen

Kapitel 11: Guds Nye Budskab til Verden

Kapitel 12: Gud Bevæger Menneskeheden i en Ny Retning

Kapitel 13: Verden Må Tage Imod Guds Nye Budskab

Kapitel 14: Kaldet