Hvem er Menneskehedens Allierede?

Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for
Marshall Vian Summers
den 3. februar, 2011
i Seattle, Washington, USA

NOTE TIL LÆSERNE:
Denne oversættelse blev givet til The Society af en studerende af Det Nye Budskab, der meldte sig frivilligt til at oversætte den originale engelske tekst. Vi stiller denne oversættelse til rådighed for verden i denne tidlige form, for at give mennesker en mulighed for at engagere sig med en del af Det Nye Budskab på deres eget sprog.

Menneskeheden er ikke alene i universet, for det univers, I vil støde på, er fyldt med intelligent liv. Idet I lever i en velbefolket og længe etableret region af rummet, vil jeres verden erkende at I befinder jer i et større nabolag.

Indenfor dette nabolag er der mange magtfulde nationer, der har skabt mægtige handels- og forretningsnetværk, der styres stramt. De fleste nationer i denne region af rummet er afhængige af disse netværk for de essentielle ressourcer, de har brug for, for at støtte deres teknologi og, i nogle tilfælde, essentielle ressourcer blot for at levere til livets basiske fornødenheder.

Derfor ligger verden ikke i en eller anden fjern og uudforsket region af universet. At I befinder jer i nærheden af dette store etablissement af liv, giver jer visse fordele og visse ulemper.

Jeres fordel er, at krig og erobring undertrykkes i denne region af rummet. De undertrykkes for at opretholde orden og yde sikkerhed og stabilitet til nationers større netværk og deres forretning og handel med hinanden. Efter lange æraer af krig, konkurrence og konflikter, er disse store netværk blevet etableret.

I denne region af rummet er krig undertrykt og direkte erobring er ikke tilladt. Hvis en nation gerne vil opnå fordele og indflydelse i en anden verden, såsom i en opdukkende verden, som jeres, må de benytte sig af mere subtile metoder og anvende andre midler til at foretage den slags intervention.

I står overfor et ikke-menneskeligt univers, hvor frihed er sjælden, et univers, der vil forekomme fremmed og endda fjendtligt overfor jeres tilstedeværelse, skulle I undslippe dette solsystems grænser.

Her vil I finde, at I kun har få venner og allierede. Men til jeres fordel er der et netværk af frie nationer i denne region af rummet, der ikke deltager i disse mægtige handels og forretningsnetværk. De har over tid og med stor møje etableret deres isolation og deres frihed til at fungere uden udefrakommende indblanding. For det er altid vanskeligt for frie nationer at eksistere rundt om ufrie nationer. Det er en delikat situation og har været en fortsat udfordring for disse frie racer, som I kan betragte som Menneskehedens Allierede.

Dette større perspektiv er vigtigt. Uden dette vil I ikke forstå, hvad der holder jeres potentielle allierede tilbage, og hvorfor de ikke blander sig i jeres verden i dag. De har ad hemmelige veje sendt en ekspedition til at opholde sig nær Jorden, for at bevidne den fremmede Intervention, der foregår her – en Intervention foretaget af mere samvittighedsløse racer og organisationer, der søger at få kontrol over verden og dens mennesker på subtile og overbevisende måder.

Jeres Allierede er her for at give visdom, vejledning og det perspektiv, som menneskeheden vil være nødt til at have, for at få et begreb om det nabolag i rummet, I dukker op i, og hvilke fordele og ulemper der er. Der er så sandeligt store ulemper, for andre verdener ser på jeres verden med misundelse, og de ser menneskeheden i dens krigslignende, opsplittede tilstand ødelægge denne verdens rigdom og værdi. Det er dette, der mere end noget andet har ført til den Intervention, der foregår her i dag.

Den ekspedition, de har sendt ud for at observere Interventionen og for at rapportere om dens aktiviteter og hensigter, arbejder her, uden at de frie nationers regeringer kender til den. Det er meget vigtigt at forstå. For disse regeringer kunne holdes til regnskab for det faktum, at menneskeheden nyder godt af disse frie nationer, hvilket krænker de aftaler, som de frie nationer har etableret – aftaler om ikke-indblanding i Større Fællesskabs-affærer.

Det er prisen, de har måttet betale, for at holde Det Større Fællesskab udenfor deres regioner, og for at undgå fortsat indblanding og forsøg på overtalelse, hvilket har plaget dem så længe.

Det er af denne grund, at de Allierede ikke vil beskrive sig selv, opgive deres navne eller tale om deres hjemmeverdener. For denne ekspedition arbejder for i hemmelighed at tjene menneskeheden, uden større kræfters kendskab eller godkendelse, og officielt talt, selv uden deres egne nationers regeringers kendskab og godkendelse.

Det er en delikat situation. For at forstå den, vil I virkeligt være nødt til at overveje vanskeligheden ved at etablere og opretholde frihed mellem større kræfter, hvor frihed er undertrykt og undgået. Det er et problem, som menneskeheden må se i øjnene, når den fortsætter, og når den menneskelige familie dukker op i et Større Fællesskab af intelligent liv.

Hvordan opretholder en race, som jeres, sin frihed og selvbestemmelse midt mellem stærke og uimodståelige kræfter, der søger at underminere jeres tillid, jeres samhørighed og jeres mod?

Det er ingen kamp med våben. Det er ingen kamp med militær magt. Det er en viljes- og intentionskamp, et slag, der udspiller sig i det mentale miljø – et stærkt indflydelsesmiljø, hvor stærkere sind kan påvirke svagere sind, et miljø som menneskeheden ved meget lidt om.

De frie nationer i denne del af universet, søger at fremme frihed, hvor de end kan. De anser jeres verden for at være meget lovende, fordi åndelighed og religion ikke er blevet ødelagt eller glemt her. De ser at Kundskabens magt, den større åndelige magt, stadigt er i live i enkeltmennesker, til trods for menneskehedens fejltagelser og tåbelige aktiviteter.

Menneskehedens Allierede har sendt deres serier af Briefinger ind til verden for at rådgive og forberede menneskeheden på sit engagement med Det Større Fællesskab. Disse Briefinger præsenterer information, som ingen på Jorden kunne skabe eller selv have kendskab til. De giver et perspektiv, som menneskeheden ikke har på nuværende tidspunkt, angående udsigterne til Kontakt og konsekvenserne af Kontakt.

Briefingerne korrigerer mange af menneskehedens forkerte antagelser og uinformerede overbevisninger – antagelser og overbevisninger, der gør jer sårbare overfor fremmed manipulation og overtalelse. Briefingerne selv opmuntrer til menneskehedens uafhængighed i universet og det vigtige i ikke at tillade fremmede nationer at etablere deres interesser her og fremme afhængighed af deres fremmede teknologi.

Det er en stor tjeneste til en uforsigtig og intetanende menneskehed, der enten tror, at universet er et stort tomt sted, der venter på at blive udforsket, eller at det er fyldt med venligtsindede og etiske racer af væsner, der med iver vil assistere menneskeheden i sin søgen efter teknologiske løsninger og mere magt.

Dette naive og tåbelige perspektiv betyder naturligvis, at I er uinformerede og uuddannede med hensyn til livets virkeligheder hinsides jeres grænser. I tror stadigt, at teknologi kan overmande naturens kræfter. Menneskehedens Allieredes Briefinger, sammen med Guds Nye Åbenbaring for menneskeheden – Det Nye Budskab for menneskeheden – vil give jer en meget klarere og mere korrekt forståelse. I har brug for denne forståelse, hvis I skal fortsætte med visdom, forsigtighed og skarpsindighed.

Efter udgivelsen af den første serie af Briefinger fra Menneskehedens Allierede, blev de Allieredes position i solsystemet opdaget, og de blev tvunget til at flygte. Nu må de rapportere fra en skjult lokalitet langt fra jeres solsystem. I den tredje serie af Menneskehedens Allieredes Briefinger, taler de om livets virkelighed – handel og forretning, interaktioner – der foregår i jeres nabolag i rummet, og om de krav, frihed stiller, som menneskeheden vil være nødt til at fremme og underbygge, hvis den skal forblive selvforsynende og selvbestemmende indenfor et Større Fællesskab af liv.

Det er vigtigt for jer at forstå, at Skaberen af alt liv, gennem Det Englelige Nærvær, har påkaldt disse frie racer til at yde denne assistance til menneskeheden. Her er de vejledt af en Guddommelig mission, selve ekspeditionen. De frie nationers regeringer vil ikke hævde noget kendskab til denne ekspedition, for de har meget lidt kendskab til den. Den vejledes af en stærkere kraft og sæt af magter i universet – åndelige magter, der tjener Skaberen af alt liv, som søger at støtte frihed, hvor den end kan etableres.

Det er også vigtigt for jer at forstå, at Menneskehedens Allierede har en gæld at betale, for de blev selv tjent af en ekspedition på et tidligere tidspunkt, der hjalp dem med at slippe fri af interventionens greb, og banede vejen for, at de kunne etablere deres frihed og autonomi i universet. De har nu lejligheden til at tilbagebetale denne gæld, ved at gøre en lignende tjeneste for menneskeheden, idet I nu står overfor intervention og alle de farer og uheld, det kan bringe.

Menneskeheden kender ikke til sin sårbarhed i rummet. I tror stadig, at universet er i jeres tjeneste, og at I er specielle, og at alle, der ville komme her, vil komme her for at søge at hjælpe jer, oplyse jer eller redde jer fra jeres egne fejl. Sådan er en isoleret races misforståelser, en race, der aldrig har måttet tilpasse sig til virkelighederne af Det Større Fællesskab.

Derfor bringes der stor assistance til menneskeheden – stor assistance, der giver visdom og kundskab, som menneskeheden ikke vil kunne give sig selv, stor assistance foranlediget af Skaberens Vilje og ført ud i livet af bestemte enkeltpersoner fra flere forskellige verdener. En ekspedition, der for dens deltagere har været meget farlig og har taget en hel del tid.

Derfor er det vigtigt, når du begynder at studere Briefingerne fra Menneskehedens Allierede, at overveje de risici, der er taget for at levere denne visdom, og den umådelige vigtighed af denne visdom og dette perspektiv, disse lærer giver.

Læg jer disse ting på sinde og tænk grundigt over dem. Stil spørgsmål, men forstå, at I befinder jer i selve begyndelsen af jeres Større Fællesskabs uddannelse, og at I vil være nødt til at leve med visse spørgsmål, der ikke endnu kan besvares, mens I, idet I fortsætter, opbygger en voksende og kortfattet forståelse af menneskehedens fordele og ulemper.

Der er mange øjne, der ser på verden i denne tid. Det er del af jeres ulempe. Men militær erobring vil ikke blive søgt her, for verden er for meget værd, og de fremmede racer, der søger at etablere sig selv her, har brug for menneskeheden som arbejdsstyrke – en føjelig og villig arbejdsstyrke – for disse fremmede racer kan ikke leve i dette miljø af årsager, I ikke vil gætte.

Det er en situation, der må forstås korrekt, der kræver en hel del information og perspektiv og en korrektion af mange idéer, der stadig er fremherskende i verden i dag.

Der er én person, der er udvalgt til at tage imod Menneskehedens Allieredes Briefinger. Han er den, der også tager imod Guds Nye Åbenbaring, der skal forberede menneskeheden på den store forandring, der kommer til verdens miljøer, og menneskehedens møde med selve Det Større Fællesskab. Han er blevet ledet af Universets Herre gennem Det Englelige Nærvær og er også modtageren af Menneskehedens Allieredes Briefinger, Briefinger, der også er ledet og foranlediget af Universets Herre gennem Det Englelige Nærvær.

I må forstå, at disse ting må komme gennem én person, én person, der blev sendt ind til verden, med det formål at tjene denne rolle. Ellers ville budskabet blive besmittet, og det ville helt sikkert gå tabt, hvis det blev givet til mere end én person, med mange forskellige versioner og fortolkninger til følge.

Det har taget Budbringeren årtier at forberede sig på at tage imod Det Nye Budskab og tage imod Menneskehedens Allieredes Briefinger. Selve Briefingerne blev modtaget på særskilte datoer, med lange tidsperioder imellem, hvor der ingen kontakt var overhovedet. Briefingerne blev gjort tilgængelige med Det Englelige Nærværs assistance, kommunikeret ad åndelig vej, der ingen teknologi krævede, en kommunikationsmetode, som ikke ville kunne afbrydes eller fortolkes af Interventionen selv. Igen blev dette gjort for at beskytte lokaliteten af de Allieredes ekspedition, såvel som for selve budskabets renheds og integritets skyld.

Vi giver jer dette perspektiv og denne baggrund, således at I kan forstå den store betydning og naturen af den kommunikation, der bliver sendt til verden i dag, fra de frie nationer, der findes i jeres region af rummet.

Det er ikke noget, der er let at overveje, for der er andre budskaber, der bliver sendt til verden på dette tidspunkt – budskaber fra Interventionen, der taler om deres tilstedeværelses noble karakter og menneskehedens afhængighed af deres vejledning og deres visdom, om ophøjede væsner og store kongedømmer og etablissementer, og et netværk af rigdom og fremgang, som menneskeheden opmuntres til at blive en del af.

Det er de ufrie nationers forlokkelser og overtalelsesmidler, der taler til menneskehedens frygt og ambitioner. Mange mennesker er faldet for denne overtalelse. Mange enkeltpersoner i lederstillinger i regeringer, i forretningslivet og indenfor religion vakler ved sådanne ting og bliver lovet kolossal magt, kolossale rigdomme og fordele.

I Menneskehedens Allieredes Briefinger vil du høre en meget anderledes præsentation, én der taler til menneskehedens medfødte styrke, medfødte mod og evner. Den vil råde menneskeheden til ikke at tage imod nogen teknologi fra Det Større Fællesskab, for den bliver kun tilbudt dem for at udvikle afhængighed af fremmede magter og store handelsnetværk. Når I én gang er blevet afhængige af disse ting til jeres teknologi eller til jeres basale fornødenheder, vil jeres frihed være gået tabt, og I vil være styret langvejs fra, for at imødekomme krav og vilkår.

Man må fatte stort mod for at se disse ting i øjnene, men at se dem i øjnene må I, for dette er jeres verden. Jeres isolation i universet er ovre. Fra nu af og fremover vil der blive gjort forsøg på overtalelse og intervention. De Allierede vil ikke intervenere her. De vil ikke etablere baser i verden, eller forsøge at manipulere menneskelig opfattelse eller lokke regeringsledere, forretningslivets ledere eller religionsledere. De ved, at menneskeheden må opnå frihed på egen hånd, uden udefrakommende kontrol og manipulation.

Det er en farlig tid for menneskeheden, for jeres ressourcer svinder, og jeres klima bliver mere og mere ustabilt. Jeres miljø forringes, og et stadigt stigende antal mennesker drikker af en langsomt svindende brønd.

Det er en farlig tid for menneskeheden, for I er sårbare for overtalelse og manipulation og bedrag, og ved kun lidt eller intet om livets realiteter i universet, eller om hvordan jeres frihed må opretholdes og forsvares, idet I dukker op på denne livets større arena.

Menneskehedens Allierede søger intet forhold til menneskeheden, fordi de erkender, at menneskeheden ikke er klar til Kontakt. Menneskeheden har endnu ikke modenheden, sammenholdet eller skarpsindigheden til at skelne ven fra fjende, eller til at forstå livets kompleksiteter, hvor tusinder af racer interagerer med hinanden.

Hvis du tænker på dette et øjeblik og forestiller dig, hvor vanskeligt det er at lave aftaler eller forhandlinger med racer, der tænker anderledes, ser anderledes ud, har forskellige begreber, forskellige historier, forskellige prioriteter, ville det til sammenligning få jeres menneskelige forhandlinger til at forekomme enkle og indlysende.

Det er en omfattende og kompliceret situation, og I må blive voksne for at deltage i dette univers af liv. I kan ikke være umodne og destruktive og aggressive, for I vil finde jer selv alene, omgivet af stor modstand.

Så for at menneskeheden kan være selvforsynende og en suveræn race, fri for styring og kontrol udefra, må I følge det, Menneskehedens Allieredes Briefinger giver jer. De Allierede vil ikke komme og redde menneskeheden fra intervention ved brug af magt eller ad militære veje, for det ville ødelægge deres selvstyre i universet, som de har brugt århundreder på at etablere.

De giver jer den visdom, som I ikke kan give jer selv. De giver jer det perspektiv, som I ikke kan give jer selv. Det er nu op til menneskeheden – menneskehedens styrke, menneskehedens integritet og menneskehedens medfødte visdom – at lære jer selv, hvordan I opvejer Interventionen og opbygger jeres kapacitet og jeres styrke som en fri race.

Det vil kræve ophøret af konflikter i verden og et langt større samarbejde mellem nationer, end det, der nu eksisterer eller nogensinde har eksisteret. Hvilket vil drive dette, andet end truslen om at stå overfor et univers, hvor frihed er sjælden og hvor mange betragter verden med misundelse?

I erkender endnu ikke, hvilken skat denne verden er, og hvorfor andre nationer ville intervenere her, for at prøve at redde den for sig selv, idet de bruger menneskeheden, som en ressource i og for sig selv.

Det er tiden for jer at blive voksne og tænke på større ting – at tænke på jeres planets velfærd, at tænke på jeres miljøs stabilitet, nu at tænke på verdens sikkerhed og ikke blot på jeres egen nations sikkerhed. Det er en stor anledning til menneskelig forening, måske den største anledning, I nogensinde vil få, for behovet er det største, I nogensinde vil komme til at se i øjnene, og udfordringen er den største, I nogensinde har mødt.

Det er en situation, der kræver mod og objektivitet samt villigheden til at lære ting, I aldrig før har lært, og villigheden til at erkende, hvad menneskeheden har lært gennem sin lange og vanskelige historie med hensyn til intervention og farerne for indfødte folks frihed og selvbestemmelse.

Nu er det hele menneskeheden, der er verdens indfødte folk, som står over for intervention– en Intervention, der er her for selv at bruge jer, som deres egen rigdom og erhvervelse.

I ser ikke denne verdens biologiske rigdom og de ressourcer, der findes i dette komplekse væv af liv her, hvilket er eftersøgt og værdsat i et univers af golde planeter.

Der er så meget for menneskeheden at lære. Og derfor har Gud sendt en Ny Åbenbaring ind til verden og har påkaldt Menneskehedens Allierede til at levere deres visdom og deres råd, for at assistere i denne store bestræbelse på at uddanne menneskeheden og advare menneskeheden om de store farer og store muligheder, der findes, idet den står på tærsklen til rummet.

Det Nye Budskabs Åbenbaring og vigtigheden af Menneskehedens Allieredes Briefinger bør ikke undervurderes. De repræsenterer de vigtigste dokumenter i verden i dag og det, menneskeheden mangler mest, som stadigt er ukendt for så mange.

Du er heldig at tage imod dette. Du er velsignet ved at tage imod dette. Fortsæt nu med et modigt hjerte, og tillad dig selv tage imod kærlighedens gave fra Skaberen af alt liv og forsikringen om, at I har andre racer i universet, der støtter menneskehedens frihed og uafhængighed. Med tiden vil I, som aldrig før, komme til at sætte jeres lid til disse to store kilder til fortrøstning.

Kundskabens magt og tilstedeværelse, der lever i hver enkelt person, er den større intelligens i den enkelte. Det er denne større intelligens, som Det Nye Budskab taler til og taler om. Det er denne større intelligens, som Menneskehedens Allieredes ekspedition forsøger at vække og at kommunikere til jer.

Den holder på hemmeligheden om menneskehedens spiritualitet og løftet om jeres højere skæbne i universet – en skæbne, som et frit og selvbestemmende folk. Men jeres skæbne er ikke sikret. Udfaldet er usikkert. Du, som enkeltperson, må have stor tro på Kundskabens magt i dig selv og i andre for at vende tidevandet i menneskehedens favør.

Risikoen for menneskehedens frihed i universet og tilbagegangen for den verden, I lever i, er de to store drivkræfter for menneskelig frihed og forening, for menneskehedens visdom og større samarbejde.

Men disse to truende virkeligheder kan også føre menneskeheden ind i konflikter, krig og nød, og føre til den visse undertvingelse til fremmede magter. Så risiciene er store, og belønningerne ved at vælge rigtigt er umådelige og vil bane vejen for en højere fremtid for den menneskelige familie.

Lad dette være din forståelse.