Den Rene Religion

Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:


Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for Guds Budbringer
Marshall Vian Summers
den 23. marts, 2013
i Boulder, Colorado

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.


NOTE TIL LÆSERNE:
Denne oversættelse blev givet til The Society af en studerende af Det Nye Budskab, der meldte sig frivilligt til at oversætte den originale engelske tekst. Vi stiller denne oversættelse til rådighed for verden i denne tidlige form, for at give mennesker en mulighed for at engagere sig med en del af Det Nye Budskab på deres eget sprog.

Det er meget uheldigt, at folk er blevet afskrækket af den tilstand religionen befinder sig i og af religionens historie i denne verden – al den vold den har produceret, den korruption, misforståelse og forvirring. Det demonstrerer, hvad folk gør med Guds Åbenbaringer, når folk ikke er ledet af Kundskab i dem selv. Her bliver religion til et værktøj for staten, en ressource for de ambitiøse, endnu en forskel, som en stamme vil bruge til at få overhånd eller overvinde en anden stamme.

Selvfølgeligt har dette bortdrevet og traumatiseret folk, selv i denne tid, i så stor udstrækning, at Guds Nye Åbenbaring må gives i en ren form, uagtet Guds tidligere Åbenbaringers store værdi, dybde og visdom og deres betydning for opbyggelsen af menneskelig civilisation i verden.

Men Gud må tale igen, for Budskabet må præciseres. Religionens formål må præciseres. Og dit livs mening og formål må højnes og præciseres. Ellers bliver religion et stort problem i verden, mens hensigten med den var, at den i udgangspunktet skulle være en fremragende løsning.

Hvis du ser på dette uden fordømmelse, vil du se det store behov for Kundskab [det dybere spirituelle sind] i dig selv. For, uden Kundskab, vil du misbruge alt. Du vil misbruge naturen, du vil misbruge din forstand, du vil misbruge din krop, fordi du opererer fra en position af forvirring. Uvis om hvem du er, hvorfor du er her og hvad du foretager dig, vil du være styret af fremmede kræfter og udefrakommende indflydelser. Det er tragedien ved at leve i Adskillelse [fra sin Kilde], en tragedie, der eksisterer i hele universet.

Så en stor afklaring af religion må gives, og af ethvert aspekt af religion – en stor afklaring af Gud; en stor afklaring af forløsning, og hvad den betyder og hvordan den opnås; en stor afklaring, der forener alle verdens religioner, fordi de har en fælles Kilde.

Hvad er religion? Hvorfor er den nødvendig? Hvorfor er det umuligt fuldstændigt at udrydde den fra det menneskelige hjerte og sind? Religion repræsenterer din dybere naturs udtryk og din dybere naturs behov for at have dette udtryk i livet, for at give stemme og form til dette, der er så essentielt og elementært for, hvem du er, hvor du kommer fra og hvad du vil vende tilbage til, når du forlader denne verden. Den ligger til grund for din dybere natur og for alt, hvad du virkelig er – alt hvad der kan ses og ikke ses, både med hensyn til manifestationen og med hensyn til mysteriet i dit liv.

Religion er ikke en ideologi. Religion er ikke en bygning eller en organisation eller et hierarki af organisationer. I sin essens er den Guds bevægelse i dig og mellem dig og andre, der fungerer i denne verden. For Gud tjener verden og arbejder gennem mennesker indefra og ud.

Gud styrer ikke vejret eller Jordens geologiske kræfter. Gud har sat alt dette i bevægelse ved tidens begyndelse. Det hele opererer på egen hånd. Din udfordring er at tilpasse dig det og bruge det meningsfuldt og til gavn for dig selv og andre. Dette ville selvfølgeligt være umuligt, hvis Kundskab ikke var givet dig – denne fremragende begavelse, som er der til at lede dig, beskytte dig og forberede dig på et større liv.

Det faktum, at Kundskab er blevet glemt eller i så høj grad er ukendt i denne verden, skaber dilemmaet for religion, for uden Kundskab bliver religion til regler og forskrifter, formaninger og uvægerligt til en form for stor undertrykkelse af mennesker. Som udgangspunkt sandsynligvis givet for at hjælpe dem med at organisere deres tænkning og deres liv, bliver den et åg til at tøjle dem, og det spirituelle lys forsvinder ud af deres liv.

Dette er ikke Guds hensigt. Guds hensigt er, at mennesker vil opdage Kundskabens store begavelse, som Universets Herre, Herren over talløse religioner og racer i universet, har skænket denne verden. Men når Kundskab går tabt, tager frygt og forestilling over. Forvirring hersker. Folk bliver gennet til at arbejde og leve i trældom. Det har været tilfældet op gennem hele den menneskelige families historie.

Så nu har Gud givet et rent Budskab og sørget for Trin til Kundskab, som dets grundlag, så dette ikke blot bliver endnu en overbevisning til at konkurrere med eksisterende overbevisninger, endnu en ideologi, der må forsvares og debatteres og bruges til at overmande eller undertrykke andre.

For Gud har givet Trin til Kundskab, ikke til én race eller stamme eller gruppe, ikke til én region alene, men til alle verdens folk, for at blive brugt i alle verdens trostraditioner, for at blive anerkendt, som Guds Nøglebudskab til Guds Skabninger, der lever i Adskillelse i den fysiske virkelighed.

Så, hvad er religion som en institution eller som en samling af lærer? I det væsentlige er det dens formål at skabe et miljø og en opmuntring til folk om at opleve Guds Nærvær, Guds Magt og Nåde i dem selv, i deres liv, i hinanden og i verden.

Hvad betyder dette? Det betyder, at religionens formål er at få folk til at komme til den store begavelse, til Kundskabens begavelse, for det er på denne måde Gud vil lede dig og bevæge dig og begrænse dig – føre dig fremad, holde dig tilbage, en større kraft hinsides ord og udtryk. Den er hinsides intellektets rige og rækkevidde.

Dette er den rene religion. Den har været helgenernes, de store skaberes og filantropernes religion. Bevæget af en større magt og kraft i deres liv, hinsides de ordinære ting, der afgør folks liv og oplevelser, blev de bevæget af en større kraft, som en spirituel tyngdekraft, der bevægede dem til at gøre ekstraordinære ting til gavn for andre, udover ren og skær venlighed, udover at gøre vennetjenester eller tjenester for andre mennesker, ved at sætte et eksempel og opmuntre og anspore til Kundskabens magt i andre.

Man kan glemme berømte generalers og nationale lederes navne, berømte politikeres, endda berømte kunstneres navne, men de store helgeners navne vil være almindeligt kendte, fordi deres bidrag har været de største og mest varige og markante. De tjener endda i dag, og deres store gaver genlyder fortsat gennem det menneskelige hjerte og sind, og minder folk om, at den, de er, er større end deres sind og deres kroppe, minder folk om, at de er del af en Større Virkelighed, hinsides det, deres sanser kan rapportere.

Dette er den rene religion på arbejde, ser du, for Gud forløser dig gennem Kundskabens magt og tilstedeværelse, der arbejder i dit liv. Det er i den udstrækning du kan genkende den, overgive dig til den og intelligent følge den, at Gud vil forløse dig.

For Kundskab er ikke bundet af jeres kultur eller af jeres overbevisninger. Kundskab er ikke bundet af tradition. Den bevæger sig hinsides disse ting. På denne måde, kan folk gøre ting, der er ekstraordinære og mystiske, og skabe værdi og gøre nytte, hinsides menneskelig forståelse. De bliver en demonstration på den store begavelse.

Imidlertid er ritual og ideologi værdifulde, for at skabe præcedens eller skabe en vej. Folk har brug for dette for at få begyndt og for at bruge det til at hjælpe dem med at skabe balance i deres liv, for at give dem struktur og retning. Det er som at forberede sig på at flyve, at forberede sig på at flyve flyvemaskinen. Du må studere først og du må have en retning. Man må lære om det fysiske, om miljøet, vindene og luftfart, før man kan tage flyvemaskinens ror. Det er for dette ritual og ideologi er til, til at orientere dig, til at forberede dig på at flyve.

Men oplevelsen af at flyve er en anden sag. Her træder du udover den intellektuelle forståelses grænser og kommer ind i Mysteriet, der ikke er styret af magi eller romance eller søgen efter magt. Dette er det rene Mysterium. Dette er den rene religion, for her engagerer du dig direkte med Gud på måder, der er essentielle og elementære for dig.

Du kan ikke bruge denne magt for dig selv. Den er der ikke for dig at styre eller dirigere. Den er der afgjort for at styre dig og dirigere dig. Men den kræver din intelligens. Den kræver din selvbevidsthed. Den kræver ansvarsbevidsthed og tilbageholdenhed og ægte medfølelse med andre, ellers vil den ikke dukke op.

Derfor bliver de ambitiøse aldrig valgt. Derfor har de store Budbringere gennem tiderne været modvillige, har modvilligt accepteret den store opgave, der er lagt foran dem. Mens alle andre gerne vil bruge religion til magt og fordele, er de sande Budbringere modvillige. De er ærlige. De er enkle. De er forberedte på stor tjeneste.

Hinsides ideologi og overbevisning og diskussioner om disse ting, og den konstante og uophørlige meningsudveksling om disse ting, må du i dit forsøg på at forstå noget med dit sind, der eksisterer hinsides sindets domæne og rækkevidde, træde ind i den rene religion. Om du er kristen, buddhist, jøde, muslim eller fra en anden tradition, eller uden tradition overhovedet, er vejen til Gud åben for dig.

Gud har nu talt igen for at give en klar vej, give klarhed til folk i alle trostraditioner og nationer samt for at illustrere den store begavelses centrale vigtighed, Kundskabens begavelse. For man kan ikke komme til Gud alene baseret på overbevisning. Man kan ikke virkeligt forbedre sit liv eller andres liv alene baseret på overbevisning, for ikke alle vil dele disse overbevisninger.

Gud ved, at ikke alle mennesker vil følge én lære eller holde sig til én lærer; ligegyldigt, hvor fremragende de end er. Gud ved dette, men folk er forvirrede.

Det er denne, der er modgiften til al religionsmisbrug i verden. Det er denne, der er modgiften til menneskets grådighed, forvirring og undertrykkelse udøvet i religionens navn. Her vanhelliges Gud. Guds Vilje og Formål er gjort ondsindet. Her går alt det, der er helligt og dybtgående, tabt og bliver nedgjort.

Du, der søger at kende dit højere formål i livet og meningen med, at du er her, må have en ny oplevelse af Det Guddommelige, hvis du lider under disse resultater og konsekvenser.

Dette er grunden til, at Gud har talt igen, ikke for at erstatte verdens religioner, men for at højne dem og forberede dem på den store forandring, der kommer til verden, og på menneskehedens møde med et univers af intelligent liv. For, ser du, ingen af Guds tidligere Åbenbaringer kan gøre dette. Dette er del af en Større Plan, der altid vil være hinsides menneskelig forståelse og fatteevne.

Dette er Mysteriet. Gud lever i Mysteriet. Folk lever i manifestationen. De forøger at gøre Mysteriet til en manifestation. Men Mysteriet er altid Mysteriet.

Så, for at gå hinsides religionens manifestationer, må du have styrke og mod. Du må være meget ærlig. Dine motivationer må være meget klare, for ellers vil du ikke kunne komme videre. Den rene religion kræver en hensigtens klarhed og renhed, hvis du skal træde ind dér.

Nedgør ikke religiøse traditioner og ceremonier og lærer og praktikker, for de er i udgangspunktet for mennesker. Skønt de kan være misbrugt og misforstået, giver de i udgangspunktet struktur, som kan være behjælpelig for mange mennesker. Men desværre bliver disse ting selv til religion.

Folk lærer andre, at følger man ikke en bestemt forskrift eller en lære fra oldtiden, vil man ikke blive modtaget i Himlen. Men Gud præsiderer over et univers af talløse racer og religioner, så det er tydeligvis ikke tro eller ideologi, der bringer dig over tærsklen ind i Det Guddommelige Nærvær.

Gud vil ikke straffe dig for at fejle, for Gud ved, at uden Kundskab kan du kun være i forvirring og gøre fejltagelser, endda forfærdelige fejltagelser.

At tage Trin til Kundskab er derfor så grundlæggende for, hvad religion virkeligt er og hvad den må være, for Gud forløser dig her – ikke gennem din forstand, ikke gennem dine tanker, ikke gennem din overbevisninger. For hvis du nogensinde vender tilbage til dit Ældgamle Hjem, hvilket du med tiden vil gøre, vil du dér finde folk med alle slags overbevisninger, som kommer fra overbevisninger, der er helt anderledes, kommer fra andre verdener, kommer fra forskellige steder over hele universet. Kan du forestille dig sådan noget? Det kan du ikke. Det kan du ikke.

Men Mysteriet er i dit liv. Det er i dit hjerte. Du kan ikke adskille dig helt fra det. Folk forsøger. De har meget travlt hele tiden. De har ikke lyst til at sidde stille et øjeblik. De har ikke lyst til virkeligt at mærke, hvad de føler omkring deres liv, for så vil de have en krise. For Nærværet er der hele tiden, afventende, kalder på dem med en naturlig tiltrækning.

Dette er den rene religion. Men for blot at overveje, at dette er muligt eller gavnligt, må du have tiltro til det menneskelige hjerte. Hvis du tænker, at folk grundlæggende er onde eller tilbøjelige til ondskab, vil du tænke på religion, som en måde at tøjle og genne dem sammen på, at smække pisken over dem og true dem med forbandelser og alle former for tortur og elendighed, hvis de ikke følger det, du siger til dem. Folk tænker, at dette er den måde, Gud er på.

En evigt-barmhjertig Gud er evigt barmhjertig. En alt-vidende Gud ved alt. Gud ved, at uden Kundskabens magt og tilstedeværelse, kan du ikke virkeligt lede dit liv. Så Gud giver dig Trin til Kundskab. De blev givet tidligere i ældgamle tider, men blev glemt eller afvist, fordi de mennesker, der regerede over religion, ikke stolede på det menneskelige hjerte.

Men nu er menneskeheden boglig. Den er til en vis grad bevidst om den større verden, den lever i. I er ikke isolerede, primitive stammer længere. Skønt jeres tendenser stadigt kan være primitive og selv-destruktive, er I bevidste om større ting.

Gud må forberede jer på verden og på livet hinsides verden og på den grad af forening, der må ske naturligt mellem mennesker, hvis menneskeheden skal bevare denne verden, som et beboeligt sted, samt bevare sin frihed og selvbestemmelse i universet, hvor frihed er meget sjælden.

Det er jeres dybeste behov og selve verdens behov, der har bragt Guds Nye Åbenbaring til verden. Det er den første Åbenbaring af denne slags i over 1400 år.

Du lever i en Åbenbaringens tid. Men du må forstå de forskellige niveauer af religion. Der er religion til at passe på mennesker og give dem mad. Der er religion til grundlæggende at organisere kultur og samfund. Der er religiøs overbevisning, der til en vis grad kan hjælpe folk. Men så er der den rene religion, der bringer folk til engagementet med Kundskab i dem selv og De Højere magter i universet, som universets Gud dirigerer for alle folks og nationers velfærd.

Når du træder ind i dettes Mysterium, må du lade dine faste overbevisninger, din ideologi, bag dig. Du bliver nødt til at have styrken og troen og modet til at gøre dette, for ellers vil du blive efterladt udenfor templets indre helligdom. For tro vil ikke bringe dig til Guden af alt liv. Det vil kræve et større engagement, et dybere engagement, og et liv ledet af den store begavelse, der lever i dig i dette øjeblik.

Folk vil argumentere imod dette. De vil sige, ”Man kan ikke stole på mennesker. De er onde. De er korrumperede. De er faldet fra nåde.” Dette er latterligt. Adskillelse blev skabt, fordi en del af Skabelsen gerne ville opleve den, så det er her, du er. Det er for stort og for dybt til nogensinde at begribes.

Du har forladt Gud, men Gud har ikke forladt dig. Du er fortabt i dine tanker, i din frygt, i din higen og i dine interesser, men Nærværet går med dig. For der er en del af dig, der aldrig forlod Gud, og det er denne del af dig, der kaldes Kundskab.

Derfor vil Gud forløse dig til sidst, og forløse alle andre, for I kan ikke adskille jer selv fra jeres Kilde. Du kan leve i Adskillelse. Du kan leve i fantasi. Du kan leve et liv i fornedrelse og kriminalitet og fattigdom og misbrug af dig selv, men du kan ikke bryde denne forbindelse.

En dag vil du endeligt vende dig i retning af den indre magt – udmattet, frustreret, overmandet. Du vil vende dig i retning af denne magt, og det vil indlede en lang forløsningsproces, der sætter dig i andres tjeneste på de enkleste og mest ydmyge måder, så din værdi og anstændighed og selvrespekt kan blive genoprettet. For du kan ikke vende tilbage til dit Ældgamle Hjem, som en elendig, besudlet skabning. Og du er ikke sendt til verden blot for, at dit liv tabes og bliver spildt her.

Forstanden er et vigtigt redskab, men den er ikke platformen for den ultimative sandhed. Tro og ideologi kan være behjælpelige i begyndelsen, men en hindring henimod slutningen. Du må træde ud over fortovet og ind i vildnisset, for det er dér, Gud er. Du må lære at være stille. Du må lære at lytte indad. Du må holde dine lidenskaber og ærgrelser og dine formaninger tilbage for at give dig selv denne chance.

Det er en anden måde at befinde sig i verden på. Det er en velsignet måde at befinde sig i verden på. Og selvom du er forvirret og ikke ved, hvad du foretager dig og tingene forandrer sig, er du nået til en milepæl. Du begynder på tilbagerejsen.

Gud kender vejen til Gud. Det er aldrig folk, der kender vejen til Gud. Men det er ikke nødvendigt for dig at kende vejen til Gud, for Gud kender vejen. Du behøver kun at spørge og bede med stor beslutsomhed om, at engagementet kan begynde for dig, og at tage Trin til Kundskab, som Gud har tilvejebragt, og at lære dig, hvordan du lytter til den dybere stemme i dig selv – ikke til din kulturs stemme, ikke til din families stemme, ikke til din grådigheds eller frygts stemme eller verdens grådigheds og frygts stemme eller nogen krafts stemme i verden, der er uhellig, men til den sande stemme. Dette vil være det mest naturlige for dig at gøre.

Dette er den rene religion. Den kan praktiseres i moskéen, i templet, eller i kirken, eller hvor som helst. Den venter på, at du reagerer. Den venter på, at du erkender dit store behov for den, for kun Gud kan opfylde dig og dirigere dig i verden. Om du er religiøs eller ej, om du praktiserer en religion eller ej, om du tror på en religion eller ej, vil Guds Plan redde dig, hvis du kan besvare kaldet.

Her er der ingen religiøse krige. Her er der ingen religiøs undertrykkelse. Her sameksisterer alle trosretninger, fordi de alle er midler til det samme formål. De nærer alle sammen hjertets dybere længsel, hvis de er sande og autentiske.

Vi bringer dig nu til den rene religion, så du kan favne den og se, hvor vigtig den er og hvor central den er for dit liv og for din bestemmelse, for din opfyldelse og for det sande selv-udtryk, den virkeligt er. Dette er Himlens gave til dig, en gave, der kommer fra en større Kilde – nu givet i termer, du kan forstå, og som effektivt kan oversættes til forskellige sprog, nu givet med Himlens Vilje og Hensigt.

Du lider, fordi du ikke ved, hvorfor du er sendt og hvem, der sendte dig og hvad du nu må gøre for at begynde at genindvinde denne oplevelse og forståelse af dit liv. Rig som fattig, vil denne forvirring hjemsøge dig, indtil du søger ægte løsning.

Dette indleder det hellige engagement. Dette indleder den hellige tilbagevenden. Her tager Gud dig ikke væk fra verden, men bringer dig ind i verden på en helt ny måde. Her ser du behovet for Kundskab overalt omkring dig, og du fordømmer ikke folk for deres fiaskoer og fejltagelser. Her bliver du et udtryk for Himlen, idet du søger at styrke Kundskab i andre og tjene folk på de mest grundlæggende måder, hvor det end er nødvendigt for dig at gøre det.

Hvis du har været misbrugt af religion eller forvirret over den, forstå da disse ord. Se denne store åbning og anledning for dig. For dit forhold til Gud er det mest centrale forhold i livet, og i den udstrækning, du kan acceptere dette og opleve dette og være del af dette, vil det afgøre, hvor langt du kan gå i forholdet til nogen anden. Hvis du ikke kan være intim med den magt, der lever i dig, hvordan vil du så virkeligt kunne være intim med nogen anden? Hvordan kan du være tillidsfuld, hvis du ikke kan have tillid til det, der er i dig? Hvordan kan du være åben og lade din ægte ømhed komme frem, hvis du ikke har Kundskabens vejledning og magt i dig?

Dette genopretter dit ægte forhold til dig selv, der grundlæggende er dit forhold til Kundskab. Ud fra dette begynder du at have fundamentet og grundlaget for de stærke forhold, som det var dit livs hensigt at have, forhold, der vil komme til dig, idet du er forberedt, idet du er tilstrækkeligt befriet fra fortiden til at tage imod dem og forstå hensigten med dem.

Her begynder du at leve den rene religion med hensyn til, hvad du siger og hvad du foretager dig, og endda med hensyn til, hvad du tænker. Dette er en Magt større end verden og alt det, der er i verden – større end naturen, større end de fysiske kræfter, der bevæger verden. For nu finder du den del af dig selv, der er tidløs og uforanderlig, hvilket vil give dig frihed fra død og give dig en fornemmelse af din store bestandighed, endda under din rejse her på Jorden.