Den Globale Nødsituation

Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for Guds Budbringer,
Marshall Vian Summers,
den 20. oktober, 2015
i Boulder, CO

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.NOTE TIL LÆSERNE:
Denne oversættelse blev givet til Samfundet af en studerende af Det Nye Budskab, der meldte sig frivilligt til at oversætte den originale engelske tekst. Vi stiller denne oversættelse til rådighed for verden i denne tidlige form, for at give mennesker en mulighed for at engagere sig med en del af Det Nye Budskab på deres eget sprog.

Menneskeheden er på tærsklen til store globale forandringer, globale forandringer på en skala aldrig set før, der nu er forårsaget af menneskehedens misbrug og overforbrug af verden, af menneskelig ligegyldighed og af menneskelig grådighed. Det er en tilstand, der nu vil påvirke alle mennesker.

Skønt kun få endnu er klar over det, er dette en global nødsituation. I har ændret atmosfærens, vandets og jordenes kemi. Og nu forandrer verden sig – forandrer sig så hurtigt, så faretruende, forandrer sig nu på måder, der vil påvirke jer mere, end I aner.

Guds Budskab for verden må slå alarm og give forberedelsen på en ny verdens-virkelighed. Det er en tid og en tærskel, der vil kalde på, at mange vil hæve sig over deres selvoptagne liv, over deres personlige elendighed og forvirring, for at tjene en verden i fare.

Det er en af grundene til, at der er en intervention fra universet hinsides jer, for de, der værdsætter denne verden for deres egen skyld, ved hvad der foregår. De har testet verdens atmosfære. De forstår, hvad det er, menneskeheden har gjort for at forurene sin luft, sine farvande og sine jorde. For det er sket utallige gange i universet. Dér er det velforstået.

Så nu er der et kapløb om at få kontrol over verden for at bevare den til udefra kommende kræfters brug. Disse kræfter er direkte forbundet med dette, ser du.

Det er en global nødsituation på en skala, I endnu ikke har erkendt. Den har magten til at ødelægge den menneskelige civilisation. Den har magten til at generere intervention udefra. Den har magten til at skabe kaos her på et niveau aldrig set før.

Du vil nu være nødt til at følge en dybere magt i dig selv, for der vil i stigende grad være gnidninger overalt omkring dig og gnidninger over hele verden, idet menneskelige fællesskaber belastes til bristepunktet; idet gamle fjendskaber nu begynder at flyde over og opsluge nationer og regioner; idet konkurrencen om de resterende ressourcer bliver voldsom og farlig og skaber konflikter og tilspidsede situationer på en skala aldrig set før.

For nogle vil det ligne verdens ende, en opfyldelse af en ældgammel profeti, som var det alt sammen Guds værk. Men Gud er ikke forfatter til den globale nødsituation. Gud er vidne. Det er resultatet af menneskehedens uvidenhed og selviskhed og kortsynethed og manglende forståelse af fremtiden og af konsekvenserne af sine handlinger.

Gud må nu advare den menneskelige familie om den store fare, den har skabt, om den store katastrofe, den har sat i gang. For i denne tid kan menneskeheden forberede sig og dæmpe konsekvenserne af sine handlinger.

Hvis det ikke lykkes den at gøre det, vil menneskelig civilisation være i fare – overalt, i alle lande. Økonomier vil gå konkurs. Millioner af mennesker vil stå uden arbejde. Millioner af mennesker vil være nødt til at forlade deres hjemlande, der er blevet golde og ubeboelige.

Det er derfor, at Guds Nye Åbenbaring for verden må lade denne alarm lyde, må give denne advarsel. I har forandret verdens klima. Det forandrer sig [nu] af sig selv. Det vil fortsætte med at forandre sig. Det vil skabe tørke og oversvømmelser og tab. Det vil ødelægge økonomierne i lande, der bliver nødt til at tage sig af konsekvenserne og begivenhederne – de katastrofer, der nu vil være stadigt hyppigere og stadigt mere ødelæggende.

Det er en tid, hvor menneskeheden bliver nødt til at stå sammen for at beskytte verden og for at redde sig selv. Gud er her og giver jer Advarslen, Velsignelsen og Forberedelsen, så I kan redde jer selv, redde jeres lande, redde jeres familier og jeres fællesskaber, redde den menneskelige civilisation.

I har ikke råd til at synke ned i kaos, for det ville opbruge resten af verdens ressourcer og efterlade jer i en grad af forarmelse, I ikke kan forestille jer.

Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med denne verden, har set dette komme. Og det nærmer sig så hurtigt nu, accelererer sig selv og bliver yderligere accelereret af menneskehedens fortsatte forurening af luften, vandet og jordene – og sætter kræfter i bevægelse, I ikke engang fuldtud forstår; sætter forandrings og omvæltningskræfter i bevægelse, der vil arbejde imod menneskeheden, der nu vil true menneskeheden.

Det er et kapløb om at redde den menneskelige civilisation. Det er et kapløb, der må løbes. Det er et kald for menneskeligt samarbejde og sammenhold, for at se en virkelighed i øjnene, der aldrig før er set her på Jorden i tiden for den menneskelige civilisation.

Gud ved, hvad der kommer. Forsamlingen ved, hvad der kommer, hvis menneskeheden ikke forbereder sig. For det er sket utallige gange i universet, hvor sjældne og smukke verdener, som denne, ødelægges og ruineres, af deres indfødte befolknings uvidenhed, udnyttes og plyndres og forurenes i en grad, hvor det naturlige miljø begynder at forfalde.

I har ikke råd til dette. I må forstå dette. I må se dette i øjnene. I må have modet, ærligheden og ydmygheden til at se dette i øjnene. Kun en stor fare, kun en stor modgang, kun en stor anledning for menneskeligt sammenhold og samarbejde, nu født af nødvendighed, ville kalde Gud til at tale til verden igen.

Det er sent. Menneskeheden har udsat det alt for længe. Det er en krise, der blev forudset af de mennesker, der er forudseende og velinformerede. Tro ikke, at der er nogensomhelst andre problemer, menneskeheden har, der kan konkurrere med, hvad Vi siger her i dag. Tro ikke, at der er [et] andet stort behov eller et stort krav, der overgår det, Vi siger her i dag. Det er en stor advarsel. Den er over jer.

Verdens kystnære byer og havne kan være oversvømmede om 30 år. Jordene vil tørre ud. Høsten vil slå fejl. Der vil være folkevandringer på en skala, der aldrig før er set, hvor stor modgang og konflikter opstår. Det vil være overvældende, hvis menneskeheden ikke forbereder sig.

Det er det allervigtigste i verden. Det vil kræve alle de ressourcer, menneskeheden har, alle dens talenter, færdigheder og al dens samarbejde, at kæmpe med dette og sikre menneskehedens fremtid i en verden, der nu er forandret og gjort vanskeligere og mere farlig. Det vil være den største menneskelige indsats i verdens historie.

Men menneskeheden må forene sig. Den må indstille sine endeløse konflikter og sin destruktive konkurrence for nu at samarbejde, ellers vil lande falde som dominobrikker. Og disses kriser vil være så overvældende, at det vil overgå menneskehedens kapacitet til at tage sig af dem i fremtiden, hvis menneskeheden ikke kan og ikke vil forberede sig. Vi har talt om dette gentagne gange, men krisen vokser. Den eskalerer.

Gud elsker menneskeheden, ellers ville Gud se den anden vej og lade jeres handlingers bitre frugt konfrontere jer og overmande jer. Men Gud elsker denne verden og søger at gøre den til en fri og avancerende nation i universet, hvor frihed er sjælden og hvor verdener, som denne, er sjældne og så vanskelige at finde.

Racer fra hinsides verden har stået i disse situationer. Disse situationer er velkendte, og derfor interveneres der med sådan målrettethed, uden brug af magt. De få nationer, der er engagerede i dette, vil ikke forringe verden yderligere gennem konflikter og stoler på menneskeligt arbejde og samarbejde for, med succes, at få kontrol her. De ønsker ikke at tilintetgøre menneskeheden, men at bruge menneskeheden med deres egne formål for øje. Og da erobring ikke er tilladt i denne del af universet, må andre midler søges: bedrag og overtalelse – langt kraftigere våben, end I erkender.

Mennesker er selvoptagede. De er selvbesatte. De rige er fanget i et net af grådighed og forvirring og skuffelse. De fattige kæmper for at overleve med stadig større vanskelighed. Regeringerne er forpligtede til at opretholde en virkelighed, der kun kan forringe verden yderligere.

Tro ikke, at det vil være let. Tro ikke, at det kun vil kræve nogle få ting at ændre den kurs, som menneskeheden nu er på. Tro ikke, at der er nemme og elementære løsninger. Der er brug for tusinde løsninger, og I har kun nogle få. I må finde de andre, og det vil kræve stor menneskelig indsats og samarbejde for at gøre det muligt at finde disse.

I lever i en global nødsituation. Tro ikke, at den ikke vil påvirke dig og dit liv dybt og fuldkomment. Den kan ruinere jeres økonomier. Den kan føre til masse-sult og død. Den kan føre til krigsførelse, evindelig krigsførelse, på en skala aldrig set her før. Den kan skabe katastrofer, der er så voldsomme og kontinuerlige, som om naturen slog ud imod menneskeheden, der nu er truet af det, den [menneskeheden] har skabt – den verden, den har skabt, den forandring, den har skabt, den ødelæggelse, den har skabt – som den har forvoldt andet liv og nu sig selv.

Dette er et kald til alle lande, til alle religioner. Gud har sørget for den dybe indre forberedelse, der må ske, hvis menneskeheden skal have modet, beslutsomheden og visionen til at se det, der må gøres, til at iværksætte de handlinger, der er nødvendige og opbygge det samarbejde, der må opbygges.

Det er ikke nok bare at fokusere på at standse fattigdom, eller at få mere retfærdighed, hvor der så mange steder er behov for det. Det er ikke nok bare at bruge verden mere klogt. Det er ikke nok alene at standse forurening.

I bliver nødt til at afkøle planeten – en opgave, der langt overgår det, der er præsteret hidtil, men dog alligevel stadigt er opnåeligt. Men det vil kræve en radikal omfordeling af ressourcer, en omdirigering af menneskelig vilje og målbevidsthed, en stor udnyttelse af menneskelig videnskab og menneskelige evner. I bliver nødt til at afkøle planeten.

Den [den globale nødsituation] vil ændre på alt det, menneskeheden gør lige nu. I bliver nødt til at genplante skovene, genoprette jordene og rense floderne. Mennesker vil være nødt til at leve meget enkelt, for al verdens rigdom må nødvendigvis anvendes på dette.

Der er ingen steder for de rige at gemme sig. Der er ingen virkelig isolation for de privilegerede; for alt det, de har, vil blive truet af de ting, Vi taler om i dag.

Det er Guds Store Kærlighed, der bringer jer denne advarsel. Tro ikke, at den er overdrevet på nogen måde, for Vi fortæller jer ikke engang alt. Og Vi fortæller jer ikke alt, fordi I endnu ikke har kapaciteten, modet og beslutsomheden til at høre det og se det i øjnene.

Mange vil ignorere det, Vi fortæller jer. Mange vil ikke reagere. Og de vil blive skyllet væk, når De Store Bølger rammer – intetanende, uforberedte – for de så dem ikke komme, og de ville ikke agte på advarslen, og de ville ikke anerkende tegnene.

Forandr dit liv. Forenkl dit liv. Brug så lidt af verdens ressourcer, du kan. Arbejd sammen. Tilgiv. Vid, hvad der foregår i din verden. Se de store kriser, der er på vej over horisonten. Se med objektive og ærlige øjne og med så meget mod, som du kan opbyde.

Gud har givet dig den store styrke og beslutsomhed til at vokse med opgaven – den største begivenhed i menneskets historie, en begivenhed, der vil afgøre alle menneskers fremtid, og jeres børns og kommende generationers. Gud har givet jer beslutsomhedens magt på Kundskabens niveau, den Kundskab, der lever i dig hinsides dit sinds overflade, hinsides dit intellekt og alt det, der optager sindet og alle dets beklagelser.

Det er på dette niveau, at mennesker må anspores, ellers vil de ikke have modet og beslutsomheden, tapperheden og ærligheden eller medfølelsen til at stå ansigt til ansigt med noget af denne størrelsesorden. Og derfor giver Gud dig nøglen, den hemmelige ingrediens, den ene ting, der vil gøre hele forskellen på menneskehedens liv som helhed. For Gud har lagt en dybere Kundskab i dig, og den er ikke korrumperet eller forurenet af verden og alle dens illusioner og tragedier, dens elendighed og dens tilbagegang.

Gud har givet dig den styrke, du vil have brug for, og der er sørget for den i Guds Nye Åbenbaring for verden; nu givet for at redde menneskelig civilisation; nu givet for at forløse alle, der kan reagere på den; nu givet med stor uopsættelighed, med stor advarsel, men også med Skaberens store Velsignelse. For Gud ønsker ikke at se jer slå fejl i nødens største time.

Træk dig ikke tilbage til dit lille frygtsomme liv. Træd ikke tilbage til skyggerne. Beskæftig dig ikke med små ting eller fjollede romancer, der ingen steder fører hen i en foranderlig verden.

Dette er et kald om at vokse til den største opgave i historien. Det er et nødens kald så stort og så omfattende, [at] forstod du det blot delvist, ville det fuldkomment ændre dine prioriteter, dine handlinger og dine intentioner.

Forandringens Store Bølger vil afsløre menneskelig korruption, menneskelige vrangforestillinger, menneskelig ligegyldighed og menneskelig dumhed. Men de har også magten til at generere en kraft så stærk, at menneskehedens større styrke, større formål og større begavelse fra Gud kan blive aktiveret og bragt i stor tjeneste for verden.

Men for at se løsningen, må du se udfordringen. Du må se den globale nødsituation. Og du må være en del af den, for du er en del af den. Du må finde din plads og din rolle. Du må være forberedt gennem Åbenbaringen. Du må få øjnene at se med og ørerne at høre med. Hvis du kan det, vil din personlige rolle langsomt begynde at vise sig, samtidigt med at du får dit liv bragt i orden og får det syn, der er nødvendigt for at se, hvad der foregår i din verden og i dit liv.

Søg ikke åndelig oplysning. Forsøg ikke at flygte, for der er ingen flugt. Der er kun bidrag og samarbejde, eller fiasko og katastrofe.

Lad dette være din forståelse.