Kravene til Budbringeren


Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for Guds Budbringer
Marshall Vian Summers
den 12.marts 2013
i Boulder, Colorado

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.

The Requirements of the Messenger from the New Messenger book
Bind 1 > Den Nye Budbringer > Kapitel 5

En, der er kaldt og forberedt på at bringe et Nyt Budskab fra Gud ind i verden, må helt sikkert have taget imod en lang og meget udfordrende forberedelse. Det er den slags forberedelse, ingen enkeltperson selv kunne have indledt.

Det må være et kald fra selve Himlen. Det må være styret fra selve Himlen. Det må over en tidsperiode tage den ene udvalgte ud af vedkommendes tidligere liv og sindstilstand til et nyt liv og en langt højere sindstilstand.

Det er en forberedelse med mange udfordringer og mange prøvelser. Det er ikke en rejse, som nogen enkeltperson kunne opfinde for sig selv, for vedkommendes egen opbygning eller selvproklamation, skønt mange har prøvet og andre i fremtiden helt sikkert også vil prøve.

Guds Budbringer er ikke nogen almindelig person. Guds Budbringer er ikke blot en, der er blevet kaldt ud af mængden og givet en vigtig opgave i livet, eller [som er bedt om] at bære et vigtigt budskab, som et andet postbud. Det er en, der må komme fra selve Det Englelige Nærvær og blive indviet i verden og givet tid til at udvikle sig som menneske og stå overfor de glæder og de farer og skuffelser, der er ved at leve i Adskillelse.

Det må være en fra Det Englelige Nærvær, der kan påtage sig en sådan opgave. Så tænk aldrig, at Guds Budbringer simpelthen er en eller anden uforstandig person, der blev valgt og bebyrdet med en stor og vigtig mission. Nej, sandeligt ikke. Dette menneske vil være nødt til at have enestående kvaliteter og en højere tilknytning for at påtage sig en så central og vigtig rolle i livet.

For her er fiasko utrolig skadelig, ikke blot for den ene udvalgte, men for hele menneskeheden. For hvis budskabet ikke kan modtages korrekt og fortolkes og kommunikeres korrekt, vil det være ødelagt. Det ville være ufuldkomment.

For, ser du, Budskabet kræver Budbringeren, og Budbringeren må have de nødvendige kvaliteter, for at udføre en så stor og krævende opgave. Hvis den pågældende ikke har disse kvaliteter, kan vedkommende ikke udstråle Nærværet. Vedkommende kan ikke bære byrden. Vedkommende vil aldrig kunne være uselvisk nok til at ofre sine egne behov og fornøjelser hen ad vejen. Hvis vedkommende ikke var udvalgt til en sådan opgave, ville personen uvægerligt være ude af stand til at fuldføre en sådan mission.

De mennesker, der følger Budbringeren nu og i fremtiden, kan bestemt være tilbøjelige til urigtig fortolkning og anvendelse af Guds Nye Åbenbaring for menneskeheden. Og sørgeligt nok vil det være tilfældet, for folk har endnu ikke den klarhed og den integritet og forståelse, der er nødvendig for at kunne bære et sådant Budskab frem hinsides Budbringerens tid.

Af denne grund er visse mennesker valgte og udpegede til at gøre dette midt i selve Budbringerens liv. De må også forberede sig og imødekomme krav. De må også følge en uforklarlig rejse, de ikke selv har skabt. De må også se stor usikkerhed og modstand i verden i øjnene. De må også bære visionen og Kundskabens Ild, til trods for det kaos, de ser omkring sig og den tragiske natur af den menneskelige stræben efter lykke og tilfredsstillelse.

Kravene til Budbringeren er meget unikke. Og Vi giver dem til dig nu, så du kan forstå denne person, så du må erkende, hvad der kræves, og erkende, at kun får ansvaret for at tage imod og indvie proklamationen af Guds Nye Åbenbaring. Når du en gang forstår disse krav, vil du måske selv kunne acceptere dette.

Først må Budbringeren, endog før han har nogen idé om dette, holdes tilbage fra at give sit liv væk til mennesker, steder og ting. Han vil være nødt til at være grundlæggende uddannet, men han kan ikke forpligte sig til familie og karriere, før øjeblikket for hans indvielse, hvilket vil ske senere i hans liv, efter hans tidlige ungdom. Derfor må han holdes tilbage og han må holde sig selv tilbage. Han må i sig selv ære følelsen af at være tilbageholdende.

Han må ikke blive politisk engageret. Han må ikke blive alvorligt socialt engageret. Han må ikke have radikale synspunkter. Han må være meget sund. Han må vokse op i en sund familie, men være i stand til at bevæge sig hinsides denne familie og dens forpligtelser og forventninger. Han må ikke have nogen religiøs oplæring, eller være specielt religiøst orienteret således, at hans ideer ikke bliver forudindtagede og formulerede tidligt i livet. Han må respektere religion, men ikke blive nært knyttet til den på nogen måde.

Han vil være nødt til at være villig til at vente meget længe på, at hans ægte partner og mage ankommer. Og han må mærke dette og vide dette tilstrækkeligt i sig selv, for ikke at forfølge romance eller forpligtelse i forhold, før det er passende for ham at gøre det.

Han må ikke være en glødende åndeligt praktiserende, for det ville sætte fordomme igang, der kun måtte blive sluppet senere. Så det er bedre, at han holder sig selv tilbage og bliver holdt tilbage, endda fra dette.

Hans ungdom vil være almindelig, men usædvanlig på nogle måder. Han vil ikke forstå sig selv eller sine bevæggrunde, for det kan ikke forstås på dette tidlige tidspunkt. Han vil være nødt til at have tillid til en følelse, der kun vil være der sporadisk.

Han vil være nødt til gerne at ville have noget, men ikke få det, uden at vide hvorfor. Mens alle omkring ham giver sig selv til mennesker, steder og ting, kan han ikke gøre dette.

Han må lære om forhold, menneskelig lidenskab og romantikkens tåbeligheder. Han må se på, at folk begår alle mulige fejl og fejltagelser, uden at være fordømmende.

Han må vente. Det er så vældigt vigtigt at forstå dette. For hvem kan vente? Kan du vente, virkeligt vente på tidspunktet, på det rette øjeblik?

Når Indvielsens Stråler ville skinne så kraftigt på ham, ville de udslette hans tidligere liv og afskære hans forbindelser, lige nok til, at han kunne være fri til at påbegynde en større rejse – en rejse, han ikke havde skabt, en rejse, som ingen omkring ham kunne forstå, måske på nær den meget vise.

Han ville være nødt til at studere og oplæres til denne Indvielse. Han ville være nødt til at begynde at undervise i Kundskabens Vejs uforklarlige Lære og begynde at lære sig de grundlæggende og primære lektier.

Han ville være nødt til at være intelligent, men eftergivende, kompetent, men parat til noget større uden at vide, hvad det var, hvad det skulle tjene til og hvor hen det ville føre ham.

Ved sin Indvielses store øjeblik, ville han være nødt til at kunne bevare sin indre ro og følge de direktiver, der helt sikkert ville opstå efter et så monumentalt møde, et møde, som kun få mennesker i verden nogensinde har haft på dette intensitetsniveau.

Kun Jesus, Buddha og Muhammed er blevet ramt på denne måde. For også de kom fra Den Englelige Forsamling, ligesom Budbringeren for denne tid og for denne verden gør.

Folk kan kræve enhver titel, de vil. De kan påtage sig hvadsomhelst. De kan tro hvadsomhelst. De kan forestille sig hvadsomhelst. Men kun Himlen ved, hvem der skal tage imod en forberedelse af denne art, og til hvilket formål og, ultimativt, med hvilket mål.

Derefter ville Budbringeren være nødsaget til begynde at optrævle sit tidligere liv, forlade sine forhold og påbegynde en vandringsperiode. I ni måneder vandrede han, uden at vide, hvad han foretog sig, uden at vide, hvor han var på vej hen, med lige nok penge til at brødføde sig selv i denne periode.

Han ville være nødt til at tage hen, hvor det var meningen, at han skulle hen. Han ville være nødt til ikke at engagere sig seriøst i noget forhold. Han [ville være nødt til ikke at] løbe væk og forsøge at føle sig tryg noget sted eller sikker eller elsket eller beskyttet. Med en større skæbne, kan han ikke give sig selv til disse ting.

Ved de ni måneders udgang, kom Vi atter over ham og fortalte ham, at han skulle begynde at forberede sig på at lave optagelser, hvilket han gjorde. Og det indledte de meget tidlige transmissioner af Guds Nye Åbenbaring. Men det ville tage lang tid før han ville vide, hvad hensigten var, hvorfor det overhovedet foregik, for i begyndelsen var der ingen forsikringer.

Han fik ikke sin rolle fra begyndelsen, for han ville være nødt til at bevise sig selv nu, igen og igen. I syv år, måtte han bevise sig selv og forberede sig på at tage imod Det Englelige Nærvær, som han kun i begyndelsen kunne gøre i øjeblikke ad gangen.

Han ville være nødt til at lave optagelser. Han ville være nødt til at give Vort vidnesbyrd til bestemte mennesker.

Han ville være nødt til at flytte sin familie rundt flere gange til bestemte steder, der var vigtige for ham at opleve, for at lære om Det Større Fællesskab og om de mere skjulte kræfter, der arbejder i verden i dag, både for og imod menneskeheden.

Hans partner ville ankomme, og hans søn snart derefter. Han ville være far og mand og ville måtte være ansvarlig på alle måder her, men stadigt være ledt af et mystisk Lys, uden et bestemt resultat eller en kendt skæbne. For disse ting ville ikke blive åbenbaret for ham, før langt, langt senere.

Han ville måtte være følelsesmæssigt stærk. Han måtte være stabil. Han måtte være pålidelig og til at stole på, dag ud og dag ind, og opbygge sin styrke i denne henseende, såvel som hans dybere forbindelse til dem, der sendte ham hertil.

Han ville tage imod hele lærer. Han ville begynde, sten for sten, at lægge fundamentet for den største Åbenbaring, der nogensinde er givet til menneskeheden – og begynde med folks personlige sfærer, begynde med lærerne om, hvordan man tager imod en Åbenbaring og med tiden lære, hvordan man lever den og deler den med andre.

Efter syv år, ville han tage imod Trin til Kundskab, forberedelsesbogen i Guds Nye Åbenbaring. Han måtte være nødt til at kunne tage imod Forsamlingen i lange perioder, i dagevis, for at tage imod denne vigtige lære og forberedelse for menneskeheden.

Han ville være nødt til at flytte for at gøre dette, og fuldstændigt forlade sit tidligere hjem for aldrig at vende tilbage, og tage sin familie med sig, sammen med andre, der skulle assistere ham i dette mægtige forehavende.

Herfra måtte han søge efter et fremtidigt hjem til Åbenbaringen. Han måtte rejse tværs over landet igen og igen for at finde dette sted, for, hvor han skulle tage hen, kunne ikke bare fortælles ham. Det måtte opleves, når han kom dertil. For han ville være nødt til at tage det fulde ansvar for sine handlinger, selv om han blev ledet ovenfra.

Han kunne ikke hævde, at Guds Engle ledte ham, for det var ham ikke tilladt. Han måtte være ansvarlig for alt og tage ansvaret for konsekvenserne og kunne gøre rede for sine handlinger. For kun visse mennesker måtte vide noget om hans livs virkelige hemmelighed.

Han måtte gå gennem det vanskelige forløb, det er at etablere et hjem et helt nyt sted – hvor han ingen kendte, ingen tilknytning, ingen familie eller historie havde – og dér begynde at tage imod Åbenbaringens fremragende bøger og begynde at kalde folk til, for at hjælpe sig.

Men han var endnu ikke klar til at være en verdenslærer. Han havde endnu ikke disse styrker eller denne forståelse. Og han skulle komme til at vente i mange år på at få Åbenbaringen, der ville blive givet ham, trin for trin, og bygge sig op til en Verdenslære og, ultimativt, til et Nyt Budskab fra Gud. Det ville først være senere, at hans lange rejses sande formål og betydning ville blive afsløret for ham.

Fra denne mægtige belastning, det var at påtage sig denne rejse, måtte han gå igennem sygdom og uarbejdsdygtighed i lange perioder.

Han måtte kalde visse mennesker til sig for at hjælpe sig. Han måtte opfostre sin søn, der skulle blive en vigtig person i Åbenbaringen og i Åbenbaringens fremtid i denne verden.

Alle omkring ham måtte være nødt til at udvikle sig betydeligt, og ikke alle ville kunne gøre dette. Visse mennesker ville falde bort, mens andre trofast ville blive hos ham. Han ville have store vanskeligheder på dette tidspunkt med at opretholde den begyndende organisation, der skulle være ansvarlig for at udsende og undervise Guds Nye Åbenbaring for verden.

Han ville være nødt til at opbygge skarpsindighedens, tilbageholdenhedens og diskretionens, stabilitetens, troens, og tillidens egenskaber, for at håndtere små problemer ved alle hjørner, og andres behov, der var ægte. Han måtte være en styrkens søjle. Selv i denne store uvishedens tid, for ham, måtte han være en styrkens søjle for andre.

Og alt imens voksede hans forbindelse til Forsamlingen langsomt, forsigtigt, for ikke at gøre ham ude af stand til at fungere i verden, men forbinde denne verden og den [åndelige] verden hinsides – og styrke sin forbindelse til begge disse verdener, og til de Væsner, der findes i hver af disse verdener.

Her kunne han ikke overgive sig selv til Gud og opgive alle verdslige aktiviteter, for han skulle lægge frøene til og grundlaget for store verdensaktiviteter og en stor deltagelse i verden.

Her ville han ikke være en asket og trække sig tilbage fra livet. Han ville være mand og far og lederen af en organisation, og samtidigt dyrke sit livs og formåls store mysterium.

Han måtte være ansvarlig for alt, hvad han gjorde, og ikke afsløre sin vejlednings Kilde for andre eller arten af sit livs mysterium. Kun hans kone og søn og nogle få andre ville kende til disse ting.

Han måtte udvikle sine færdigheder som lærer, ikke blot for enkeltpersoner, men for grupper af mennesker, for hans skæbne ville være at tale til en hel verden i fremtiden.

Han ville være nødt til at være medfølende, vis og kompetent, omhyggelig og skarpsindig, tålmodig, åh, så tålmodig, med sig selv og med andre.

Han ville være nødt til at udvikle indre lytning, så han kunne høre og mærke Kundskabens kraft, der talte til ham, idet han tjente andres behov.

Han ville være nødt til at lade folk komme og gå, for ikke alle har styrken til at påtage sig den forberedelse, der er sørget for i Guds Nye Åbenbaring.

Han ville være nødt til at holde fast ved sit formål og sin retning i tider med megen tomhed, hvor han ikke hørte fra Den Englelige Forsamling. Han ville være nødt til at opbygge sin egen styrke baseret på Kundskab i sig selv. For han ville være nødt til at blive det stærke udtryksmiddel for noget så mægtigt og dybtgående, at verden knapt ville kunne fatte det.

Gennem flere vanskelige helbredsperioder, ville han påbegynde proklamationen og tage imod proklamationens lærer, selv lærerne om sig selv, da Det Nye Budskab var ved at være fuldbyrdet og komplet gennem ham.

Han ville være nødt til at være ydmyg, vel vidende, at dette var hinsides ham og mægtigere end ham. Og dog ville han være nødt til at stole på, at han kunne tage det næste trin og ikke søge at flygte, som så mange mennesker gør.

Hans styrke ville være nødt til at være diskret. Han måtte ikke tilkendegive sig selv. Først når Åbenbaringen var fuldkommen, ville han begynde at tilkendegive dens virkelighed og indrømme, at han virkeligt var Budbringeren.

Han ville være n¢dt til at overvinde sin egen modvilje, for kun den, der er tilbageholdende, udvælges. For opgaven er for stor, for krævende, for usikker og endog for farlig for mennesker at vælge med vished og med virkelig forståelse.

Han ville være nødt til at dyrke de nødvendige evner og raffinementer, som Himlen ville forlange. Og dette ville tage år efter år efter år, som det har gjort for alle de store Budbringere. For ingen, selv ikke de udvalgte, er parate i begyndelsen.

Det har taget Budbringeren 30 år at gøre dette, og endnu længere, givet hans tidlige forberedelse. Ingen, der er ambitiøs eller selvbeslutsom, kunne gøre dette, kunne følge en så uforklarlig rejse og udvise så stor overbærenhed, tålmodighed og stabilitet. De ville let falde fra hinanden, for de har ikke deres indre styrke eller de større tilknytninger til livet til at påtage sig så stor en opgave.

Han ville være nødt til at være forberedt på at håndtere de store vanskeligheder, der er forbundet med at bringe forberedelsen ind i en verden af stor dissonans, frygt, vrede og mistillid – hvor folk er fanget i deres tro og deres formaninger, deres fiaskoer og deres stræben efter rigdom og magt.

Hvem iblandt dem kan høre Gud tale igen gennem denne person? De kan studere deres religioner. De kan endda blive religiøse lærere eller akademikere eller fortalere, men hvem kan høre, når Gud taler igen? Hvem har ydmygheden til at genoverveje deres ideer og overbevisninger? Hvem kan lytte til deres hjertes berørthed og ikke blot være fikseret på deres tro og overbevisninger og alt det, de har investeret i, mens de har opbygget deres stilling i verden?

De ville ikke tage imod Budbringeren, der er svaret på deres bønner. De ville anfægte ham, fordømme ham og forkaste ham, for de er endnu ikke rede til at tage imod ham.

Modløsheden, skuffelsen, projektionen af ondskab og bebrejdelser overfor Budbringeren, vil vælde indover ham, idet han fortsætter. Selv nu står han på tærsklen til en uindbydende verden, og søger de personer, der kan reagere, der er rede til at være blandt de første til at tage imod virkeligheden af, at Gud har talt igen.

De vil komme fra ethvert land, fra enhver nation, enhver kultur, en efter en, ikke i store grupper. Det er ikke hærskarer af mennesker, der vil strømme til Åbenbaringen. Det vil begynde med et kald, et stort kald, der ikke kun er i den ydre verden, men som også er i den indre verden. Og de vil være nødt til at have modet og tilliden og visdommen til at reagere.

Hvis de ikke reagerer og ikke kan reagere og imødekomme de krav, deres eget kald forlanger, der er meget mindre vanskeligt og krævende end Budbringerens, vil Det Nye Budskab muligvis ikke få et tag og et fodfæste i verden og ikke kunne tjene verden på dette tidspunkt, som det er meningen, det skal gøre.

For menneskeheden er på randen til fiasko – og igang med at ødelægge den verden, den lever i, på vej ned i fortvivlelse, i kaos, og i endeløs krig og konflikter over, hvem der skal have adgang til verdens resterende ressourcer.

Så dette er ikke en Åbenbaring for noget fjernt behov, men for folks umiddelbare behov overalt. For, at leve uden Kundskabens magt, er at leve i stor frygt og uvished. Det er at lide.

Budbringeren er her for at lindre denne lidelse, for at give folk styrke og kraft, og afsløre Himlens Vilje for dem, og den virkelige natur af deres åndelighed og større kald i verden, og det som verden virkeligt har brug for fra dem, udover det, de selv måtte ønske at give for deres egen lykkes skyld.

Han er på denne kaldets tærskel nu og påkalder enkeltpersoner rundt om i verden, for dette er en Lære for hele verden og ikke blot for én stamme, én nation, én region eller én gruppe. Og valget af tidspunktet er af afgørende betydning, for Budskabet gives nu til verden. Det er ikke blot noget, der må studeres skødesløst, eller med tiden overvejes eller anfægtes og drøftes i den akademiske verdens haller, hvor Kundskab er så vældig sjælden.

Dette er et påtrængende Budskab for menneskeheden. Nu er tiden inde. Behovet er altoverskyggende og vokser for hver dag. Menneskeheden kan ikke se eller vide, hvad den skal gøre. Ikke tilstrækkeligt mange mennesker har den hjertets overbevisning, der må til, for at gøre det, der virkeligt er nødvendigt. De må nås af Åbenbaringen. De kan forblive kristne og buddhister og muslimer, men de må nås af Åbenbaringen – tilstrækkeligt mange mennesker i verden.

Så Budbringeren er under enormt pres for at gøre dette med meget begrænsede midler og begrænset støtte. Han må hele tiden håndtere uvished, ser du, og en stor udfordring. Han kan ikke leve et liv i ro. Han kan ikke fortabe sig i meditation i længere tid. For han er kaldt til en stor tjeneste i verden, hvis behov er dybtgående og vokser hver dag. Og han er den, der har Guds svar.

Det er her, at hans styrke, hans tålmodighed og hans beslutsomhed virkeligt er nødvendige og påkrævede, ellers ville han bryde sammen og blive ødelagt. Han ville give sig selv til en eller anden vild og upassende vej, for at søge eller blive forført af andre, der kunne ønske at bruge ham og hans Åbenbaring for deres egen vigtigheds og deres egne ideers skyld.

Ingen forstår Budbringerens liv. Men Vi giver disse ting til dig, så du kan begynde at skønne på, hvem denne person er, og hvad de har måttet gøre, og den lange rejse, de har måttet tage. Du, der er utålmodig med hensyn til alt, kan ikke forestille dig den tålmodighed, dette har krævet, og den overbærenhed, dette har krævet og den styrke og det ansvar, dette har krævet.

Gud vil gerne have, at du forstår Åbenbaringsforløbet. Gud vil gerne have, at du forstår Budbringerens liv, hvis du kan. Gud vil gerne have dig til at mærke dette med dit hjerte og ikke blot afgøre det på baggrund af dine ideer.

Gud vil gerne have, at du kender vigtigheden af Åbenbaringen, og hvad det har krævet at bringe den ind i verden, for Budbringeren og for de folk, der har stået ved hans side og rejst med ham så vældigt længe, i de lange perioder, hvor han ville være nødt til at være ubemærket – forberede sig, bygge sig op, studere.

Disse mennesker er Åbenbaringens helgener, ikke fordi de var så strålende storartede, men på grund af det, de kunne, og den trofasthed, de udviste, og det mod og den forpligtelse, der bevægede deres liv.

Se dette i modsætning til alt og alle omkring dig, så vil du begynde at se kraften og betydningen af dette for dit eget liv. For også du har en større skæbne og et større formål og kan lære af Budbringerens liv. Men du er ikke kaldt til at gøre det, han er kaldt til at gøre. Du blev ikke sendt til verden for at gøre det, han blev sendt til verden for at gøre, men for at hjælpe ham og andre på enkle og ydmyge måder, men med en stor ånd, den store styrke og tålmodighed, som Budbringeren hidtil har udvist.

Himlen ser på ham med stor påskønnelse, men også med stort behov. Himlen betragter hans kone og hans søn som nøglen til hans succes. Himlen ser på dem, der er kaldt til Åbenbaringen, med stor velvilje, for de er vigtige nu, mere vigtige end de selv ved eller indser.

Det er himlens vilje, at Guds Budskab gives til verden i rette tid, for at forberede tilstrækkeligt mange mennesker til at imødegå den store forandring, der kommer til verden, og menneskehedens møde med liv i universet, en virkelighed, som ingen i dag i verden forstår.

Det er derfor Gud, som en del af Åbenbaringen, har afsløret virkeligheden og spiritualiteten af livet i universet. Gud har afsløret Forandringens Store Bølger, der kommer til verden, så folk kan være advarede og informerede og givet dette større perspektiv, der vil bringe større klarhed, formål og mening til deres liv og deres aktiviteter.

Gud forbereder dig ikke alene på Himlen. Gud forbereder dig på at håndtere den virkelige verden og Den Nye Verden, der kommer, som meget få mennesker i verden endnu kan se.

Også du må have ydmyghed for at tage imod Åbenbaringen. Du må have styrken og udholdenheden til at tage Trin til Kundskab. Du må have modet til at leve med spørgsmål, som endnu ikke kan besvares. Også du må leve kaldet, der strækker sig langt udover dit intellekt og din forståelse. Også du må bygge de Fire Søjler i dit liv – Relationernes Søjle, Arbejdets og Forsørgerskabets Søjle, Helbredets Søjle og Søjlen for Åndelig Udvikling – alle de ting Budbringeren har måttet gøre og har gjort så længe.

Du vil forstå hans liv mere fuldkomment, idet du selv tager rejsen og ser, hvor virkelig udfordrende den er, og hvor uhyre givende den er, og hvor forvirrende den kan være for din forståelse og dine ideer om dig selv. For dens formål er at tage dig hinsides disse ting og ind i et større liv, en større tjeneste og større formål i verden.

Budbringeren er i verden nu. Han er en ældre mand. Det ville være en stor ære og velsignelse for dig at møde ham, mens han lever og at lære af ham, og i dit hjerte holde det, han har vist, og tage imod hans Åbenbaringens gave, som vil give dig det liv, du altid har søgt i andre ting.

Himlen velsigner ham og velsigner alle, der kan tage imod ham. Han er en ydmyg mand. Men i Himlen er han kendt, og han står sammen med de store Budbringere, der har velsignet og ledt menneskeheden i fortiden.