Budbringerens Slægt


Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for Guds Budbringer
Marshall Vian Summers
den 16. november 2012
i Boulder, CO

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.


The Will of Heaven from the New Messenger book
Bind 1 > Den Nye Budbringer > Kapitel 3

For at præsentere Guds Nye Åbenbaring i verden er der blevet sendt en Budbringer, som er forberedt til at bære byrden af en Ny Åbenbaring og bringe en ny virkelighed ind i verden.

Dette sker måske en gang hvert tusinde år, når menneskeheden når en stor tærskel – et vendepunkt i dens udvikling og en tid med store og enorme udfordringer, ikke blot for en enkelt stamme eller gruppe, men for hele menneskeheden.

Overalt begynder folk at indse, at de nærmer sig denne tærskel – en tid med miljømæssig tilbagegang, en tid med store ændringer i verdens klima, en tid med økonomiske og politiske omvæltninger, en tid med risiko for stor krig over menneskeheden om, hvem der skal have adgang til de resterende ressourcer i verden, en tid, hvor nationerne ikke er i stand til at tage sig af deres borgere og sørge for dem på passende vis, en tid, hvor menneskeheden står over for indgriben fra aggressive og invasive kræfter fra universet, der søger at gøre krav på dominans her uden brug af magt.

Det er måske det største vendepunkt i menneskehedens historie, for det vil påvirke udfaldet for alle mennesker af alle nationer og tros traditioner.

Den [Åbenbaringen] skal ikke blot introducere en ny virkelighed for ét folk, én nation eller én gruppe, for den er her nu for at tale til hele verden – en verden der nu har global kommunikation og handel, en verden der nu har meget lidt tid til at forberede sig på den store forandring, der kommer til verden.

Budbringeren er sendt fra Englenes Hærskare. Der er kun én, for der kan kun være én, for der er kun én, der var forberedt på at modtage en Åbenbaring fra Gud og bringe den ind i verden og bære den dertil.

Han er et menneske uden position i verden. Han er en ydmyg mand. Han er en mand, der har bevist, at han har karakteren, troen, medfølelsen og engagementet til at bære en så stor byrde og gave.

Det har taget 40 år for Budbringeren at modtage og forberede sig på Åbenbaringen. Det er en proces af stor mystik og kraft, en proces, som ingen på Jorden virkelig kan forstå helt og holdent. Det er et engagement med det Guddommelige. Det er der, hvor Gud endnu en gang giver en advarsel, en velsignelse, en forberedelse og en retning til menneskefamilien.

Det kommer fra en stor Slægtslinje, fra dem, der står sammen med Budbringeren i dette større formål. Det er det, der giver resonans og enhed og viser, at selve Åbenbaringen er en del af en igangværende proces – den næste fase, det næste store direktiv, det næste store skridt for menneskefamilien, som står på tærsklen til rummet, og som står over for en verden i forfald, en verden, der nu er forurenet og nedbrudt af menneskelig uvidenhed, mishandling og misbrug.

De, der står sammen med Budbringeren, repræsenterer verdens store traditioner – Buddha, Jesus og Muhammed, tidligere Budbringere, som har bragt store forandringer og retninger for at opbygge den menneskelige civilisation, for at bygge bro over kulturers og nationers grænser og bringe en større åndelig bevidsthed og praksis ind i verden.

Budbringeren viderefører nu deres tradition, og de står sammen med ham. For han repræsenterer deres vilje og det formål, der ledede dem, og som nu leder ham.

Dette skal understreges, ellers vil folk tro, at dette på en eller anden måde er en modsigelse eller en konkurrence, at det står i konflikt med deres tradition og verdens traditioner, når det i virkeligheden er det perfekte næste skridt, ser du.

For den menneskelige civilisation er blevet etableret. Selv om den er skrøbelig og fuld af korruption og vanskeligheder, er den blevet etableret. Der er nu et verdenssamfund og gensidig afhængighed. Der er verdensbevidsthed til en vis grad. Der er endda verdens medfølelse og samvittighed, til en vis grad. Den [den menneskelige civilisation] er langt fra perfekt, og den er skrøbelig i en verden under forandring. Den kan blive undermineret af indgreb udefra og af sammenbrud indefra.

Det er derfor, at Gud har talt igen. For Gud vil fortsætte med at lede menneskefamilien, så længe denne viser løfte om at blive en fri og selvbestemmende race i et univers, hvor frihed er sjælden og må etableres og opretholdes med stor omhu og årvågenhed.

Slægtslinien af Budbringeren er Slægtslinien af alle Budbringere, og af dem, der har sendt alle Budbringere, som er den samme og den Ene – Forsamlingen af den Engleskare – der er udpeget til at føre tilsyn med verden, denne ene verden blandt utallige verdener i universet.

Overalt, hvor intelligent liv har udviklet sig eller har plantet sig i de sidste stadier af teknologisk udvikling, er der et Engle Tilstedeværelse.

Dette er teologien om Guds Arbejde i universet, som for første gang præsenteres gennem det Nye Budskab til menneskeheden.

For at forstå, hvad Gud gør i verden, må I nu have en forståelse af, hvad Gud gør i hele dette Større Fællesskab af liv i universet. Og for første gang i historien bliver dette nu præsenteret.

Det er alt sammen en del af Guds Plan, ser I, som blev sat i gang ved tidens begyndelse, sat i gang ved begyndelsen af den menneskelige civilisation, sat i gang og nu bliver ført videre i sin næste evolution- og udviklingsfase.

For dette er ikke verdens ende. Dette er ikke verdens undergang. Dette er en stor overgang, og for at denne overgang kan blive vellykket og ikke katastrofal, må menneskeheden være forberedt på at leve i en ny verden med miljømæssig og økonomisk tilbageholdenhed.

Menneskeheden må være forberedt på at indgå klogt samarbejde med et univers af intelligent liv, et ikke-menneskeligt univers [der] nu griber ind i verden på visse måder – måder, som menneskeheden ikke er klar over eller ikke forstår, måder, der er en direkte trussel mod menneskets suverænitet og fremtiden for menneskets frihed her på Jorden.

Det er en betydningsfuld tid at være i verden i en tid med Åbenbaring. Men Åbenbaringens betydning og Åbenbaringsprocessen skal forstås klart, ellers vil du ikke være i stand til at erkende den store betydning af denne tid, og hvad den betyder for dig, og hvordan du er forbundet med den, og hvad den afslører om dit liv og dit større formål med at være i verden i denne tid, med alle dens store globale problemer og menneskelige tragedier.

Hvis du er Kristen, må du indse, at Jesus står ved Budbringeren. For Jesus vil ikke vende tilbage til Jorden, men overvåger nu menneskehedens fremkomst i dette Større Livsfællesskab.

Hvis du er Buddhist, må du indse, at Buddha står sammen med Budbringeren. For han [Budbringeren] bringer en større indre bevidsthed, og han bringer forberedelsen til at engagere sig i menneskehedens dybere natur, med sig nu i en form og på en måde, der kan studeres overalt, for alle mennesker af alle tros traditioner.

For dig, der er Muslim, må du indse, at Profeten Muhammed står sammen med Budbringeren. For han [Budbringeren] fortsætter det store arbejde med at opbygge og beskytte den menneskelige civilisation, som nu står over for en række problemer og udfordringer, der aldrig før er set i verden.

Alle disse store Budbringere fra fortiden er klar over, at deres traditioner ikke kan forberede menneskeheden på det, der skal komme, og på det, der allerede er her, og på det, der skal gøres og gøres om, ændres og realiseres og bringes til live.

For fortidens store traditioner kan ikke forberede menneskeheden på at leve i en ny verden, hvor stor medfølelse og samarbejde er nødvendigt, hvis menneskeheden skal overleve i en verden med færre ressourcer, voldsomt vejr og miljøforandringer.

Her kan der ikke være tale om konkurrence mellem verdens religioner. Der kan ikke engang være konkurrence mellem verdens nationer, hvis menneskeheden skal forsørges og sikres i en turbulent verden, hvor der vil være stor usikkerhed og omvæltninger.

Vi er således nået til det punkt på den store tidslinje i menneskehedens udvikling, hvor der må gives en Ny Åbenbaring. Behovet for dette blev forudset for længe siden af dem, der våger over verden.

Det er ikke tilfældigt, at I er her eller har nået dette store vendepunkt. Det er ikke et uheld eller en ren tilfældighed, at dette er sket, for alle racer i universet, der udvikler sig teknologisk, vil nå et punkt, hvor de vil udtømme deres egen planets forsyninger og vil være nødt til at se virkeligheden i selve det Større Fællesskab i øjnene.

Budbringerens Slægtslinje betyder, at han står i harmoni med alle de store traditioner – ikke som folk fortolker dem, ikke som de er blevet ændret og forandret i verdens landskab, ikke som de er blevet ændret og misfortolket af regeringer og institutioner og ambitiøse enkeltpersoner, der søger at bruge Åbenbaringerne til deres egen fremgang og deres egne personlige mål.

Det er derfor, at Guds Nye Budskab vil få alle verdens store traditioner til at revurdere deres grundlæggende overbevisninger og påstande, fordi I er ved at træde ind i et Større Livsfællesskab. I har nu at gøre med en Gud med en milliard milliard, milliard, milliard, milliard racer og mere. I står over for et ikke-menneskeligt univers, hvor menneskelig etik og menneskelige værdier ikke vil blive delt eller endog erkendt.

I står nu over for en verden, der af nødvendighed vil kræve et stort menneskeligt samarbejde og stor gavmildhed og medfølelse fra folk overalt og fra alle tros traditioner – og som afløser og overskygger teologiske debatter og stridigheder om, hvem Budbringerne var, og hvilken religion der er bedre eller mere tro mod Guds Plan og Vilje.

I lever i en Åbenbaring Tid, der er lige så vigtig som nogen anden Åbenbaring Tid i fortiden. Og I er her og vidner om Åbenbaringen, hvilket aldrig kunne ske i fortiden uden for et lokalt samfund af mennesker.

I hører nu Åbenbaringens Røst – en Røst som den, der talte til Jesus, Buddha og Muhammed; Røsten ikke fra et enkelt individ, men fra hele Engle Forsamlingen tilsammen.

Det er en Åbenbaringens tid for dem, der kan reagere. Det er en tid med kald og stor betydning og bekræftelse for dem, der kan svare. Men for at kunne reagere, må I forstå, hvad I ser på her. I må erkende betydningen af Budbringeren i verden. Og I må forstå, at alle Guds Budbringere står sammen med ham i hans store formål og mission her på Jorden.

Dette kræver, at I forstår, at Gud er Kilden til alle verdens sande religioner. De begyndte alle med et Guddommeligt formål og hensigt. Og de er alle blevet ændret og forandret gennem tiden.

Men nu er Guds Nye Åbenbaring ren. I hører endda Åbenbaringens stemme. I hører de ord, der blev talt, ord, der ligner så meget dem, der blev talt til Jesus, Buddha og Muhammed og alle de store helgener og humanister gennem tiden, som har bidraget til menneskehedens velbefindende, og som har hjulpet med at opbygge en menneskelig civilisation, hvor Kundskab er blevet holdt i live, hvor den åndelige virkelighed er blevet holdt i live.

Menneskeheden har ikke ødelagt sig selv allerede på grund af kraften og tilstedeværelsen af denne Kundskab og denne bevidsthed hos tilstrækkeligt mange mennesker. Og store værker og gaver har fundet sted gennem tiderne på grund af kraften i denne tilstedeværelse og bevidsthed.

Men nu er menneskehedens overlevelse og selve den menneskelige civilisations overlevelse i stor fare, en større fare nu end nogensinde før – større end verdenskrigene i det forrige århundrede, større end nogen trussel eller udfordring.

For der er andre, der søger at dominere verden, og de vil forsøge at nå deres mål uden brug af magt. De vil ikke søge at ødelægge menneskeheden, men at udnytte menneskeheden til deres egne formål. De er klar over Jordens værdi, og at den er ved at blive plyndret af menneskelig grådighed, uvidenhed, konkurrence og konflikt. Og de vil gribe ind for at bevare disse ting – verdens værdi og ressourcer – til deres egne behov og brug.

Men menneskeheden kan bevare verden for sig selv og for dens fremtid og for alle menneskers velbefindende. Men det vil kræve en stor ændring i bevidsthed og forståelse, en stor og anderledes forståelse af Gud og Guds Arbejde i verden, og hvordan Gud forløser enkeltpersoner og hele verdener gennem den kraft og tilstedeværelse af Kundskab, der er blevet placeret i hvert enkelt menneske.

Det er en ny tærskel, en ny uddannelse, men som er helt naturlig og iboende for den, du er, og for verdens folkeslag. For Gud elsker menneskeheden og forstår menneskehedens situation og dilemma og årsagen til menneskelige fejl og misforståelser.

Derfor har Gud placeret Kundskab i hvert enkelt individ, som venter på at blive opdaget. For det er dette, der vil forløse individet og bringe det tilbage til den Guddommelige forbindelse og bevidsthed, hvilket vil få det til at handle i harmoni med andre og give sine gaver til en verden, hvis behov eskalerer for hver dag, der går.

Det er den store udfordring i Åbenbaringen. Det er Åbenbaringens store gave. Det er den store tid, hvor Gud har talt igen og givet menneskeheden, hele menneskeheden nu, en stor chance for at se, kende og handle i harmoni med sig selv, for at tjene en verden i nød, for at forberede sig på en vanskelig fremtid og for at sikre menneskelig enhed, suverænitet og frihed i denne verden midt i tilstedeværelsen af andre modstridende kræfter.

Dette vil få alle verdens religioner til at revurdere deres grundlæggende overbevisninger og alle troende i religionerne til at genoverveje, hvordan de reagerer på Guds Tilstedeværelse og Arbejde i verden.

Det vil være en stor udfordring, men en forløsende udfordring. For her er den ene gruppe ikke sat op imod den anden. Her bliver ingen nedgjort og fornægtet. Her er der ingen religion, der anfægtes og forkastes. Her bliver ingen mennesker glemt eller misbrugt. Her er Guds store Kærlighed, Guds store Medfølelse og Guds store Visdom fuldt ud Åbenbaring – ikke for en gruppe eller et folk, men for hele menneskeheden.

For at indse disse ting, for at se disse ting og for at indse den store sandhed, som de repræsenterer, må du komme til Åbenbaringen. Du må læse den og høre den og studere den og begynde at anvende den i dit liv og i dine omstændigheder.

Du må have ydmygheden til at tilsidesætte dine klager, dine formaninger og dine faste overbevisninger for at modtage Skaberens velsignelser – givet nu til dig med en sådan kraft og klarhed, givet så fuldstændigt, at det ikke kræver menneskelig kommentar eller menneskelig forklaring. For det er den største Åbenbaring, der nogensinde er givet til denne verden, og den er givet på et tidspunkt, hvor menneskeheden er læsefærdig, hvor der er et verdenssamfund og en verdens kommunikation.

Den er ikke en tilbagevisning af fortiden, men en bekræftelse af fortiden. Men for at se dette, må man have en ny forståelse af Guds Plan og Formål med denne verdens folk, og hvorfor Gud forbereder menneskeheden på Fællesskab af Liv, som den nu må stå over for, og hvorfor Gud forbereder menneskeheden på at genoprette verden, så den fortsat kan støtte den menneskelige civilisation og menneskers velfærd overalt.

I må derfor have klare øjne, for Guds Nye Åbenbaring vil modbevise meget af den menneskelige forståelse, tro og påstande, for de er født af uvidenhed – tidligere uvidenhed og nuværende uvidenhed. De er født af misforståelser og fejlfortolkninger.

For nu hører I den stemme, som talte til Buddha, Jesus og Muhammed. Og Guds Åbenbaring fortæller jer, at disse tre store Sendebud står sammen med Budbringeren i denne tid og i de kommende tider.

For der er kun én Budbringer i verden, og han repræsenterer dem, der har sendt ham, og dem, der står sammen med ham. Han bringer Guds Ord til verden for første gang i over 1400 år – for første gang. Dette er det.

Det er ikke et spørgsmål om tro. Det er et spørgsmål om anerkendelse, ærlighed, ydmyghed og villighed til at modtage. Dette er udfordringen for modtageren.

Der er ingen fordømmelse i Guds Nye Åbenbaring. Der er ingen dom over menneskeheden. Der er ingen grusomme straffe, der venter dem, der ikke kan svare. Der er ingen krav om, at alle kun skal tro på én ting, for det kan aldrig være tilfældet. Gud ved det. Der kan aldrig være én religion, der passer til alle, for det vil aldrig fungere. Og Gud forstår dette.

Det er derfor, at den Åbenbaring, der gives, giver den enkelte så stor magt og åbner vejen for personlig åbenbaring, hvilket ville være meget vanskeligt at opnå i fortidens traditioner, i betragtning af hvordan de er blevet misbrugt og misfortolket af mennesker gennem tiden.

Jesus, Buddha og Muhammed står sammen med Budbringeren, for han fortsætter deres store arbejde i verden, et stort arbejde, som de holder i harmoni med hinanden.

For de repræsenterer alle i sandhed og klarhed det ene Formål, den ene Vilje og den ene Plan fra Gud: at udvikle den menneskelige samvittighed, den menneskelige etik og den menneskelige civilisation; at forberede menneskeheden på en større fremtid i denne verden og i det Større Fællesskab af verdener; at bevare og opbygge menneskelig frihed over tid og at opbygge medfølelse, accept, tilgivelse og ydmyghed, så den menneskelige civilisation virkelig vil være gavnlig og virkelig opretholdende for den menneskelige familie her på Jorden.