خوش آمدید، شما پیام جدید خداوند را پیدا کرده اید

درباره پیام جدید خداوند

پیامِ جدید خداوند ارتباطی اصیل از سوی خالق است که در زمان تغییر بزرگ، تضاد و ناآرامی آمده است. این وحی که طی یک دورهی سیساله توسط رسول، مارشال وییان سامرز، دریافت شده است بر اساسِ هیچکدام از سنن مذهبی یا آموزههای معنویِ حاضر نیست

پیام جدیدْ حقیقتِ ماندگارِ موجود در تمام پیام‌های بزرگی را که خالق به دنیا داده است محترم می‌شمارد، با این حال شبیه هیچ چیزی که تا کنون به بشریت داده شده است، نیست. وحی‌ای ست جدید راجع به سرشت واقعی معنویتِ انسان، تغییر بزرگی که در حال آمدن به سوی دنیا ست و نیز آینده و سرنوشت بشریت درون جامعه‌ای بزرگ‌تر از حیاتِ هوشمند در کیهان.

پیام جدید خداوند را تجربه کنید

مدرسه ی پیام جدید (em inglês) >>